Åpen om psykose- og bipolar lidelse: bruker til bruker

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Personer med psykose- og bipolar lidelse utsettes for både fordommer og diskriminering. Mange utvikler derfor stigma mot seg selv og egen lidelse, som fører til vansker ifm åpenhet, og deretter redusert livskvalitet. Det er få tiltak rettet mot disse vanskene. Erfaringskonsulenter i klinikk bidrar til økt livskvalitet for personer med psykiske lidelser, men likevel er det få faste stillinger. OUS og RPH ser et åpenbart behov for strukturerte tiltak som reduserer personlig stigma og dilemma knyttet til åpenhet for personer med psykose- og bipolar lidelse som ledes av erfaringskonsulenter.

Målsetting for prosjektet

Redusere personlig stigma og vansker med åpenhet for personer med psykose- og bipolar lidelse. Dette vil kunne bidra til økt deltakelse og livskvalitet, dvs bidra positivt i deres bedringsprosess. Erfaringskonsulentene som leder kursene vil få et effektivt verktøy i møte med pasienter i klinikk.

Målgruppe

Personer med psykose- og bipolar lidelse som opplever personlig stigma og vansker med åpenhet, eller som ønsker å arbeide som erfaringskonsulenter i klinikk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

300

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Sammen med RPH vil vi utvikle et kurs som skal hjelpe personer med psykose- og bipolar lidelse med vansker knyttet til personlig stigma og åpenhet. Vi skal oversette og tilpasse et eksisterende gruppetilbud som er utviklet i USA av P. Corrigan (Honest Open Proud, HOP) til norsk kontekst. Kurset har vist seg å bidra til bedre livskvalitet og fungering for personer med psykiske lidelser. Kurset med 8 deltakere og 2 kursledere går over 4 ganger av 2-3 timer, og omhandler tema som fordeler og ulemper med å være åpen, forskjellige måter å være åpen på og hvordan kursdeltakerne selv ønsker å håndtere åpenhet. Poenget er at deltakerne skal bli bedre rustet til å håndtere utfordringer knyttet til stigma og åpenhet, noe som trolig vil være viktig i deres bedringsprosess. Suksessfaktorene ved kurset er: 1. kurslederne er erfaringskonsulenter og fungerer dermed som rollemodeller. 2. en prosjektgruppe som består av 6 personer med psykose- og bipolar lidelse guider prosjektleder og prosjektmedarbeider i bearbeiding av en oversatt manual til norsk kontekst. Vi søker penger til å gjennomføre bearbeiding av manualen til norsk kontekst første året; lære opp kursledere og prøve ut kurset på 6 grupper andre året; og evaluere kurset siste halvåret.

Fremdriftsplan for prosjektet

Noen akt. vil være overlappende. Alle år: samarbeid med Bipolarfor. og RPH. 1. år: prosjektgruppen bearbeider manual og arbeidsbok til norsk kontekst. 2. år: rekruttering, opplæring og veiledning av kurslederne som skal gjennomføre kurset , samt rekruttering og randomisering av kursdeltakere til en av de to gruppene (gruppe; kontroll). 3. år: datainnsamling (evalueringsskjema og intervju) og analysering av data, samt skrive avsluttende rapport.

Prosjektleder

Carmen Simonsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Åpen om psykose- og bipolar lidelse: bruker til bruker
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus
Beløp Bevilget
2022: kr 867 000, 2023: kr 395 000, 2024: kr 138 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
29.06.2025
Status
Under gjennomføring