Bokprosjekt: Erfaringskonsulenter sine roller og medvirkning i norske tjenester

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Personer med erfaring fra psykisk helse- og rusutfordringer ansettes i økende grad i norske helse-og velferdstjenester, som erfaringskonsulenter (EK). Dette kan knyttes til et økt fokus på brukermedvirkning, og økt annerkjennelse av pasienter og tjenestebrukeres erfaringer som en ressurs i utviklingen av helse- og velferdstjenester. Når tidligere og nåværende tjenestebrukere ansettes i tjenestene og skal jobbe på lik linje som andre faggrupper må deres medvirkning legges til rette for. Det er en stor oppgave å sørge for at disse rollene utnyttes til det beste for menneskene de skal hjelpe, for tjenestene og for de personene som skal inn i roller som EK. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer, eller samlet norsk litteratur som kan benyttes i utdanninger, og støtte tjenestene, ledere og EK. Mål: – øke kunnskap om EK roller og medvirkning – støtte videre implementering og utviklingen av EKs roller og medvirkning – presentere gode norske erfaringer og supplementer med internasjonal forskning om – HVA som virker – HVORFOR det virker – HVORDAN det virker – belyse hvordan EK bidrar til mer recovery-orienterte tjenester – minske forskjellene i norske tjenester ift bruk av EK og erfaringskompetanse Boken understøtter temaet brukermedvirkning, som er et viktig satsingsområde for RPH.

Aktivitet/tiltak/metode

Denne første boken om EKs roller og medvirkning er et samskapingsprosjekt mellom EK, forskere, og praktikere som vurderes å ha kommet langt i sitt arbeid med å benytte EK. At boken samskapes mellom personer med erfaring, forskning og fag-bakgrunn er et vesentlig varemerke for boken. Boken vil presentere både internasjonal og norsk forskning, teorier og vise bredden i bruk av EK. Videre vil det gjøres et par dypdykk i noen konkrete praksiseksempler fra norske tjenester. Boken vil videre belyse internasjonal kunnskap om bruk av EK i tjenestene, vurdere dette i forhold til brukersentrerte tilnærminger og belyse sammenheng med recovery orientering av tjenester. Videre vil EK sin medvirkning i forskning, i tjenesteutvikling, i utdanning i helse og sosialfag, og EK opplæringstilbud og behov drøftes. I gjennomføringen vil vi fasilitere for gode samskapingsprosesser med alle forfattere. Totalt vil boken være oppimot 300 sider, med 13 kapitler a 10 sider. Vi vil ha både digitale møter og fysiske samlinger. De fysiske samlingene vil være særlig sentrale når det gjelder å skape et felles grunnlag og forståelse for hva de ulike perspektivene vil bety for boken. Det vil særlig bli vektlagt å bringe inn et tydelig erfaringsperspektiv, til forskjell fra annen faglitteratur som gjør dette indirekte. For å gjennomføre fysiske samlinger ønsker vi å støtte EK sine reiseutgifter, og betale honnorar. Mål: – at boken blir pensum ved helse og sosial-faglige utdannelser, “fast inventar” i tjenester som har eller vurderer å ansette EK, samt ved kurs og opplæringstilbud for EK. Det er inngått bok-kontrakt med Fagbokforlaget, og det er gjort innledende runder der aktuelle medforfattere er blitt involvert. Det er lagt en tidsplan der målet er å ferdigstille bokprosjektet til november 2023. Resultatene vil evalueres ift antall nedlastninger, salg av bok, brukt som pensum og bokanmeldelser – vi anser 1000-1500 nedlastering av open access versjonen innen utgangen av 2025 som god måloppnåelse.

Antall deltakere

20

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Positive virkninger for målgruppe og samfunn: Kort sikt: – positiv effekt ved at ledere, fagpersoner og EK-er har et oppslagsverk der de kan finne nyttige beskrivelser – myndigheter og beslutningstakere får økt kunnskap om hvordan EK kan benyttes – tas i bruk i helse og sosial-faglige utdanninger – personer som er interessert i å bli EK kan få et bedre grunnlag for å ta en beslutning – tas i bruk ved opplæringsløp for EK Lang sikt: – boken vil bli sentral for den videre utviklingen av EK sine roller og medvirkning i norske tjenester gjennom å belyse ny kunnskap om EK sine roller og medvirkning i tjenestene – bringe frem kunnskap og hvordan vi kan implementere og benytte EK – bidra til at myndigheter, politikere og andre beslutningstakere forstår verdien av EK – styrke helse og sosialfaglige utdanninger sin forståelse om hvordan samarbeide omkring bruk av erfaringskompetanse og brukermedvirkning i tjenestene Positive virkninger for deltakere i bokprosjektet: – styrke deltakere (forskere, fagpersoner og EKer) sine roller i fremtidige samskapingsprosjekt Formidling: – redaktørene underviser fast på en rekke kurs og utdanningstilbud rettet mot dem som ønsker å bli EK-er, og på ulike masterprogrammer knyttet til psykisk helse og rus, og sosialt arbeid – arrangere fagdager for administrasjon og politikere – boken vil bli gitt ut som “open access”, altså vil alle kapitler være åpen og tilgjengelig til å laste ned og lese uten betaling. Rådet for psykisk helse: Opplever stadig henvendelser fra fagfolk og forskere som etterspør kunnskap om EK og brukermedvirkning, dette vil innfri behovet.

Plan for gjennomføring

For å sikre likeverdighet mellom fag- og erfaringsperspektiv deltar begge prosjektlederne som redaktører med delt ansvar i planlegging, koordinering og gjennomføring av prosjektet. I kraft av redaktørrollen deltar de i alle zoom-møter med kapittelforfattere, samt planlegger og gjennomfører 2 felles samlinger med alle. Skrive og redaksjonsarbeid deles også likt. Av praktiske hensyn har TM hovedansvar for kapittelforfattere fra praksisfeltet og erfaringskonsulentene, og KÅ for forskerne. Planlegging av bokprosjektet startet i 2022, mens gjennomføring er planlagt i 2023. Tidsplan: Januar: abstrakt og skisse til innhold i hele kapittel. Redaktører leser og kommenterer abstrakt Februar: Redaktører gjennomfører zoom-møter med kapittelforfattere, planlegger 1 felles samling Mars: 1 felles samling i Oslo April: 1 utkast alle kapitler. Redaktører gjennomgår 1 utkast. Enkelte kapitler blir delt på tvers mellom forfattere Mai: Redaktører fasiliterer zoom-møter med kapittelforfattere som er opponenter for hverandres kapitler Juni: 2 felles samling i Oslo August: Ferdigstille kapitler innen 1/8. 15/8 sende til forlag/fagfelle vurdering Oktober: Kapittelforfattere reviderer kapitler, ferdigstiller endelig utkast November: Starte markedsføring. Presentere kapitler på Sterkere Sammen konferansen 2023. Mulighet for å forhåndsbestille trykte eksemplarer Desember: Online publisering. Ferdigstilling bok forlag I tillegg til redaktøransvar, har prosjektledere hovedansvar for noen kapitler. TH et kapittel med arbeidstittel: “hva er en EK og hvordan blir man det”. K.Å for et kapittel som beskriver internasjonal forskning om EKs roller og medvirkning. Markedsføring og arbeid med å få boken inn på utdanninger gjøres i samarbeid mellom Fagbokforlaget, RPH og Erfaringssentrum.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Personer med erfaring fra psykisk helse- og rusutfordringer ansettes i økende grad i norske helse-og velferdstjenester, som erfaringskonsulenter (EK). Dette kan knyttes til et økt fokus på brukermedvirkning, og økt annerkjennelse av pasienter og tjenestebrukeres erfaringer som en ressurs i utviklingen av helse- og velferdstjenester. Når tidligere og nåværende tjenestebrukere ansettes i tjenestene og skal jobbe på lik linje som andre faggrupper må deres medvirkning legges til rette for. Det er en stor oppgave å sørge for at disse rollene utnyttes til det beste for menneskene de skal hjelpe, for tjenestene og for de personene som skal inn i roller som EK. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer, eller samlet norsk litteratur som kan benyttes i utdanninger, og støtte tjenestene, ledere og EK. Mål: – øke kunnskap om EK roller og medvirkning – støtte videre implementering og utviklingen av EKs roller og medvirkning – presentere gode norske erfaringer og supplementer med internasjonal forskning om – HVA som virker – HVORFOR det virker – HVORDAN det virker – belyse hvordan EK bidrar til mer recovery-orienterte tjenester – minske forskjellene i norske tjenester ift bruk av EK og erfaringskompetanse Boken understøtter temaet brukermedvirkning, som er et viktig satsingsområde for RPH.

Gjennomføring

Prosjektet gikk i stor grad etter planen. Men det ble sendt endringsmelding til Stiftelsen Dam fordi forlaget ikke ønsket å gi ut boken som “open access”. Vi søkte også om endringer knyttet til dokumentasjon og markedsføring av boken, da dette ikke var en del av den opprinnelig planen. I utgangspunktet skulle vi ha to samlinger for medforfatterne, men samling nummer to var etter at boken kom ut. En del av medforfatterne prioriterte ikke å komme da. Dette gjorde at vi benyttet mindre av midlene på reise. Samarbeidet med søkerorganisasjonen har vært godt hele veien, med god veiledning og diskusjoner underveis. Arbeidet med prosjektet har hatt brukermedvirkning i førersetet ved at den ene redaktøren representerte brukerperspektivet og den andre fag- og forskningsperspektivet.

Resultater og virkninger

Boken har vært etterlengtet. Gjennom året har den av mange blitt omtalt som noe de gledet seg til skulle komme i sosiale medier, i dialog med andre organisasjoner og fagpersoner. Flere har trukket frem viktigheten av at det kom en bok om erfaringskonsulenter i 2023. Det har over tid vært et økende behov for mer kunnskap om rollene erfaringskonsulenter har i tjenestene. Sentrale kompetansesentre som Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har omtalt boken som viktig. Videre planer for hvordan kunnskapen skal nå sluttbrukere er gjennom webinarer med medforfattere, innsalg på utdanninger, utvikling av kurs, samt at det er et mål om å tilgjengeliggjøre boken som lydbok i løpet av 2024.

Prosjektleder

Kristina Bakke Åkerblom

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Bokprosjekt: Erfaringskonsulenter sine roller og medvirkning i norske tjenester
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Erfaringssentrum
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
16.01.2023
Sluttdato
07.12.2023
Status
Avsluttet