BPA-løftet i Innlandet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

BPA-ordningen blir i dag forvaltet og organisert svært ulikt fra kommune til kommune og som et resultat av dette har personer med assistansebehov i Norge i dag ulik tilgang til grunnleggende menneskerettighet som frihet og selvbestemmelse. Vi ønsker å gripe an denne problemstillingen ved å ha kurs for de som sitter og bestemmer over ordningen, da vi vet at det ofte er mangel på kunnskap som er årsaken til at ordningen praktisere ulikt.

Målsetting for prosjektet

Å øke kompetanse og kunnskap om BPA-ordningen blant personer som forvalter ordningen. I sin tur skal dette sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne og andre med assistansebehov får muligheten til å leve selvstendige liv på egne premisser.

Målgruppe

Målgruppen er kommunalt ansatte og folkevalgte som jobber med å forvalte ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

125

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det samme kurset skal gjennomføres på fem ulike steder i Innlandet for å dekke opp mest mulig at det langstrakte fylket. Kurset vil holdes av Geir Lippestad som har både personlig og profesjonell erfaring med BPA-ordningen, inkludert de økonomiske og juridiske aspektene. Sammen med Lippestad skal Norges Handikapforbunds interessepolitiske rådgiver delta. Denne rådgiveren har dyp fagkompetanse på området og kjenner gjennom Norges Handikapforbunds medlemsmasse til de ulike utfordringene personene som selv har BPA opplever. Det er også viktig å invitere til to-veis dialog og til å la kursdeltakerne fra kommunene stille spørsmål.

Fremdriftsplan for prosjektet

Planlegging av kursopplegg og kurssteder vil skje i tredje kvartal 2021, mens i slutten av tredje kvartal og i fjerde kvartal vil vi rekruttere deltakere og gjennomføre de to første kursdagene. I første kvartal 2022 skal det planlegges de tre neste kursdagene og rekrutteres deltakere. Kursdagene gjennomføres i andre kvartal 2022, det samme gjelder evaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet BPA-løftet i Innlandet er at vi har en lovfestet BPA-ordning som skal sikre personer med funksjonsnedsettelser muligheten til å leve aktive, selvstendige og likestilte liv. Denne ordningen fungerer per i dag ikke etter intensjonen, og det er stor forskjell fra kommune til kommune hvordan ordningen forvaltes. Målsettingen med prosjekter er å skape en bedre og mer lik forvaltning av BPA-ordningen i kommunene i Innlandet gjennom økt kunnskap hos de som bestemmer over og forvalter ordningen. Målgruppen er kommunalt ansatte og folkevalgte fra alle kommuner i Innlandet, samt medlemmer av de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle kommuner. Gjennom økt kunnskap hos disse gruppene ønsker vi å skape en BPA-ordning som gir selvstendighet og likestilling i praksis.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det primære effektmålet med prosjektet har vært å øke kunnskap om BPA-ordningen hos målgruppen. Tilbakemeldinger underveis og på slutten av seminarene, samt svar på evalueringsskjema sendt ut i etterkant viser tydelig at deltakerne uttrykker å få økt sin kunnskap og at de har hatt nytte av seminarene. En del kommunalt ansatte uttrykte sågar at de følte de ikke kunne nok om BPA-ordningen de var satt til å forvalte, og at et slikt seminar var etterlengtet. Det langsiktige resultatmålet om en bedre og mer likt forvaltet BPA-ordning i Innlandet som gir mulighet for selvstendighet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne er vanskelig å måle, men vi håper i det lengste at økt kunnskap hos deltakerne i prosjektet vil gi en bedre BPA-ordning mange steder.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

105

Prosjektgjennomføring/Metode

Hovedmetoden i prosjektet har vært heldags fysiske seminarer med flere ulike innledere og et variert program knyttet til hovedtemaet BPA. Gjennom nøye planlegging og organisering gjennomførte vi fem heldags seminarer i september 2022 på fem ulike steder i Innlandet. Invitasjoner til seminarene ble sendt direkte og individuelt til aktuelle deltakere som ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef for helse m. fl. i alle kommuner i Innlandet. På programmet sto et innlegg fra Norges Handikapforbund, et innlegg fra advokat Geir Lippestad, et innlegg fra Pasient- og brukerombudet, samt en bolk hvor kommunene som deltok selv kunne komme med sine erfaringer og løfte ulike problemstillinger knyttet til temaet BPA. Det var en viss variasjon i innledere og ikke minst i størrelse på de ulike seminarene, men alle fem seminarer belyste temaet BPA fra ulike vinkler og på en gjennomgående måte, og alle fem seminarer hadde tid til spørsmål og erfaringsutveksling fra deltakerne.

Resultater og resultatvurdering

Seminarene samlet totalt med enn 125 unike deltakere, av dem ca. 105 med bakgrunn fra 31 ulike kommuner i Innlandet. Vi er i all hovedsak fornøyd med gjennomføring og antall deltakere og deltakende kommuner. Deltakerne har fått faglig input av høy kvalitet og de har hatt muligheten til å lufte egne erfaringer og stille spørsmål.

Oppsummering og videre planer

Kort oppsummert er vi tilfreds med egen gjennomføring av prosjektet, og dette gjenspeiler seg også i tilbakemeldingene vi har fått. Det er alltid et forbedringspotensial og ting man kunne gjort annerledes når man driver innovativt prosjektarbeid, og det tar vi med oss videre inn i fremtidige prosjekter. Per nå har vi ingen konkrete planer for å videreføre prosjektet, men det kan være aktuelt å følge opp deltakerne i prosjektet med aktuelle dokumenter og publikasjoner på temaet BPA. Vi oppfordrer også andre regionledd i egen organisasjon om å gjennomføre tilsvarende prosjekter.

Prosjektleder

Jørgen Wien

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
BPA-løftet i Innlandet
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 245 000
Startdato
31.12.2021
Sluttdato
30.12.2022
Status
Avsluttet