Arbeid etter vold: Konsekvensene av vold for arbeidslivet

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn og relevans Vold og overgrep er et folkehelseproblem: Én av tre norske kvinner og én av ti norske menn har opplevd seksuelle overgrep, mens nesten halvparten av menn og én av fem kvinner har erfart alvorlig fysisk vold. Blant de mest livsinngripende konsekvensene er psykisk sykdom og tapt arbeidsdeltakelse. For Norge har tapt arbeidsdeltakelse etter vold en kostnad på flere milliarder kroner årlig. For individet kan det bety tap av sosialt nettverk, ferdigheter, mestringsfølelse, økonomisk selvstendighet og generell livskvalitet, samt høyere risiko for nye vold og overgrep, psykisk og fysisk sykdom, og selvmord. Denne studien vil undersøke voldsutsattes risiko for redusert arbeidsdeltakelse med fokus på kjønn, psykisk helse, og helse- og hjelpetjenester, med et svært godt datagrunnlag. Design og metode Prosjektet benytter seg av tre datakilder: (1) Omfangsundersøkelsen 2021 ved NKVTS; en nasjonalt representativ studie av utsatthet for vold og overgrep i Norge, med 2000 kvinner og 2000 menn, 18-74 år. (2) Data fra SSB (antall dagsverk i hvert arbeidsforhold) og NAV (sykefravær, trygd). 3) Dybdeintervjuer: Et utvalg på 10-15 personer trekkes fra deltakerne i Omfangsundersøkelsen. Deltakerne blir spurt om deres opplevelser av hva som tilrettela for, muliggjorde, eller forhindret arbeidsdeltakelse. Artikkel 1 vil gi estimater på om og i hvilken grad ulike voldsopplevelser kan påvirke arbeidsdeltakelse. Artikkel 2 vil undersøke om risikoen for redusert arbeidsdeltakelse blir påvirket av kjønn og psykisk helse. Artikkel 3 vil analysere sammenhenger mellom bruk av helsevesen, sosialkontor (NAV), og andre hjelpetilbud (bl.a. krisesenter) etter vold og arbeidsdeltakelse. Intervjuene vil kunne utdype voldsutsattes opplevelser av disse tilbudene. Relevante spørsmål å utforske kan være: hva opplever deltakerne at hadde innvirkning på deres arbeidssituasjon/-status, og hvordan kan ulike instanser bedre tilrettelegge eller imøtekomme behov som bedrer voldsutsattes arbeidssituasjon? Muligheter for samhandling mellom ulike tjenester vil forsøkes å belyses. Forventet verdi: Kunnskapen som genereres vil kunne belyse kostnadene av vold og overgrep for individ og samfunn, identifisere risikogrupper for redusert arbeidsdeltakelse i helse- og hjelpetjenesten, samt gi konkret kunnskap til NAV og andre hjelpetjenester om voldsutsattes behov og opplevelser av tiltak. Funnene i prosjektet vil være viktige i og svært verdifulle for Rådet for psykisk helses arbeidslivssatsning, samt satsningen på vold og seksuelle overgrep og selvmordsforebygging. Kunnskap om vold og arbeidsdeltakelse er også sterkt etterspurt av Regjeringen (i deres handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2021-2024) og NAV.

Prosjektleder/forsker

Anja Duun Skauge

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Arbeid etter vold: Konsekvensene av vold for arbeidslivet
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
01.03.2023
Sluttdato
01.03.2026
Status
Under gjennomføring