Betablokkade ved aortainsuffisiens

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Pasienter med stor aortaklaffelekkasje har risiko for å utvikle hjertesvikt før de eventuelt blir operert for sin klaffesykdom. Betablokker har vist gunstig effekt i hjertesvikt studier, men nytten hos pasienter med aortaklaffelekkasje er ikke undersøkt i randomiserte studier.

Målsetting

Kartlegge effekten av betablokker behandling hos pasienter med stor aortaklaffelekkasje. Effektmål var venstre hjertekammers dimensjoner etter behandling med betablokker/placebo i 6 måneder.

Design, metode, materiale

Prospektiv randomisert dobbelt blindet studie. Totalt 75 pasienter som oppfylte inklusjonskriteriene ble inkludert, halvparten fikk betablokker (Metoprolol) i forsiktig opptrappende dose til maks 200 mg i døgnet. Resterende fikk placebo med samme kontroll regime. Alle pasientene ble undersøkt ved studiestart med klinisk undersøkelse, ekkokardiografi, sykkelbelastning med maks surstoffopptak og MR undersøkelse av hjertet. Etter 6 måneder ble det gjort ny klinisk undersøkelse samt ekkokardiografi og MR av hjertet. Endepunkt for studien var endring i venstre hjertekammers dimensjoner målt med MR.

Gjennomføring

Studien ble gjennomført i tidsrommet fra august 2010 til januar 2014. Totalt inkluderte vi 75 pasienter med moderat til alvorlig aortainsuffisiens. Inklusjonen har tatt noe lengre tid enn først antatt, og spesielt de to første årene var inklusjonen langsom. Totalt ble 69 pasienter rekruttert fra Oslo-regionen, 5 i Bergen /Haukeland Universitetssykehus og 1 i København (Gentofte SH). Det ble også inkludert friske kontroller (17) og atleter med dilaterte ventrikler (15). Data fra disse blir brukt i artikkel nr 3 (Left ventricular contraction pattern..) hvor vi studerer mekanismer for endringer i hjertefunksjon hos aortainsuffisiens pasientene. Alle pasientene fikk gjort ekko + MR hjerte ved studiestart og etter 6 mndr. Vi fortsatte å kalle inn pasientene til ny ekkokontroll 1 år etter seponering av studiemedikasjon etter utvidet godkjenning fra REK.

Resultater

Vi har 2 publiserte studier i internasjonale fag tidsskrift (peer-reviewed) og 1 artikkel som er sendt i revidert versjon til JASE. Totalt 3 Abstracts er presentert på henholdsvis europeiske (ESC) og amerikanske hjertekongresser (AHA). Hovedfunnene er at betablokker behandling ikke bremser eller reverserer remodelering av venstre hjertekammer sammenlignet med placebo i behandlingsperioden som var 6 måneder. Vi kunne heller ikke påvise skadelig effekt.

Samarbeidspartnere

Eksterne samarbeidspartnere er Haukeland Universitetssykehus og Gentofte Hospital, København som har bidratt med inklusjon av pasienter, ekko og MR undersøkelser. På Rikshospitalet har dr. Einar Hopp og Kristian Fosså ved røntgenavdelingen analysert alle MR opptakene (kjernelab)

Videre planer

Planlegger videre oppfølging av pasientene med ekkokardiografi og kliniske undersøkelser (5 og 10 år etter avsluttet behandling). Vi vil dermed ha mulighet for å studere om det er noen forskjell i langtidseffekt mellom gruppene (betablokker/placebo). I løpet av denne tiden vil sannsynligvis sykdommen progrediere hos en andel av pasientene, og vi har da en unik mulighet for å studere om tidligere ekko/MR/blodprøver kan predikere et sykdomsforløp eller hendelser.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet har vært godt. Resultatene er i hovedsak spredd gjennom publiserte artikler, abstracts ved de store hjertekongressene (European Heart i 2013 og American Heart i 2014) og inviterte foredrag (Kardiologisk Høstmøte, Nordic Cardiac Imaging 2016)

Publikasjonsliste

Publikasjoner:
Broch K, Urheim S, Lønnebakken MT, Stueflotten W, Massey R, Fosså K, Hopp E, Aakhus S & Gullestad L (2016) “Controlled release metoprolol for aortic regurgitation: a randomised clinical trial.” Heart, årg. 102, nr. 3, s. 191-197.
doi:10.1136/heartjnl-2015-308416

Broch K, Urheim S, Massey R, Stueflotten W, Fosså K, Hopp E, Aakhus S & Gullestad L (2016) “Exercise capacity and peak oxygen consumption in asymptomatic patients with chronic aortic regurgitation.” International Journal of Cardiology, årg. 223, s. 688-692.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.08.237

Broch K, Marchi SF de, Massey R, Hisdal J, Aakhus S, Gullestad L & Urheim S “Left Ventricular Contraction Pattern in Chronic Aortic Regurgitation and Preserved Ejection Fraction – Simultaneous Stress-Strain Analysis by 3D Echocardiography.” Innsendt 2016.

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner:
Broch K, Urheim S, Lønnebakken MT, Stueflotten W, Massey R, Fosså K, Hopp E, Aakhus S & Gullestad L (2016) “Controlled release metoprolol for aortic regurgitation: a randomised clinical trial.” Heart, årg. 102, nr. 3, s. 191-197.
doi:10.1136/heartjnl-2015-308416

Broch K, Urheim S, Massey R, Stueflotten W, Fosså K, Hopp E, Aakhus S & Gullestad L (2016) “Exercise capacity and peak oxygen consumption in asymptomatic patients with chronic aortic regurgitation.” International Journal of Cardiology, årg. 223, s. 688-692.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.08.237

Broch K, Marchi SF de, Massey R, Hisdal J, Aakhus S, Gullestad L & Urheim S “Left Ventricular Contraction Pattern in Chronic Aortic Regurgitation and Preserved Ejection Fraction – Simultaneous Stress-Strain Analysis by 3D Echocardiography.” Innsendt 2016.

Prosjektleder/forsker

Stig Urheim

Hovedveileder

Lars Gullestad

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Betablokkade ved aortainsuffisiens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Hjerte-, lunge- og karklinikken
Beløp Bevilget
2010: kr 700 000, 2011: kr 725 000
Startdato
01.09.2010
Sluttdato
30.08.2012
Status
Avsluttet