Bedre kvalitet i diabetesbehandlingen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjekttema (på norsk)

Personer med diabetes har 5 -10 år kortere forventet levetid enn dem uten sykdommen. Dette skyldes tidlig død på grunn av hjerteinfarkt og hjertestans. Med diabetes-diagnosen er det dobbelt så stor risiko for å få hjerteproblemer og hjerneslag sammenlignet med resten av befolkningen. Type 2 diabetes er en livsstilssykdom som flere og flere i Norge rammes av. Et økende antall nordmenn kan dø på grunn av diabetes og hjerte- og karsykdom. Hvordan kan dette forhindres? For å unngå tidlig død er det viktig for personer med diabetes med røykeslutt, lave kolesterolverdier i blodet, vektreduksjon, normalt blodtrykk, god nyrefunksjon, blodsukkerkontroll og økt mosjon. Dette krever iherdig innsats fra personer med diabetes og regelmessige kontroller hos fastlegen. Senkomplikasjoner kan forebygges, oppdages tidligere og behandles ved strukturerte kontroller. Derfor er det laget nasjonale retningslinjer for oppfølgingen av diabetes. Men blir disse retningslinjene fulgt? Det er tidligere vist at kun 52 % av fastlegene hadde lest retningslinjene. Kan vi bli bedre? I denne studien ønsker vi å se om fastlegene i Norge følger nasjonale anbefalinger. Vi vil kartlegge kvaliteten av diabetesbehandlingen av type 2 diabetes i allmennpraksis i Norge i 2014. Datamaterialet er stort. Nær 12 000 personer med diabetes i fem distrikt (Salten, Sandnes, deler av Bergen, Oslo og Akershus) er inkludert i studien kalt ROSA-4. Vi har etter nødvendige godkjenninger hentet ut opplysninger fra primærlegejournalene om langtidsblodsukker, kolesterol, diabetesmedisiner og om fastlegene har utført undersøkelser som er anbefalt. Det innbefatter blant annet blodtrykk, vekt, urinprøve og årlig undersøkelse av øyne og føtter som kan bli skadet ved forhøyet blodsukker. Resultatene vil bli sammenliknet med tilsvarende data fra 2005 for å se om kvaliteten har forbedret seg. Er det forskjellige karakteristika ved pasient eller fastlege som bidrar til at noen personer er godt regulert og andre dårlig regulert? Er eldre med diabetes bedre regulert enn yngre? Er ikke-røykere bedre regulert enn røykere, eller er slanke bedre regulert enn overvektige? Er diabeteskontrollene bedre ved legekontor med kun en lege, eller på legekontor med flere leger? Er det nyutdannede eller erfarne fastleger som følger retningslinjene i størst grad, og som oppnår behandlingsmålene? Er det forskjell på kvinnelige og mannlige leger, eller er det forskjell på etnisk norske og utenlandske fastleger? Alle deltakende leger vil få direkte tilbakemelding på sin praksis. Resultatene fra forskningen kan gi pasienter og fastleger mulighet til å optimalisere diabetesbehandlingen og være nyttige for helsemyndigheter når det gjelder å prioritere satsningsområder innenfor diabetesomsorgen og å utarbeide nye retningslinjer. I et 5-10-årsperspektiv vil dataene også kunne brukes videre for å forske på dødelighet og sykelighet hos personer med type 2 diabetes.

Sluttrapport

Bakgrunn for prosjektet

Rundt 220 000 personer har type 2 diabetes i Norge. Type 2 diabetes kan gi øket risiko for hjertekarsykdom og komplikasjoner i nyrer, øyne og føtter. Komplikasjoner kan oppdages ved regelmessige legekontroller, og i stor grad forhindres ved god kontroll av blodsukker, blodtrykk og kolesterol.

Prosjektets målsetting

Målet med doktorgradsarbeidet var å kartlegge kvaliteten av diabetesbehandlingen i allmennpraksis i 2014 og undersøke tidstrender fra 2005 til 2014. I tillegg ønsket vi å finne faktorer som var assosiert med god diabetesoppfølging, både på pasient, lege og legekontornivå.

Design, metode og materiale

Vi analyserte data fra Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland studien (ROSA 4), en tverrsnittsstudie som inkluderte ca. 10 000 personer med type 2 diabetes og hovedoppfølging i allmennpraksis. Resultatene ble sammenlignet med funn fra Rogaland-Oslo-Salten-Alta studien (ROSA 3). I tillegg brukte vi kompliserte statistiske metoder for å finne pasient-, lege- og legekontorfaktorer som var assosiert med om personer med diabetes fikk gjort anbefalte undersøkelser. Vi undersøkte også faktorer assosiert med oppnåelse av behandlingsmål for blodsukker, blodtrykk og kolesterol.

Gjennomføring

Det har ikke vært avvik fra tidsplanen. Avhandlingen består av 3 publiserte artikler, hhv. i BMJ Open Diabetes Research and Care 2017, Diabetic Medicine 2018/2019, og Diabetic Medicine 2019. Avhandlingen ble levert 11/2019, og disputasen ble gjennomført 14.02.2020. I tillegg var undertegnede medforfatter på 4 andre publiserte artikler som ikke er inkludert i selve avhandlingen (Tran A. et al. Scand J Prim Health Care 2018, Gjelsvik B. et al. BJGP Open 2019, Cooper J. et al. Diabetic Medicine 2019, Tran A. et al. BMC Health Serv Res 2019).

Resultater, vitenskapelig betydning/ny kunnskap

Flere oppnådde behandlingsmål for både blodsukker, blodtrykk og kolesterol. Men, kun 30% fikk undersøkt nyrer og føtter som anbefalt. Det var stor variasjon i andelen av en leges pasienter som fikk uført de anbefalte prosedyrene, og som oppnådde behandlingsmål. Personer fulgt opp av leger som brukte Noklus diabetesskjema hadde litt større sjanse for å oppnå blodsukker- og kolesterolmål, og mye større sannsynlighet for å få undersøkt føtter og øyne.

Samarbeidspartnere

Hovedveileder, S. Sandberg. Biveiledere; G. Thue, I. Dalen, S. Skeie, S. Carlsen. Styringsgruppe ROSA 4; S. Sandberg, J. Cooper, K.F. Løvaas, A.K. Jenum, T.J. Berg, Tor Claudi. Sponset datainnsamling: Diabetesforbundet, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Lilly, MSD, Novo Nordisk, Sanofi A.

Videre planer og implementering av kunnskap

Forskningsresultater har blitt presentert på internasjonale og nasjonale kongresser. Resultatene kan være nyttige for Helsedirektoratet i utarbeidelsen av nye retningslinjer.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Diabetesforbundet sponset datainnsamlingen. Diabetesforbundet har arrangert stipendiatkonferanse hvor undertegnede presenterte resultater fra en artikkel. Et sammendrag av studiene er publisert i Diabetesforbundets fagtidsskrift; Diabetesforum 04/2017, og Diabetesfag 01/2019, og er omtalt på Diabetesforbundets nettside. Resultatene har også blitt formidlet på flere lokale Diabetesforum-møter.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Bakke, Å. (2020). Type 2 diabetes in general practice in Norway – status, time trends, and quality of care. Universitetet i Bergen.

Artikler:
Bakke, Å., Cooper, J. G., Thue, G., Skeie, S., Carlsen, S., Dalen, I., Løvaas, K. F., Madsen, T. V., Oord, E. R., Berg, T. J., Claudi, T., Tran, A. T., Gjelsvik, B., Jenum, A. K. & Sandberg, S. (2017). Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2014: moderate improvements in risk factor control but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diab Res Care 2017; 5:e000459.
doi: 10.1136/bmjdrs-2017-000459

Bakke, Å., Tran, A.T., Dalen, I., Cooper, J.G., Løvaas, K.F., Jenum, A.K., Berg, T. J., Madsen, T. V., Nøkleby, K., Gjelsvik, B., Claudi, T., Skeie, S., Carlsen S., Sandberg, S. & Thue, G. (2019). Population, general practitioner and practice characteristics are associated with screening procedures for microvascular complications in Type 2 diabetes care in Norway. Diabet Med 2019 Nov; 36(11), 1431-1443.
doi: 10.1111/dme.13842  Epub 2018 Nov 27

Bakke, Å., Dalen, I., Thue, G., Cooper, J.G., Skeie, S., Berg, T.J.,  Jenum, A. K., Claudi, T., Løvaas, K. F. & Sandberg, S. (2019). Variation in the achievement of HbA1c, blood pressure and LDL-cholesterol targets in type 2 diabetes in general practice and characteristics associated with risk factor control. Diabet Med 2019 Oct 25.
doi: 10.1111/dme.14159  Epub ahead of print.

Andre publikasjoner:
Tran, A.T., Bakke, Å., Berg, T.J., Gjelsvik, B., Mdala, I., Nøkleby, K., Rai, A. S., Cooper, J. G., Claudi, T., Løvaas, K., Thue, G., Sandberg, S. & Jenum, A.K. (2017). Are general practitioners characteristics associated with the quality of type 2 diabetes care in general practice? Results from the Norwegian ROSA 4 study from 2014. Scand J Prim Health Care 2018 Jun; 36(2):170-179.
doi: 10.1080/02813432.2018.1459238

Tran, A.T., Berg, T.J., Gjelsvik, B., Mdala, I., Thue, G., Cooper, J.G., Nøkleby, K., Claudi, T., Bakke, Å., Sandberg, S. & Jenum, A.K. (2019). Ethnic and gender differences in the management of type 2 diabetes: a cross-sectional study from Norwegian general practice. BMC Health Serv Res. 2019 Nov 28;19(1):904.
doi: 10.1186/s12913-019-4557-4

Gjelsvik, B., Tran, A.T., Berg, T.J., Bakke, Å., Mdala, I., Nøkleby, K., Cooper, J. G., Claudi, T., Løvaas, K. F., Thue, G., Sandberg, S. & Jenum, A.K. (2019). Exploring the relationship between coronary heart disease and type 2 diabetes: a cross-sectional study of secondary prevention among diabetes patients. BJGP Open. 2019 Mar 20;3(1):bjgopen18x101636.
doi: 10.3399/bjgpopen18x101636  eCollection 2019 Apr.

Cooper, J., Bakke, Å., Dalen, I., Carlsen, S., Skeie, S., Løvaas, K.F., Sandberg, S. & Thue, G. (2019). Factors associated with glycaemic control in adults with type 1 diabetes: a registry-based analysis including 7601 individuals from 34 centers in Norway. Diab Med 2019 Aug. 30.
doi: 10.1111/dme.14123  Epub ahead of print. 

Bakke, Å. (2019). Screening for mikrovaskulære komplikasjoner – hvordan får vi til det? Diabetesfag 01/2019. 

Bakke, Å. (2017). Diabetes type 2 i norsk allmennpraksis. Diabetesforum 04/2017.

Prosjektleder

Åsne Bakke

Hovedveileder

Sverre Sandberg

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Bedre kvalitet i diabetesbehandlingen
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Stavanger universitetssjukehus, Medisinsk klinikk
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.03.2020
Status
Avsluttet