Analyser av hjerneslag i VALUE-studien

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Høyt gjennomsnitts blodtrykk gir økt risiko for hjerte-karsykdom, men redusering av blodtrykket minsker risikoen. Selv om blodtrykksmedisiner demper risikoen, har pasienter som får behandling fortsatt økt risiko for hjerte-kar hendelser. En tenkt risikofaktor er høy variasjon i blodtrykksnivået.

Målsetting

Vi ønsket å undersøke om stor variasjon i blodtrykk gir økt risiko for hjerte-karsykdom og død, og om dette er like viktig hos pasienter som ellers har ulik risiko for hjerte-karsykdom. Vi ville også undersøke om de med hjerteflimmer har høyere variasjon i blodtrykk, og om ulik effekt på variasjon i blodtrykk ved behandling med blodtrykksmedisinene valsartan eller amlodipin kan forklare forskjeller i risiko for hjerte-karsykdom.

Design, metode, materiale

VALUE-studien var en dobbel-blindet randomisert kontrollert studie av 15,245 pasienter fra 31 land, behandlet for høyt blodtrykk med enten valsartan eller amlodipin i 4-6 år. Pasientene fikk målt blodtrykk ved 15-17 ulike konsultasjoner. Det primære endepunktet var dødelig og ikke-dødelig hjertesykdom, og andre (sekundære) endepunkter var dødelig og ikke-dødelig hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt og død. Hovedfunnene fra studien ble publisert i Lancet i 2004. Vi har foretatt sekundære analyser av dataene fra VALUE-studien. Vi inkluderte alle pasienter som hadde minst tre konsultasjoner med blodtrykksmålinger etter 6 måneders dose titrering i første analyse. I andre analyse studerte vi de samme pasientene dersom det også fantes data på om de hadde eller ikke hadde hjerteflimmer. I tredje analyse inkluderte vi alle pasienter med minst tre konsultasjoner gjennom hele studien.

Gjennomføring

Tidsrammen for prosjektet ble utvidet grunnet permisjoner, og fordi vi har valgt å bruke tid på å få artikkel 1 og 3 inn i tidsskrift med høy impact factor. I forhold til den opprinnelig protokollen har vi valgt å fokusere på protokollen som omhandler blodtrykksvariabilitet: Betydningen av dette hos alle pasientene, hos de med ulik utgangsrisiko, og hos de behandlet med enten valsartan eller amlodipin. I sistnevnte analyse undersøkte vi også effekten av forskjeller i blodtrykk, i henhold til planlagt protokoll. Vi valgte også å gjøre en ekstra analyse hvor vi undersøkte om variasjonen i blodtrykk var høyere hos de med hjerteflimmer, da vi fant ut at dette ikke var gjort tidligere, men kan ha betydning for hvordan fremtidige analyser av variasjon i blodtrykk skal gjøres.

Resultater

Pasienter med høy variasjon i blodtrykket hadde økt risiko for hjerte-karsykdom og død, uavhengig av andre risikofaktorer. Blodtrykksvariasjonen var lik i de med og uten hjerteflimmer, men var høyere hos de som utviklet hjerteflimmer under studien. Blodtrykksmedisinenes ulike effekt på variasjon i blodtrykk hadde betydning for forskjeller i risiko for hjerte-karsykdom. Våre funn kan ha betydning for hvordan blodtrykksbehandling skal følges opp i fremtiden.

Samarbeidspartnere

Prof Eivind Berge har vært hovedveileder. Prof Knut Liestøl har bidratt med statistisk veiledning. Prof Giuseppe Mancia, Prof Gianfranco Parati, Prof Michael A Weber, Prof Peter M Rothwell, Tsushung A. Hua, Prof Sverre E Kjeldsen og Prof Torgeir B. Wyller har revidert manuskripter og gitt innspill

Videre planer

Jeg har brukt mye tid på å forstå den enorme databasen fra VALUE-studien. Alle datasett er konvertert til SPSS filer og er nå er tilgjengelig for videre analyser på en OUS Ullevål forsker server. Jeg kommer i fremtiden til å fungere som biveileder for en doktorgradsstipendiat som skal gjøre videre analyser av VALUE-dataene. Jeg vil også fungere som ekstern fagvurderer for et internasjonalt tidsskrift innen blodtrykksfeltet. Vi har endelig bidratt med data til viktige internasjonale meta-analyser.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Søkerorganisasjonen har løpende fått orientering om prosjektet, f. eks. orientering om presentasjoner på internasjonale kongresser (ESOC og ESH) og at første artikkel ble akseptert for publisering i European Heart Journal. I forbindelse med pris for fremragende originalartikkel på OUS i 2018 ble også søkerorganisasjonen kontaktet og nyheten ble formidlet på Facebook.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Mehlum, M. H. (2020). Systolic blood pressure variability and risk of cardiovascular events and death in hypertensive patients treated with angiotensin receptor blockers or calcium channel blockers. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Mehlum, M. H., Liestol, K., Kjeldsen, S. E., Julius, S., Hua, T. A., Rothwell, P. M., Mancia,G., Parati,G., Weber,M.A. & Berge, E. (2018). Blood pressure variability and risk of cardiovascular events and death in patients with hypertension and different baseline risks. European Heart Journal, 39(24), 2243-2251. doi:10.1093/eurheartj/ehx760

Mehlum, M. H., Liestol, K., Kjeldsen, S. E. & Berge, E. (2018). Response to letters from Torp-Pedersen and colleagues and de Courson and colleagues. European Heart Journal, 39(47), 4221. doi:10.1093/eurheartj/ehy605

Mehlum, M. H., Liestol, K., Wyller, T. B., Hua, T. A., Rostrup, M., & Berge, E. (2019). Blood pressure variability in hypertensive patients with atrial fibrillation in the VALUE trial. Blood Pressure, 28(2), 77-83. doi:10.1080/08037051.2018.1524707

Mehlum, M. H., Liestol, K., Kjeldsen, S. E., Wyller, T.W., Julius, S., Rothwell, P. M., Mancia,G., Parati,G., Weber,M.A., & Berge, E*(2020). Blood pressure lowering profiles and clinical effects of angiotensin receptor blockers versus calcium channel blockers. Hypertension. *Deceased. Akseptert for publikasjon. Publikasjonsstidsspunkt juni 2020.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Mehlum, M.H. (2019). Systolic blood pressure variability and risk of cardiovascular events and death in hypertensive patients treated with angiotensin receptor blockers or calcium channel blockers. Universitetet i Oslo, OUS.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Mehlum, M. H. (2020). Systolic blood pressure variability and risk of cardiovascular events and death in hypertensive patients treated with angiotensin receptor blockers or calcium channel blockers. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Mehlum, M. H., Liestol, K., Kjeldsen, S. E., Julius, S., Hua, T. A., Rothwell, P. M., Mancia,G., Parati,G., Weber,M.A. & Berge, E. (2018). Blood pressure variability and risk of cardiovascular events and death in patients with hypertension and different baseline risks. European Heart Journal, 39(24), 2243-2251. doi:10.1093/eurheartj/ehx760

Mehlum, M. H., Liestol, K., Kjeldsen, S. E. & Berge, E. (2018). Response to letters from Torp-Pedersen and colleagues and de Courson and colleagues. European Heart Journal, 39(47), 4221. doi:10.1093/eurheartj/ehy605

Mehlum, M. H., Liestol, K., Wyller, T. B., Hua, T. A., Rostrup, M., & Berge, E. (2019). Blood pressure variability in hypertensive patients with atrial fibrillation in the VALUE trial. Blood Pressure, 28(2), 77-83. doi:10.1080/08037051.2018.1524707

Mehlum, M. H., Liestol, K., Kjeldsen, S. E., Wyller, T.W., Julius, S., Rothwell, P. M., Mancia,G., Parati,G., Weber,M.A., & Berge, E*(2020). Blood pressure lowering profiles and clinical effects of angiotensin receptor blockers versus calcium channel blockers. Hypertension. *Deceased. Akseptert for publikasjon. Publikasjonsstidsspunkt juni 2020.

Prosjektleder/forsker

Maria Hollund Mehlum

Hovedveileder

Eivind Berge

Detaljer
Program
Forskning (2013)
Prosjektnavn
Analyser av hjerneslag i VALUE-studien
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Medisinsk klinikk, Hjertemed. avd.
Beløp Bevilget
2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000, 2016: kr 0, 2017: kr 700 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
28.02.2019
Status
Avsluttet