Brobygging i rehabilitering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

På tross av Samhandlingsreformens intensjoner om bedre samarbeid og sømløse overganger mellom helsetjenestenivåer viser rapporter og revisjoner at dette ikke er realiteten i dagens rehabilitering. Pasienter med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet er i dag blant de største gruppene som mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Politiske føringer antyder at dette i økende grad skal skje i primærhelsetjenesten. Studier viser at gruppen har nytte av rehabilitering, men at effekten er kortvarig.

Oppfølging i primærhelsetjenesten antas å være viktig for å innarbeide mestringsstrategier og livsstilsendringer i egen hverdag etter rehabilitering. For å sikre kontinuitet, optimalisere utbyttet av rehabiliteringen og forebygge behov for nye opphold i spesialisthelsetjenesten er det derfor behov for kunnskapsbaserte metoder og modeller for å sikre gode rehabiliteringsforløp på tvers av nivåene i helsetjenesten. Doktorgradsprosjektet det søkes støtte til har som hovedmål å fremskaffe kunnskap om behovet for og betydningen av tiltak i overgangen mellom spesialist- og primærhelsetjeneste i rehabiliteringsforløp for personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Prosjektet har en kvantitativ del som beskriver dagens praksis med hensyn til oppfølging og egeninnsats etter rehabilitering, og undersøker sammenhenger mellom oppfølging, egeninnsats, og endringer i måloppnåelse, funksjon, livskvalitet, psykiske helse og arbeidsstatus etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Videre en kvalitativ del hvor vi undersøker brukernes erfaringer med et elektronisk verktøy til hjelp i egenmestring og samhandling med primærhelsetjenesten etter rehabiliteringsopphold. Verktøyet består av en samlerapport med oppsummeringer av sentrale helse- og funksjonsvariabler på det gitte måletidspunkt og grafisk fremstilling av utviklingen gjennom det første året etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Data hentes fra en longitudinell multisenterstudie (BRO-studien) hvor totalt 604 deltakere ved ni ulike rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus er inkludert i perioden 01.11.2017-31.12.17. Datainnsamling foregår ved bruk av digital selvrapportering og egenvurdering, hvor deltakerne fyller ut et sett spørreskjemaer og tester egen kondisjon ved oppstart, utreise og 4, 8 og 12 måneder etter rehabilitering. Semistrukturerte telefonintervjuer med 20 deltakere vedrørende bruk av samlerapporten er gjennomført våren 2017.

Studien vil gi viktig kunnskap om betydningen av oppfølging, egeninnsats og selvmonitorering etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og undersøke hvorvidt vurdering med felles instrumenter er et redskap som gir positive gevinster og bidrar til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Prosjektleder/forsker

Helene Lindtvedt Valaas

Hovedveileder

Ingvild Kjeken

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Brobygging i rehabilitering
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
05.03.2018
Sluttdato
01.07.2022
Status
Under gjennomføring