Brobygger

Søknadssammendrag

Ungt utenforskap er i dag en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Stadig flere utsatte unge faller utenfor skole, arbeid og andre organiserte aktiviteter som følge av koronaproblematikk. Gjennom oppsøkende tjeneste, relasjonsbygging og motivering ønsker vi å bryte onde sirkler, der vi motvirker at unge beveger seg lengre og lengre inn i utenforskap.

Brobygger er et nytt tilbud der målet er å drive oppsøkende tjeneste for å bedre kunne nå frem til unge med psykiske helseutfordringer som har isolert seg. Målet med prosjektet er å bygge bro mellom unge med psykiske helseutfordringer som isolerer seg og etablerte hjelpetiltak. For å bidra til at isolerte, psykisk syke ungdommer klarer å ta i bruk den hjelpen som allerede finnes.

Prosjektperioden er april 2021 til juni 2022, og består av fire elementer: 1. Utvikling av brobyggerkonseptet. 2. Mobilisering, utrusting og oppfølging av frivillige «brobyggere». 3. Etablere samarbeid med potensielle samarbeidspartnere. 4. Oppsøkende arbeid mot målgruppen. Prosjektleder administrerer og følger opp prosjektgruppen med en frivillighetskoordinator og de frivillige som blir med.

Målgruppen er unge med psykiske helseutfordringer i alderen 15-25 år, som enten allerede har falt utenfor skole, arbeid og annen organisert aktivitet, eller som står i fare for å falle ut av organiserte aktiviteter. Deltakere rekrutteres både gjennom offentlige rekrutteringsinstanser på kommune og fylkesnivå, samt sosiale medier eller nære relasjoner som anbefaler ungdommene å delta.

Vi ønsker med disse tiltakene å motvirke isolasjon og ensomhet, og forventer at deltakerne får hjelp til å delta på aktiviteter og forebygge frafall fra videregående skole. Frivillige får også mulighet til å engasjere seg for en målgruppe de ønsker å nå ut til og oppleve mening i hverdagen.

Prosjektleder/forsker

Anette Kålås

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Brobygger
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
06.04.2021