Bevegelsesgruppe for barn med autisme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Barn med autisme utelukkes fra organisert idrett for funksjonshemmede grunnet sine sosiale og kommunikative vansker, men har et stort behov for fysisk aktivitet grunnet høy forekomst av motoriske vansker og stillesittende aktiviteter. Autismeforeningen i Norge, Oslo Fylkeslag (AO) og Norges Idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (NIH) har de to siste semestrene hatt et prøveprosjekt med utvikling av en slik gruppe og ønsker nå å systematisere og dokumentere våre erfaringer til fordel for videreføring av vårt tilbud og oppstart av lignende tilbud andre steder.

2. Målsetting
AO og NIH ønsker i samarbeid å opprette en bevegelsesgruppe spesielt tilrettelagt for barn og ungdom med autisme. Bevegelsesgruppa skal være meningsfull for barna og gi dem viktig og nødvendig motorisk trening (bl.a. øye-/håndkoordinasjon, balanse, orientering i rommet, bevege seg i forskjellig hastighet mm.). Den skal organiseres på en slik måte at barna opplever glede, forutsigbarhet, mestring og trygghet. Prosjektet skal også fungere som praktisk undervisningserfaring for Idrettshøgskolens studenter, og som empirisk grunnlag for studentenes eventuelle bachelor- og masteroppgaver. Gjennom prosjektet skal det utvikles en håndbok som kan fungere som en praktisk veileder for oppstart av lignende grupper andre steder i kommunen og andre steder i landet. Håndboken skal bygge på prøveprosjektets og prosjektets erfaringer, både fra studenter, veiledere, foreldre og deltakerne selv.

3. Målgruppe
Målgruppen er barn og ungdom med diagnoser innen autismespekteret. Erfaringer fra foreldre til barn med autisme tyder på at disse barna svært ofte har vanskeligheter med deltagelse i organisert idrett. Problemene er bl.a. knyttet til kommunikasjon og instruksjon. Gruppeinstruksjon er vanskelig, mange er avhengig av individuelle beskjeder. Barna har behov for svært strukturerte aktiviteter med visuelle hjelpemidler og konkrete forklaringer. Barna motiveres ikke av de samme mekanismene som andre barn og lærer på andre måter (mange klarer f.eks. ikke å herme etter andre). Mange barn med autisme har motoriske vansker, og mange ender opp med å tilbringe mye tid foran datamaskin og TV. Brukergruppen trenger sårt et tilrettelagt tilbud om fysisk aktivitet.

4. Gjennomføring
Aktivitetene skal foregå en gang i uken, 12 ganger per semester. Norges Idrettshøgskole stiller med lokaler (sal, basseng, utendørsområde) samt nødvendig idrettsutstyr. Bevegelsesgruppa ledes av aktivitetsledere som rekrutteres fra Idrettshøgskolens idrettsutdannede studenter. Oslo Fylkeslag av Autismeforeningen rekrutterer deltakere (barn og ungdom) fra sin medlemsmasse og skaffer aktivitetslederne nødvendig kursing om autisme. Prosjektgruppen møtes jevnlig og evaluerer prosjektet, samt har det overordnede ansvaret for at det utarbeides en håndbok underveis i prosjektet.

5. Betydning
Bevegelsesgruppen vil være et viktig tilbud for alle deltakerne. Barna/ungdommene vil få delta i et meningsfullt aktivitetstilbud tilrettelagt for sine behov, der de utvikler seg fysisk og motorisk mens de har det gøy. Studentene får praktisk erfaring i å undervise barn med spesielle behov, samt empirisk grunnlag for sine bachelor- og masteroppgaver. På lang sikt vil håndboken som skal utvikles ha stor betydning for opprettelse av lignende tilbud andre steder i landet, ettersom terskelen for opprettelse vil bli lavere når lokale foreninger og idrettslag har informasjon om hva de må vektlegge for denne brukergruppen og kan lære av erfaringene fra vårt prosjekt.

6.Fremdriftsplan
Tidspunkt Aktivitet

Ansvarlige
Januar 2012 Rekruttering av deltagere AO
Rekruttering av aktivitetsledere NIH
Februar-mai 2012 Aktivitet i 12 uker NIH
Juni-august 2012 Rekruttering av deltagere AO
Rekruttering av aktivitetsledere NIH
Søke midler år 2 AO/NIH
September-desember 2012 Aktivitet i 12 uker NIH
Januar 2013 Rekruttering av deltagere AO
Rekruttering av aktivitetsledere NIH
Februar-mai 2013 Aktivitet i 12 uker NIH
Juni-august 2013 Rekruttering av deltagere AO
Rekruttering av aktivitetsledere NIH
September-desember 2013 Aktivitet i 12 uker NIH
Januar 2014 Sluttrapport AO/NIH

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0613.pdf

Sluttrapportsammendrag

Barn med autisme har ofte vanskeligheter med deltagelse i organisert idrett, bl.a. pga. sine vansker med kommunikasjon og instruksjon. I tillegg har mange barn med autisme motoriske vansker, og på grunn av sine sosiale vansker ender mange opp med å tilbringe mye stillesittende tid foran datamaskin og TV. Det er derfor behov for et ekstra tilrettelagt tilbud for denne målgruppen.

Bakgrunnen for dette prosjektet var at Autismeforeningen i Norge, Oslo Fylkeslag, ønsket, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, å utvikle en bevegelsesgruppe for barn og unge med autisme. Prosjektets målsettinger var å skaffe mer systematiske erfaringer i forhold til et godt og meningsfullt aktivitetstilbud for barna, hvilke bevegelsesformer og organiseringsprinsipper som er hensiktsmessige, og hvordan aktivitetene kunne tilrettelegges for brukergruppen. Det var også ønske om å utvikle en håndbok for andre som kan være interessert i å starte lignende bevegelsesgrupper for barn og unge med autisme.

Det ble gjennomført to bevegelsesgrupper, en gruppe vår 2012 og en gruppe høst 2012. Våren 2012 deltok 8 barn med ASD (autismespekterdiagnoser) i alderen 3-17 år. To studenter ved påbyggingsstudiet «Fysisk aktivitet og funksjonshemming» ledet gruppen, som møttes 11 ganger. Høsten 2012 deltok 6 barn med ASD i alderen 10-17 år. To nye studenter ledet gruppen, som møttes 9 ganger.

Både foreldre, deltakere, ledsagere og studenter har vært svært positive til tilbudet, som har gitt studentene praksiserfaring og deltakerne et godt tilrettelagt fysisk tilbud. Prosjektet videreføres og det søkes om nye midler for 2014 fra Extrastiftelsen.

Prosjektleder/forsker

Katja Blixrud Frost

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Bevegelsesgruppe for barn med autisme
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Norges Idrettshøgskole
Beløp Bevilget
2012: kr 44 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet