Brobygging i rehabilitering

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

På tross av Samhandlingsreformens intensjoner om bedre samarbeid og sømløse overganger mellom helsetjenestenivåer viser rapporter og revisjoner at dette ikke er realiteten i dagens rehabilitering. Pasienter med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet er i dag blant de største gruppene som mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Politiske føringer antyder at dette i økende grad skal skje i primærhelsetjenesten. Studier viser at gruppen har nytte av rehabilitering, men at effekten er kortvarig. Oppfølging i primærhelsetjenesten antas å være viktig for å innarbeide mestringsstrategier og livsstilsendringer i egen hverdag etter rehabilitering. For å sikre kontinuitet, optimalisere utbyttet av rehabiliteringen og forebygge behov for nye opphold i spesialisthelsetjenesten er det derfor behov for kunnskapsbaserte metoder og modeller for å sikre gode rehabiliteringsforløp på tvers av nivåene i helsetjenesten. Doktorgradsprosjektet det søkes støtte til har som hovedmål å fremskaffe kunnskap om behovet for og betydningen av tiltak i overgangen mellom spesialist- og primærhelsetjeneste i rehabiliteringsforløp for personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Prosjektet har en kvantitativ del som beskriver dagens praksis med hensyn til oppfølging og egeninnsats etter rehabilitering, og undersøker sammenhenger mellom oppfølging, egeninnsats, og endringer i måloppnåelse, funksjon, livskvalitet, psykiske helse og arbeidsstatus etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Videre en kvalitativ del hvor vi undersøker brukernes erfaringer med et elektronisk verktøy til hjelp i egenmestring og samhandling med primærhelsetjenesten etter rehabiliteringsopphold. Verktøyet består av en samlerapport med oppsummeringer av sentrale helse- og funksjonsvariabler på det gitte måletidspunkt og grafisk fremstilling av utviklingen gjennom det første året etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Data hentes fra en longitudinell multisenterstudie (BRO-studien) hvor totalt 604 deltakere ved ni ulike rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus er inkludert i perioden 01.11.2017-31.12.17. Datainnsamling foregår ved bruk av digital selvrapportering og egenvurdering, hvor deltakerne fyller ut et sett spørreskjemaer og tester egen kondisjon ved oppstart, utreise og 4, 8 og 12 måneder etter rehabilitering. Semistrukturerte telefonintervjuer med 20 deltakere vedrørende bruk av samlerapporten er gjennomført våren 2017. Studien vil gi viktig kunnskap om betydningen av oppfølging, egeninnsats og selvmonitorering etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og undersøke hvorvidt vurdering med felles instrumenter er et redskap som gir positive gevinster og bidrar til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Sluttrapport

Bakgrunn for prosjektet

Personer med revmatiske sykdommer og muskelskjelettplager er en stor og økende gruppe med betydelig helsebelastning og høye kostnader. Effekten av rehabilitering er kortvarig, og kunnskap om videreføringen av effekt og tiltak er mangelfull.

Prosjektets målsetting

Det overordnede målet med avhandlingen er å bidra med kunnskap om samhandling og kontinuitet i rehabiliteringsforløp for personer med revmatiske sykdommer og muskelskjelettplager i en norsk rehabiliteringskontekst, ved å utforske pasientenes rehabiliteringsmål og måloppnåelse, etterlevelse av egenmestringsstrategier, nåværende oppfølging hjemme, samt endring i helse- og funksjonsutfallsmål over tid.

Design, metode og materiale

Dette er en pragmatisk multisenter kohortstudie med 523 inkluderte deltakere. Deltakerne har blitt fulgt fra ankomst rehabilitering, gjennom rehabiliteringsoppholdet og i ett år etter rehabiliteringsoppholdet. Deltakerne har selv-rapportert utfallsmål for helse og funksjon gjennom et kjernesett for rehabilitering sammen med informasjon om rehabiliteringsmål og måloppnåelse, egenmestringsstrategier og etterlevelse disse, samt behov for, planer for og mottatt oppfølging hjemme. Selv-rapporteringen har foregått ved ankomst og avreise rehabiliteringsoppholdet, og 4, 8 og 12 måneder etter rehabilitering.

Gjennomføring

Prosjektet har fulgt tidsplanen med endringer underveis. Disse endringen er begrunnet og godkjent i tidligere rapporter.

Resultater, vitenskapelig betydning/ny kunnskap

Dessverre var antall tegn gitt til å beskrive avhandlingens viktigste funn for få. Jeg (HLV) har derfor skrevet inn de viktigste funnene og konklusjoner for avhandlingen som helhet i kommentaren under.

Samarbeidspartnere

Også her var også antall tilmålte tegn for få. Jeg (HLV) har derfor skrevet inn de viktigste samarbeidspartnerne og deres rolle i kommentaren under.

Videre planer og implementering av kunnskap

Siden avhandlingen ble levert 5. juli 2022 har HLV deltatt på 2 nasjonale kongresser. Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022 – sammen om fremtidens rehabilitering, 13.-15. september, og Regional tverfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering – Helse Bergen, 28. september. I mars holdes det Webinar i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet sykehus hvor BRP-prosjektet presenteres.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Vi har hatt en god dialog og tett samarbeid ved behov gjennom hele prosjektperioden. Per dags dato har vi ingen planlagt plan sammen for å spre resultatene, men dette vil bli aktuelt å diskutere.

Publikasjonsliste

Valaas HL, Klokkerud M, Hildeskår J, Hagland AS, Kjønli E, Mjøsund K, Øie L, Wigers SH, Eppeland SG, Høystad TØ, Klokkeide Å, Larsen M, Kjeken I. Follow-up care and adherence to self-management activities in rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: results from a multicentre cohort study. Disabil Rehabil. 2022 Dec;44(25):8001-8010. doi: 10.1080/09638288.2021.2008523. Epub 2021 Nov 30. PMID: 34846264.

Valaas HL, Klokkerud M, Hildeskår J, Hagland AS, Kjønli E, Mjøsund K, Øie L, Wigers SH, Eppeland SG, Høystad TØ, Klokkeide Å, Larsen M, Kjeken I. Rehabilitation goals described by patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: content and attainment during the first year after rehabilitation. Disabil Rehabil. 2022 Dec;44(25):7947-7957. doi: 10.1080/09638288.2021.2003879. Epub 2021 Dec 2. PMID: 34854330.

Valaas HL, Klokkerud M, Hildeskår J, Hagland AS, Kjønli E, Mjøsund K, Øie L, Wigers SH, Eppeland SG, Høystad TØ, Klokkeide Å, Larsen M, Kjeken I. Associations Between Adherence to Self-Management Activities and Change in Function and Health Outcomes in the Rehabilitation of Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. J Rehabil Med. 2023 Jan 12;55:jrm00362. doi: 10.2340/jrm.v55.2214. PMID: 36633327.

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Disability and Rehabilitation
Disability and Rehabilitation

Prosjektleder

Helene Lindtvedt Valaas

Hovedveileder

Ingvild Kjeken

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Brobygging i rehabilitering
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling
Beløp Bevilget
2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000, 2020: kr 755 000
Startdato
05.03.2018
Sluttdato
02.07.2022
Status
Avsluttet