Bedre hjertehelse for IJD pasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med inflammatorisk leddsykdom (IJD) har som følge av sin sykdom betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Til tross for dette er hjerte- og karsykdom underdiagnostisert og underbehandlet hos pasienter med IJD. Fysisk form (VO2peak) er en sterk, uavhengig og modifiserbar risikofaktor for fremtidig hjerte-karsykdom. Høyintensiv kondisjonstrening (HIT) kan øke VO2peak og potensielt forebygge hjerte-kar sykdom, samt fremme livskvalitet og mestring uten å medføre bivirkninger. Det er derfor viktig å undersøke den spesifikke effekten av HIT på VO2peak, hjertekar-helse og sykdomsaktivitet hos pasienter med IJD med et særlig fokus på gjennomførbarhet av en slik intervensjon i klinisk praksis. Måling av VO2peak er sterkt anbefalt i klinisk risikovurdering av hjerte- og karsykdom, men gjennomføres i liten grad i dagens praksis. Det er manglende kunnskap om hvorvidt enkle VO2peak prediksjonskalkulatorer kan måle endringer i VO2peak over tid. ExeHeart er utviklet i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund og i tråd med NRF sin satsing på økt fokus på hjerte- og karhelse for pasienter med IJD. Vår hypotese er at bedring av fysisk form kan bidra til reduksjon av risikofaktorer for fremtidig hjerte-karsykdom uten økning av sykdomsaktivitet. Hovedmålet med studien er å undersøke om 12-ukers HIT, i tillegg til dagens praksis med relevant medisinering og livsstilsråd, gir bedre risikofaktorkontroll enn dagens praksis for pasienter med IJD. HIT-programmet gjennomføres i primærhelsetjenesten der vi vil undersøke pasienters etterlevelse og om fysioterapeuter gjennomfører programmet i henhold til protokollen. Videre vil vi undersøke om prediksjonskalkulatoren er egnet til å fange opp endring i VO2peak. I en randomisert, kontrollert studie rekrutteres 60 pasienter med IJD fra Forebyggende Hjerte-Revma klinikk ved Diakonhjemmet sykehus. Risiko for hjerte-kar sykdom vurderes basert på blodprøver, ultralyd av halspulsårer, måling av arteriell stivhet, blodtrykk, EKG og spørreskjema. Fysisk form måles i en maksimal belastningstest (CPET) på tredemølle og med VO2peak prediksjonskalkulator. Pasientene randomiseres til intervensjon- eller kontrollgruppe. Kontrollgruppen fortsetter med dagens praksis (livsstilsråd og relevant medisinering), mens intervensjonsgruppen i tillegg til dagens praksis gjennomfører 12 uker utholdenhetstrening; to økter høyintensiv intervalltrening (90-95% av makspuls) og en økt med moderat intensitet (70% av makspuls) per uke. Treningen vil foregå på to fysikalske institutt i Oslo-området. Etter 3 og 6 måneder kalles pasientene inn til oppfølgende konsultasjon der baseline-målinger gjentas. Semi-strukturerte intervjuer med fokus på etterlevelse av HIT gjennomføres med pasienter og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten etter intervensjon. NRF og brukerrepresentant fra Revma Pasient-råd har deltatt i utarbeidelse av ExeHeart og vil delta videre i prosjektet med særlig fokus på faktorer som fremmer og hemmer gjennomføring av programmet.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

BMJ Open

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Bedre hjertehelse for IJD pasienter
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring