Arbeidsgivers erfaring med døve ansatte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Norges Døveforbund har som et satsningsområde å få flest mulig døve inn i yrkeslivet. Døve utgjør en stor ressurs, som per i dag i stor grad står utenfor arbeidslivet. Vi antar at dette gjelder ca 50% av alle yrkesføre døve. Psykiske hindringer og samfunnsmessige barrierer i form av innbilte problemer og vansker med å ha døve ansatte, gjør at arbeids-givere flest dessverre ikke vurderer døve som aktuelle kandidater. Holdninger og innbilte barrierer som at det er meget vaskelig å kommunisere med døve, gjør arbeidsgivere flest derfor søker å unngå utfordringene. Dette til tross av at næringslivet på sin side har store problemer med å skaffe nok og kvalifisert personell.I vårt arbeid med å skaffe døve inntreden i næringslivet samarbeider vi med politikere, NAV og arbeidsmarkedsbedriften for døve og andre hørselshemmede, Rycon AS – og nylig også med vikarbyrået Adecco.Det er en utfordring å få arbeidsmarkedet til å ta en risiko med å ansette en hørselshemmet arbeidstaker.

Man kan antagelig spore dette tilbake til både fordommer og uvitenhet. Arbeidsgiver har dessverre heller ikke faktaopplysninger tilgjengelig for å ta beslutningen om å ansette døve arbeidstakere. Opplysninger som på godt og vondt kan dokumentere hvilke erfaringer andre bedrifter har med denne problemstillingen. En slik undersøkelse er heller ikke tilgjengelig via NAV eller Rycon. Det har aldri har vært gjort en god og grundig analyse av de døves situasjon i arbeidslivet mht arbeidsgivers erfaringer..

For å kunne jobbe målrettet mot bedriftsmarkedet med å skaffe til veie arbeidsplasser for døve, trenger vi slike faktaopplysninger. Dette skal benyttes i kommunikasjonen mot bedrifter for å dokumentere andres erfaringer ? og bevise at døve arbeidstakere kan fungere på flere nivåer i en bedrift. Og ikke minst at døv arbeidskraft er en god investering i bedriftens produktivitet.

Vi ser for oss at oppgaven med en slik dybdeundersøkelse overlates til et konsulentfirma, som kjenner denne problematikken fra tidligere erfaring. Det vil bli utarbeidet et spørreskjema for dybdeintervjuer med personalansvarlige i 15-20 utvalgte bedrifter rundt omkring i landet ? eksempelvis Telenor, Posten, DnB Nor etc.

Målsetning
Prosjektets målsetning er å fremskaffe relevant dokumentasjon med erfaringer fra bedrifter som har døve ansatte. Hensikten er videre å benytte disse konklusjonene i vårt arbeid videre fremover, for å fjerne samfunnets innbilte barrierer som hindrer døves inntreden i arbeidslivet ? ved å bevise at døve både kan og vil ta del i samfunnets verdiskapning på en konstruktiv måte.
Sekundært vil resultatene bli brukt direkte i markedsføringen av døve som arbeidskraft, for å bidra til at den enkelte arbeidssøker kan få drahjelp i prosessen med jobbsøking.

Målgrupper
Vi ønsker å rette oss mot større bedrifter med døve ansatte. Intervjuene vil bli foretatt blant nærmeste overordnede og bedriftens personalansvarlige, for å få mest nyanserte svar på denne problematikken.
Også de døve selv vil bli intervjuet for å få deres synspunkter på de samme temaene.

Prosjektets betydning
Dette ligger i de faktaopplysninger som resultatene av en slik nøytral undersøkelse vil frembringe. Brukt i riktig sammenheng og riktig setting kan en undersøke bidra sterkt å avlive myter om vansker med døve arbeidstakere ? samt bidra til å fjerne noen av de innbilte barrierer og vansker som hindrer døves inntreden i arbeidslivet.
På det overordnede planet vil denne undersøkelsen kunne bidra til høyere livskvalitet for døve arbeidssøkere, hvis den hjelper oss med å få flere døve ut i arbeidslivet.

Fremdriftsplan
? Forberedelser, samtaler og gjennomgang: Januar 09
? Utarbeidelse av spørreskjema: Januar/februar 09
? Korrigering og kvalitetssikring: Mars 09
? Booking av intervjuer: April 09
? Intervjuer: April/mai 09
? Sammenstilling av resultater og

vurderinger –

Konklusjon og anbefalinger: Juni 09
? Presentasjon av sluttrapport: August 09
? Implementering i NDFs videre arbeid: Fom sept. 09

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0302.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mange døve går ufrivillig arbeidsledige. Her i Norge antar vi at ca. 40 % av de yrkesaktive døve står uten arbeid, noe som gjelder for både ufaglærte og universitetsutdannede arbeidstakere.
Det er mange årsaker til denne situasjonen, blant annet samfunnets mange innbilte barrierer. Men for å avhjelpe situasjonen slik at flere døve kan komme seg inn i yrkeslivet, ønsket vi å igangsette et prosjekt for å kartlegge eksiterende arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte. En slik undersøkelse ville kunne kartlegge både muligheter og trusler for døve. Og hvis erfaringene med døve ansatte generelt er bra, kan resultatene brukes i det videre arbeidet med å fjerne samfunnets barrierer.

Basert på økonomisk støtte fra Helse og Rehab engasjerte vi et konsulentbyrå, som utarbeidet et spørreskjema på 13 parametere. 10 av disse spørsmålene gikk på de døve ansatte, mens 3 vedrørte bedriftens holdninger. Spørsmålene ble stilt til de døve ansatte, deres nærmeste foresatte og til bedriftsledelsen. Hensikten med dette var å avdekke eventuelle forskjeller i virkelighetsoppfatningen.
Vi valgte ut 18 bedrifter med døve ansatte til å delta i denne undersøkelsen, som ble gjennomført som personlige intervjuer. Bedriftene representerer ulike bransjer – og omfatter både industri, handel, service og offentlig virksomhet. Hovedtyngden av bedriftene er lokalisert i Oslo, de øvrige fordeler seg på Bergen, Trondheim og Stavanger.

Hovedkonklusjonene går kort ut på at døve er lojale medarbeidere, som generelt gjør en god jobb – det mener både de døve selv og deres overordnede.
Imidlertid er noe avvik når det gjelder faktorer som faglig nivå, produktivitet, kvalitet og evnen til å takle stress. Karakterene er gode, men de døve overvurderer noe egen innsats i forhold til sine ledere. Samtidig overvurderer lederne bedriftenes vilje og evne for å tilrettelegge for døve medarbeidere. Kommunikasjonen mellom døve og deres ledere er ikke overraskende noe dårligere enn ønskelig.
Ut fra en 5 punkts skala hvor 5 utgjør høyeste karakter, oppnår de døve et snitt på ca. 4.
Dette viser da at døve arbeidstakere gjør en god innsats som det står respekt av, selv om det er et forbedringspotensial. Undersøkelsen dokumenterer at døve er lojale, gode medarbeidere – som utgjør en fin ressurs for bedriftene, og vil derfor bli benyttet i alle sammenhenger fremover hvor det faller naturlig. Spesielt gjelder dette nye potensielle bedrifter med aktuelle stillinger for døve.

Prosjektleder/forsker

Svein Erik Johansen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Arbeidsgivers erfaring med døve ansatte
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Centor AS
Beløp Bevilget
2009: kr 195 000
Startdato
05.01.2009
Sluttdato
31.08.2009
Status
Avsluttet