Appen “Lettere kropp”

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Svært mange personer med utviklingshemning lider av overvekt overvekt som er mye hyppigere blant personer med utviklingshemning enn befolkningen for øvrig. De har ofte et usunt kosthold, noe som for mange gir betydelige helseplager. Eksempler er å orke lite, bli fort andpusten/kortpustet, hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, diabetes, høyt blodtrykk, artrose med smerter i hofter og/eller knær ved bevegelse og til slutt ekstrem fedme. I tillegg til fysiske plager kommer sosial ekskludering og stigmatisering. Personer med utviklingshemning legger ofte mye på seg når de flytter inn i egen bolig.

Målsetting

Å gjøre mennesker med utviklingshemning mer delaktige og selvhjulpne i forhold til sin egen kropp gjennom å mestre måltidsplanlegging, matkunnskap og -innkjøp samt oppfølging av matinntak. Dette vil bidra til bedre helse, redusert risiko for sykdommer, velvære, sosial aksept og økt livskvalitet.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemning, pårørende og tjenesteytere i boliger der mennesker med utviklingshemning bor. Unge og unge voksne er en viktig delmålgruppe.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Karde gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med NFU. Brukermedvirkning og frivillighet fra NFU både sentralt og i fylkes- og lokallag, og i samarbeidende kommuner (for eksempel tjenesteytere i boliger) preger prosjektet. Utvikling av e-lærinsgappen følger en vanlig utviklingsmetodikk med tegninger og skisser, storyboards, papirprototyper o.l. først, og så programvareutvikling gjennom gradvise forbedringer basert på testing i lab og så gjennom utprøving av brukere i 2 runder. Multimedia benyttes i appen som viktig virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres metodisk gjennom spørreundersøkelser, fokusgrupper, semistrukturerte og samtalebaserte intervjuer, deltakende observasjoner, osv. I fokusgrupper benytter vi metodikker for å stimulere deltakelse, fantasi og interaksjon. Utprøving av appen skjer som fri bruk i boliger eller i familier, og i møter i NFUs lokallag i hele landet. To større utprøvingsrunder planlegges, hvorav den siste er med forbedret versjon av appen, basert på tilbakemeldinger fra først runde. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av NFU sine frivillige ledere av fylkes- og lokallag etter utprøving i samlinger og av tjenesteytere samarbeidende kommuner. Tre ekspertpaneler gir faglige råd til prosjektet.

Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres ila. 18 mnd. De viktigste hovedfasene er: 1. Brukermedvirkning gjennom hele prosjektet 2. Utvikling av appen og veiledere 3. Testing av appen i lab og brukerutprøving i 2 runder 4. Utvikling av et opplegg til støttepersoner for individuell oppfølging og for grupper/samlinger 5. Aktiv spredning og formidling 6. Prosjektledelse og koordinering Prosjektbeskrivelsen og vedlagte Gantt-graf beskriver tidsplanen i detalj.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Lettere kropp 19.2.2020 endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Appen “Lettere kropp”
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS (www.karde.no)
Beløp Bevilget
2018: kr 518 000, 2019: kr 697 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring