BET – bedre for flere! En aksjonsforskningsstudie om basal eksponeringsterapi

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Behandlingsmodellen basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for pasienter som tidligere ikke har fått synlig bedring av gjentakende og hyppige innleggelser i psykisk helsevern og som strever med høy symptomtrykk, dårlig funksjonsevne og selvmordsatferd. Målsettingen i BET er å styrke pasienters autonomi ved å hjelpe de til å forholde seg til smerte og angstfylte indre opplevelser som en del av livet heller enn å bruke unngåelsesstrategier som kan opprettholde problemet. Studier viser at behandling i BET kan gi økt psykologisk fleksibilitet og psykososialt funksjonsnivå samt nedgang i symptomer, innleggelser og tvang. Behandling i BET også kan føre til vonde opplevelser og forverring av egen helse og tilstand, viser en nyere, kvalitativ studie. Pasienter beskriver 1) forventningskrasj, 2) utrygge relasjoner, 3) manglende samstemming om mål og metode, og 4) at egen helse og tilstand har gått fra vondt til verre. Gjennom aksjonsforskningsmetodikk hvor både brukermedforsker, pasienter og medarbeidere deltar, har dette prosjektet som mål å øke forståelse, skape forbedrete praksiser og ny kunnskap knyttet til funnene fra den kvalitative studien, for å skape BET bedre for flere.

Aktivitet/tiltak/metode

For å nå målene vil prosjektet gjennomføre følgende aktiviteter: 1) Tre aksjonssamlinger med alle medarbeidere med fokus på økt forståelse, forslag og prioritering av nye tiltak og praksiser, ledet av prosjektleder. 2) Gjennomføring og utprøving av nye tiltak og praksiser for alle medarbeidere, ledet av prosjektmedarbeidere på seksjonen. 3) Ukentlige reflekterende team og feedbackbasert kollegaveiledning med medarbeidere for erfaringsdeling og justeringer av nye tiltak og praksiser. Prosessene dokumenteres i loggnotater og referater, ledet av prosjektmedarbeidere på seksjonen. 4) Fokusgruppe med medarbeidere knyttet til hvert hovedfunn, ledet av prosjektleder sammen med brukermedforsker. 5) Individuelle intervju eller fokusgruppe med pasienter kort tid før utskrivelse med fokus på hvordan endringene erfares i praksis, ledet av prosjektleder sammen med brukermedforsker. 6) Innsamling av skriftlige, anonyme tilbakemeldinger fra pasienter ved utskrivelse, om hvordan de erfarer behandlingen og forslag til forbedringer. 7) Analysearbeid, skriftliggjøring og presentasjon av erfaringer og funn fra prosjektet gjennomføres av hele prosjektgruppa. 8) Produsere film, 3-4 minutter, kort, praktisk og nyansert informasjon om punkter brukere har påpekt som viktig i beslutningsgrunnlaget for hvorvidt man skal søke seg inn til behandling i BET. Prosessene presenteres som lineære, men er i praksis sirkulære gjennom at nye erfaringer og kunnskaper fra både medarbeidere og pasienter hele tiden bringes tilbake til medarbeiderne av prosjektmedarbeidere på seksjonen, for kontinuerlige nye forståelser og endringer av praksis. Studien er godkjent av sykehussjef og forskningssjef i Klinikk for psykisk helse og rus og er tilrådt ved Personvernombudet ved Vestre Viken. Både helsepersonell og pasienter gir skriftlig, informert samtykke.

Antall deltakere

40

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det er store utfordringer med å få ny og relevant kunnskap ut i praksisfeltet, noe som bekymrer Rådet for psykisk helse. Det er viktig at det er kort vei fra å oppdage mangler ved praksis til å gjøre endringer. Aksjonsforskning er en god metode for å få frem brukernes stemme og skape endring i praksis raskt. I aksjonsforskning er det en målsetning om at ny praksis og ny kunnskap skal dannes sammen med brukere og helsepersonell, for å øke eierskapet til prosessene underveis og til resultatene man skal implementere inn i ny praksis. Vi håper at prosjektet kan føre til at personer som vurderer BET-behandling får god og nyansert informasjon om behandlingen og at medarbeidere på BET blir tryggere i hvordan de kan forvalte metoden slik at form, innhold og tempo er bedre tilpasset den enkelte. Slik kan relasjonene styrkes, og veien og målet eies av pasienten. Prosjektet kan føre til at flere pasienter i BET får støtte til å fremme egen psykisk helse, mestring og livskvalitet. Det er et mål at de nye erfaringene spres nasjonalt til andre steder som også benytter BET-tilnærming i sine behandlingstilbud.

Plan for gjennomføring

Prosjektleder Strand har ansvar for ukentlige prosjektmøter, hvor planlegging og koordinering av prosjektets aktiviteter og evaluering evt. justering av disse blir gjort. Prosjektgruppa gjennomfører tre aksjonssamlinger med så mange medarbeidere fra seksjonen som mulig, hvor funn fra tidligere studie arbeides med ved bruk av elementer fra tjenestedesign for å komme frem til nye tiltak og praksiser. De nye tiltakene/praksisene er tema når prosjektmedarbeidere Vik og C. Østvold planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenteter fra ukentlige refleksjoner, nye praksiser og ny kunnskap med medarbeidere i seksjonen gjennom systematisk bruk av reflekterende team og feedbackbasert kollegaveiledning. Mellom de tre aksjonssamlingene gjennomfører Strand og brukermedforsker Kvist fokusgruppe med medarbeidere og individuelle intervju med pasienter, for utforskning av forståelse, erfaringer og ny kunnskap om de nye praksisene, som bringes tilbake til praksis. Strand leder analyse- og skrivearbeid, særlig i samarbeid med Kvist og Wallin Haugen, men også med de to øvrige prosjektmedarbeiderne. Kvist har ansvar for transkribering av alle intervjuene, noe som vil løfte brukerstemmen inn i analysearbeidet av materialet. Strand og Kvist vil lede arbeidet med å lage film sammen med intern utdanningsavdeling.

Prosjektleder

Monica Strand

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
BET – bedre for flere! En aksjonsforskningsstudie om basal eksponeringsterapi
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 73 000, 2024: kr 327 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring