Antioxidanter og hjertesykdom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Hensikten med prosjektet har vært å studere modifiserte fettsyrer for behandling av hjerte-kar sykdommer og da i sær

Bakgrunn: Hensikten med prosjektet har vært å studere modifiserte fettsyrer for behandling av hjerte-kar sykdommer og da i særlig grad for å redusere problemet med restenose. For pasienter som er blitt behandlet med ballongblokking (PTCA) av kransårene til hjertet er det kjent at i opp til 30% av tilfellene kan dannes en ny innsnevring i åren på det stedet som er blitt blokket. Denne prosessen kalles restenose og er et klinisk problem. Potensialet til to ulike modifiserte fettsyrer er blitt undersøkt i dette prosjektet. Tetradecylthioeddiksyre, TTA, er en slik modifisert fettsyre som er laget ved å sette inn et svovel atom i en vanlig fettsyre. Studier i en rekke dyremodeller har vist at TTA virker som en antioksidant og har antiinflammatoriske effekter i tillegg til at den senker lipidnivået i plasma. TTA er vanskelig nedbrytbar da den er lite oksiderbar, men den øker oksidasjonen av andre fettsyrer.

 

Resultater: Flere omfattende studier på kaniner og minigris er blitt gjennomført med TTA. I disse studiene er TTA blitt gitt oralt eller lokalt som en engangsdose via ballongkatetre med sidehull. Effekten av TTA på grad av restenose er så blitt målt etter fire uker og sammenlignet med en placebo gruppe. Disse studiene har tydelig vist at TTA reduserte restenoseprosessen ved at blodkarets diameter var større enn i kontrollgruppen. Som en fettsyre blir TTA inkorporert i lipider i blodkarveggen og vil holde seg der i ukesvis. Studiene indikerte videre at TTA reduserte lipidperoksidering og virket antiinflammatorisk i forsøksdyrene. Den eksakte mekanismen bak den reduserte grad av restenose er foreløpig ikke avklart.

 

I prosjektet er det også vist at TTA kan anvendes sammen med stenter som er små avstivende elementer som settes inn i blodkaret etter utblokking for å hindre ny innsnevring av blodåren. TTA kan absorberes til stenten, og vil kunne frigjøres lokalt i blodkaret over lengre tid. Tilsvarende forsøk vil bli utført med en selenholdig fettsyre, TSA, basert på observasjoner om at denne fettsyren også kan redusere graden av restenose.

 

Konklusjoner: Resultatene av den gjennomførte studien kan potensielt få stor betydning for å redusere problemet med restenose etter utblokking. I tillegg til gevinsten for den enkelte pasient kan det også gi en stor økonomisk gevinst p.g.a det store antall utblokkinger som foretas på hjertepasioenter. Som oppfølging av disse studiene er en klinisk fase II studie på pasienter som gjennomgår ballongblokkering (PTCA) av hjertets kransårer nå blitt godkjent og vil bli startet opp i 2004.

 

Publikasjoner:

Pettersen, R.J., Kuiper, K.K., Froyland, L., Berge, R.K. & Nordrehaug, J.E. 2000, “Long-term retention of a novel antioxidant sulphur-substituted fatty acid analogue after local delivery in porcine coronary arteries.” Scand Cardiovasc J nr. 35, s. 101-106.

 

Kuiper, K.K., Muna, Z.A., Erga, K.S., Dyroy, E., Svendsen, E., Berge, R.K. & Nordrehaug, J.E. 2001, “Tetradecylthioacetic acid reduces stenosis development after balloon angioplasty injury of rabbit iliac arteries.” Atherosclerosis nr. 158, s. 269-275.

 

Pettersen, R.J., Muna, Z.A., Kuiper, K.K., Svendsen, E., Muller, F., Aukrust, P., Berge, R.K. & Nordrehaug, J.E. 2001, “Sustained retention of tetradecylthioacetic acid after local delivery reduces angioplasty-induced coronary stenosis in the minipig.” Cardiovasc Res nr. 52, s. 306-313.

 

Disse publikasjonene vil være en del av doktorgraden til R.J. Pettersen.

 

Prosjektleder/forsker

Jan Erik Nordrehaug

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Antioxidanter og hjertesykdom
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Haukeland universitetssjukehus, Hjerteavdelinga
Beløp Bevilget
2000: kr 305 000, 2001: kr 315 000, 2002: kr 340 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet