Barn med begrenset tillatelse i mottak

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp ønsker å kartlegge situasjonen til lengeværende barnefamilier som bor i mottak med begrenset tillatelse på grunn av identitetstvil. Reglene for lengeværende barn ble endret i 2014. Én intensjon bak regelendringen var å begrense langvarig botid i mottak. Likevel bor mange av de barna som har fått opphold, også siden regelendringen, fortsatt i mottak på ubestemt tid fordi de mangler pass. Mange av disse har en vanskelig livssituasjon. Det finnes liten informasjon om deres livssituasjon endres av å få innvilget en begrenset oppholdstillatelse.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets målsetting er å kartlegge situasjonen for lengeværende barn og deres foreldre i mottak som lever med en begrenset tillatelse på grunn av identitetstvil: psykososial helse, boforhold, økonomi, utdanning, lek og fritid, integrering og omsorgssituasjon.

Målgruppe

Direkte: Justis- og beredskapsdepartementet, politiske partier, forvaltningen og asylmottak. Indirekte: lengeværende barnefamilier med begrenset tillatelse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

230

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp vil engasjere 1 prosjektmedarbeider fra NOAS som skal jobbe 100 % i 6 måneder. Prosjektmedarbeideren vil gjennomføre intervjuer og på bakgrunn av informasjonsinnhentingen skal det utarbeides en rapport. Rekruttering av intervjuobjekter vil skje gjennom: – NOAS’ tidligere og nåværende klienter – Mottak/UDI Kvalitative intervjuer: – Lengeværende barn med begrenset tillatelse på grunn av identitetstvil – Foreldre med lengeværende barn som har en begrenset tillatelse på grunn av identitetstvil – Mottaksansatte – UDI – Lærere og andre relevante aktører/personer

Fremdriftsplan for prosjektet

1-2. mnd: Kartlegge litteratur etc. og mulige intervjuobjekter, innhente samtykke,planlegging av intervjuer, utarbeide intervjuguider og metodikk for analyse. 2-3. mnd: Gjennomføre intervjuer og transkribering av intervjuer. 4-5. mnd: Ferdigstille transkribering, kode og analysere intervjuene, ferdigstille skisse og begynne å skrive tekste 6. mnd: Bearbeide innspill og ferdigstille tekst.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets målsetting var å kartlegge situasjonen for lengeværende barn og deres foreldre i mottak som lever med en begrenset tillatelse på grunn av identitetstvil. Vi ønsket å kartlegge følgende: psykososial helse, boforhold, økonomi, utdanning, lek og fritid, integrering og omsorgssituasjon. Målgruppe: Målgruppen er lengeværende barnefamilier som har en begrenset tillatelse på grunn av identitetstvil. Indirekte målgruppe for prosjektet er Justis- og beredskapsdepartementet, politiske partier, forvaltningen og asylmottak. Bakgrunn er økt bruk av begrenset tillatelse grunnet identitetstvil i saker som omfatter lengeværende medfølgende barn. Grunnet begrensninger i tillatelsen blir ikke barnefamilier bosatt før oppholdstillatelsen er fornyet første gang og mange barnefamilier fortsetter å leve på asylmottak.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er for tidlig å se endring i praksis fra forvaltningen ennå. – forslag til endringer i regelverket er diskutert med politikere, forvaltningen og ansvarlig departementet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

230

Prosjektgjennomføring/Metode

2 prosjektmedarbeidere fra NOAS har gjennomført intervjuer med lengeværende barnefamilier, og på bakgrunn av informasjonsinnhentingen har utarbeidet en rapport.

Resultater og resultatvurdering

Funnene i prosjektet viser at ordningen med begrensende oppholdstillatelser medfører utrygghet for mange familier som skal bli i landet, og hemmer integrering for flere hundre barn. Gjennom vår presentasjon av funnene for forvaltningen og politikere opplever vi at våre funn er i tråd med forvaltningens egenvurdering. Politikere har vist interesse for rapporten særlig mht konsekvensene det har for integrering. Det er potensiale for å få til endringer slik at praksis etterhvert blir mer i tråd med lovgivers intensjon, slik at bruken av begrensede tillatelser reduseres.

Oppsummering og videre planer

Rapporten viser at ordningen med begrensende oppholdstillatelser medfører utrygghet for mange familier som skal bli i landet, og hemmer integrering. Grunnet Covid-19 kunne vi ikke lansere rapporten på en barnerettighetsfrokost. Derfor har vi lansert rapporten til forvaltningen og fulgt opp i møter med politikere. Vi vil fortsette med et systematisk informasjons- og påvirkningsarbeid over tid.

Prosjektleder

Sanja Adjulovic

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Barn med begrenset tillatelse i mottak
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Beløp Bevilget
2018: kr 441 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring