Bruk av pårørendeerfaring for å bedre behandlingen av anoreksi hos barn og unge

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Antall barn og unge med spiseforstyrrelser har økt betydelig de siste årene. Spiseforstyrrelsen anoreksi er den mest dødelige av alle psykiatriske lidelser. De syke får ofte lange forløp og belaster helsevesenet med store summer. I følge Helsedirektoratet har metoden «Familiebasert terapi» (FBT) en sterk anbefaling for behandling av anoreksi. Hovedprinsippet er at vektoppgang er avgjørende og at det er foreldrenes oppgave. I FBT er foreldrene den viktigste ressursen i behandlingen. Jeg har gjennomført en undersøkelse blant 16 familier, som viser at foreldre i FBT får mangelfull opplæring og støtte og at barna ikke blir friske av behandlingen. Resultatet av undersøkelsen indikerer at det er et misforhold mellom FBT praksisen og innholdet i manualene som metoden bygger på, og mellom FBT praksisen og kravene i pasientforløpet for spiseforstyrrelser hos barn og unge under 23 år. Da jeg delte funnene mine med personer i fagmiljøet, ble jeg invitert til å holde foredrag for NKNS (nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser). Jeg la fram foreldrenes erfaringer og forslag som kan gjøre behandlingen mer effektiv. Nå har jeg fått nye invitasjoner til å holde foredrag, og jeg er i dialog med fagmiljøet, også ansvarlige for opplæring av FBT terapeuter. Mål: Bedre FBT behandlingen

Aktivitet/tiltak/metode

Resultatene av undersøkelsen om foreldres erfaringer med FBT skal formidles gjennom foredrag og artikkel: Foredraget «Foreldres erfaringer med FBT» inneholder resultatene av undersøkelsen og gir innspill til forbedring av behandlingen. l artikkelen vil jeg gå i dybden på det jeg har avdekt av mangler i behandlingen og vise at det foreldrene savner, er faktorer som FBT-praksisen er ment å inneholde og at kravene i pasientforløpet i stor grad ikke oppfylles. Jeg vil bruke litteratur og forskning til å belyse påstandene mine. Jeg vil rette søkelyset mot opplæringen av FBT-terapeuter; vise at den må dekke innholdet i manualene og i pasientforløpet bedre enn den gjør i dag. Artikkelen er tenkt publisert i Psykologtidsskriftet. Dialog med behandlere er et av tiltakene. Dialogen vil bestå av refleksjon rundt brukererfaringene og deling av og refleksjon rundt erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Målgruppe for foredrag og artikkel: FBT-terapeuter og deres ledere Kursholdere for FBT-terapeuter Arenaer for foredraget er fagdager, kurs og samlinger for behandlere. Jeg skal lage et foredrag for foreldre i FBT. Det skal bygge på funnene i undersøkelsen og nyere forskning og kunnskap om anoreksi. Målgruppe: Foreldre i FBT Arenaer for dette foredraget er arrangement for pårørende. Jeg vil bruke ROS sitt kontaktnett for å få tilgang. Måloppnåelse: Undersøke om det skjer endringer i praktiseringen av FBT gjennom spørreskjema for deltakere ved foredraget; ett til utfylling etter foredraget og ett som besvares etter 6 mnd. Spørreskjema til foreldre for å se om foredraget har hjulpet dem med å gjennomføre FBT. Anonymisering av informantene sikres. Mulige utfordringer: Manglende invitasjoner til å holde foredrag. Jeg vil bruke ROS og kontaktene jeg har i fagmiljøet for å få oversikt over arenaer for foredrag og bruke referanser fra gjennomførte foredrag til å få flere invitasjoner.

Antall deltakere

500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Erfaringene og innsikten som skal formidles til fagmiljøet vil øke terapeutenes kompetanse og dermed øke effektiviteten av behandlingen. Resultatene fra foreldreundersøkelsen peker på mangelfulle aspekter ved behandlingen og gir klare indikasjoner for hvordan behandlingen kan bli mer treffsikker. Terapeutene vil kunne møte foreldre og barn i FBT på en mer hensiktsmessig måte, når de har innsikten fra foreldreundersøkelsen med seg. En stor del av forbedringen i FBT vil handle om et økt fokus på veiledning og opplæring av foreldrene, slik at de kan bli bedre i stand til å hjelpe barnet sitt ut av sykdommen. Kunnskapen som skal formidles til foreldrene er forventet å hjelpe dem til å klare oppgaven med vektoppgang bedre og slik gi et raskere resultat og et bedre utfall av behandlingen. Prosjektet retter seg også mot opplæringen av terapeutene som skal utføre FBT. Jeg peker på temaer som bør fokuseres mer på i opplæringen for å få en bedre behandling. Jeg har fått forespørsel om å gjennomgå undervisningsmaterialet til en av kursholderne, for å bidra til å utvikle opplæringen. Menons rapport (2022) om samfunnsverdien av å forebygge spiseforstyrrelser, viser at til tross for at anoreksi er den spiseforstyrrelsen med minst utbredelse, står disse pasientene for 65 % (2,6 milliarder) av kostnadene spesialisthelsetjenesten har på spiseforstyrrelser. Fordi rapporten ikke har tatt med kostnadene av at foreldre i FBT er ute av arbeidslivet og mottar pleiepenger gjennom NAV, vil jeg anta at dette tallet er betydelig høyere. Prosjektet vil kunne medføre raskere tilfriskning og færre innleggelser. Dette vil redusere belastningen som anoreksi legger på samfunnsøkonomien og frigjøre kapasitet for behandlingsapparatet. Prosjektet vil redusere belastningen på familiene som er rammet.

Plan for gjennomføring

Foredrag: Videreutvikle foredraget for fagmiljøet: I løpet av andre kvartal 2023 Utvikle et foredrag rettet mot foreldre: I løpet av tredje kvartal 2023 Gjennomføring av foredrag: Foredrag for fagmiljøet: Fra prosjektets start og gjennom hele perioden Foredrag for foreldre: Fra fjerde kvartal 2023 Arbeid med å få invitasjoner til å holde foredrag: Gjennom hele perioden Skrive fagartikkel: I løpet av andre kvartal 2023 Effektmåling: Lage spørreskjema for behandlere Første kvartal 2023 Lage spørreskjema for foreldre Tredje kvartal 2023 Oppsummere informasjonen som samles inn: Siste kvartal 2024

Prosjektleder

Kirsti Thoresen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Bruk av pårørendeerfaring for å bedre behandlingen av anoreksi hos barn og unge
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Org.ledd
Pårørenderepresentant
Beløp Bevilget
2023: kr 220 000, 2024: kr 180 000
Startdato
01.02.2023
Sluttdato
31.07.2025
Status
Under gjennomføring