Arbeidsminnetrening for barn med CP

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

I tillegg til sine motoriske vansker har barn med CP ofte vansker med persepsjon, kommunikasjon og kognisjon. Inkludert i disse vanskene er nedsatt arbeidsminnefunksjon. Nyere forskning har vist at arbeidsminnet er en funksjon det er mulig å trene opp ved bruk av databaserte programmer.

Målsetting

Målsettingen med prosjektet var å evaluere hvorvidt databasert, intensiv og adaptiv trening av arbeidsminnet ville ha positiv effekt på ulike kognitive funksjoner hos barn med CP, basert på bedret prestasjon på nevropsykologiske tester etter trening. I tillegg ønsket vi å kartlegge dagliglivets funksjon, oppmerksomhet/impulsivitet og skolefunksjon ved spørreskjema gitt til foreldre og kontaktlærer.

Design, metode, materiale

Prosjektet var en blindet, randomisert og kontrollert studie (RCT). Dermed ville ikke resultatet av undersøkelsen kunne påvirkes av forskerens forventninger i noen retning. Basert på type CP (spastisk diplegi eller hemiplegi) ble barna fordelt tilfeldig i 2 grupper – en treningsgruppe og en gruppe som ventet med å starte trening. Etter at halvparten av barna hadde trent, kom alle barna tilbake for ny undersøkelse. De to gruppene kunne da sammenliknes i forhold til endring i testresultater i løpet av perioden. De barna som ventet med å trene for å fungere som kontrollgruppe, fikk så tilbud om å gjennomføre treningen etter 6 mnds oppfølgingen. Alle barn mellom 7 og 15 år med aktuell type CP fra Aust- og Vest-Agder, Vestfold, Rogaland, Nord- og Sør-Trøndelag fikk invitasjon til å delta, og totalt deltok 66 barn i studien.

Gjennomføring

Prosjektet er i hovedsak gjennomført som planlagt i prosjektbeskrivelsen. Målsetting var å evaluere om databasert arbeidsminnetrening hadde effekt for barn med CP. Vi fikk med 66 barn, mens målsettingen var 115. Det betyr at vi må være forsiktige I forhold til våre konklusjoner da et større utvalg ville gitt sikrere resultater. Den kognitive testingen ble gjennomført som planlagt, samt kartlegging av dagliglivets ferdigheter, oppmerksomhet og eksekutive funksjoner. Gjennomføringen av selve treningen var krevende for enkelte barn på grunn av intensiteten og varigheten, ikke på grunn av motorikk. Det tok lengre tid enn forventet for mange. Dette har gitt oss viktig informasjon som vil bli publisert i CP-bladet. Datainnsamling tok betydelig lengre tid enn forventet da vi måtte utvide inklusjonen av deltakere til flere fylker og dette har forsinket publisering av resultatene.

Resultater

Resultatene knyttet til treningseffekt og dagliglivets funksjon ble presentert som to foredrag på den nasjonale CP-konferansen I Oslo I Januar 2017. Det arbeides med to vitenskapelige artikler som planlegges publisert I 2018 basert på disse resultatene, hvor av den ene er sendt inn for vurdering. Hva gjelder effekt av arbeidsminnetrening finner vi at metoden ikke egner seg som standard intervensjon for alle barn med CP, men kan være effektiv for noen.

Samarbeidspartnere

Extra stiftelsen har finansiert post doc stilling for Gro Løhaugen The Cerebral Palsy Register of Norway (CPRN) har bidratt med utsendelse av invitasjoner Habiliteringstjenestene I Vestfold, Aust-Agder og Stavanger: bidratt med utredning og trening NTNU: veiledning og med hjelp til treningen

Videre planer

Studiet er den første som har forsøkt å vurdere om databasert kognitiv trening kan representere evidens-basert intervensjon rettet mot bedring av kognitiv funksjon hos barn med CP. I tillegg har studien gitt ny kunnskap om kognitiv profil, dagliglivets funksjon og skolefunksjon hos barn med CP. Flere og større studier vil kunne gi endelig svar på om intensiv, databasert kognitiv trening bør vurderes som et klinisk tilbud i habiliteringsforløpet for barn med CP.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Gjennomføringen av prosjektet har skjedd i samarbeid med CP-foreningen og Det nasjonale CP registeret. CP foreningen har også bidratt med praktisk hjelp I forbindelse med deltakermøter I Oslo, samt presentert studien I CP-bladet to ganger og vi har skrevet en tredje med konklusjoner fra studien. Det har vært et godt samarbeid med CP-foreningen og en god relasjon har vokst frem, og samarbeidet vil fortsette også I den videre prosessen i forbindelse med ferdigstillelse av de vitenskapelige artiklene.

Publikasjonsliste

Løhaugen, G. (2014). Kan trening av arbeidsminne hjelpe barn med CP. CP-bladet Tidsskrift for Cerebral Pareseforeningen, nr. 2.

Løhaugen, G., Beneventi, H., Andersen, G. L., Vik, T. & Skranes, J. (2017). Kartlegging av funksjon i dagliglivet hos barn med CP kan gi viktig kunnskap  om hjelpebehov og om sterke og svake sider. CP-bladet Tidsskrift for Cerebral Pareseforeningen, nr. 2. 

Løhaugen, G. C., Beneventi, H., Andersen, G. L., Sundberg, C., Østgård, H. F., Bakkan, E., Walther, G., Vik, T. & Skranes, J. (2014) Do children with cerebral palsy benefit from computerized working memory training? Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, Jul 7; 15:269
doi:  10.1186/1745-6215-15-269

Løhaugen, G. C., Beneventi, H., Andersen, G. L., Sundberg, C., Østgård, H. F., Bakkan, E., Walther, G., Vik, T. & Skranes, J. (2018) The relationship between adaptive behavior and cognitive abilities (IQ) in Norwegian children with cerebral palsy (CP): a multi-center study. Manuskript innsendt for publisering til Developmental Medicine and Child Neurology. 

Beneventi, H., Andersen, G., Østgård, H., Walther, G., Sundberg, C., Bakkan, E., Vik, T., Skranes, J. & Løhaugen, G. C. (2018). Computer based working memory training in children with Cerebral Palsy. A randomized controlled multi-center study in Norway. Manuskript under utarbeidelse til Developmental Medicine and Child Neurology.

Løhaugen, G. C., Beneventi, H., Andersen, G. L., Vik, T. & Skranes, J. (2018) Erfaringer fra bruk av databasert arbeidsminnetrening for barn med Cerebral Parese. Artikkel til godkjenning hos medforfatterne før innsendelse til CP-bladet Tidsskrift for Cerebral Pareseforeningen.

Sluttrapport/artikler (pdf)

CP bladet 2-2014.pdf
CP-bladet 2-2017.pdf
Do computerized working memory training benefit children with cerebral palsy_a study protocol.pdf

Sluttrapportsammendrag

Løhaugen, G. (2014). Kan trening av arbeidsminne hjelpe barn med CP. CP-bladet Tidsskrift for Cerebral Pareseforeningen, nr. 2.

Løhaugen, G., Beneventi, H., Andersen, G. L., Vik, T. & Skranes, J. (2017). Kartlegging av funksjon i dagliglivet hos barn med CP kan gi viktig kunnskap  om hjelpebehov og om sterke og svake sider. CP-bladet Tidsskrift for Cerebral Pareseforeningen, nr. 2. 

Løhaugen, G. C., Beneventi, H., Andersen, G. L., Sundberg, C., Østgård, H. F., Bakkan, E., Walther, G., Vik, T. & Skranes, J. (2014) Do children with cerebral palsy benefit from computerized working memory training? Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, Jul 7; 15:269
doi:  10.1186/1745-6215-15-269

Løhaugen, G. C., Beneventi, H., Andersen, G. L., Sundberg, C., Østgård, H. F., Bakkan, E., Walther, G., Vik, T. & Skranes, J. (2018) The relationship between adaptive behavior and cognitive abilities (IQ) in Norwegian children with cerebral palsy (CP): a multi-center study. Manuskript innsendt for publisering til Developmental Medicine and Child Neurology. 

Beneventi, H., Andersen, G., Østgård, H., Walther, G., Sundberg, C., Bakkan, E., Vik, T., Skranes, J. & Løhaugen, G. C. (2018). Computer based working memory training in children with Cerebral Palsy. A randomized controlled multi-center study in Norway. Manuskript under utarbeidelse til Developmental Medicine and Child Neurology.

Løhaugen, G. C., Beneventi, H., Andersen, G. L., Vik, T. & Skranes, J. (2018) Erfaringer fra bruk av databasert arbeidsminnetrening for barn med Cerebral Parese. Artikkel til godkjenning hos medforfatterne før innsendelse til CP-bladet Tidsskrift for Cerebral Pareseforeningen.

Prosjektleder/forsker

Gro Christine Christensen Løhaugen

Hovedveileder

Jon Skranes

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Arbeidsminnetrening for barn med CP
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Sørlandet sykehus, Klinikk for somatikk Kristiansand
Beløp Bevilget
2013: kr 585 000, 2014: kr 600 000, 2015: kr 612 000
Startdato
01.08.2013
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet