Brukermedvirkning blant eldre med demens

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Dette forskningsprosjektet er en studie av brukermedvirkning i kommunale helse- og omsorgstjenestene for eldre borgere med demens (> 67), som bor hjemme eller i tilrettelagte boliger.Temaet er sentralt i de siste offentlige dokumentene på området,samtidig som det finnes lite forskning på dette.

Målsetting

Målet med dette prosjektet var å utforske hvordan brukermedvirkning blir forstått og praktisert i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Design, metode, materiale

Avhandlingen baserer seg på kvalitativ forskning i to kommuner i Sørøst-Norge som kan beskrives om «best case kommuner» når det kommer til demensomsorg. Dette er kommuner som er kjent for å ha kommet langt når det gjelder brukermedvirkning blant eldre. Valget av «best case kommuner» begrunnes ut fra behovet for å beskrive de gode eksemplene på brukermedvirkning. Metoden i avhandlingen består av en litteraturstudie hvor jeg har gjennomgått internasjonal litteratur på brukermedvirkning, og intervjuer i de to kommunene beskrevet over. Tre grupper ble intervjuet: Sju personer med demens, ni pårørende og tolv ansatte i hjemmetjenestene. Materialet i denne avhandlingen består av funnene fra et litteratursøk og transkripsjonen av 28 individuelle intervjuer.

Gjennomføring

Det formelle søket ble utført i juni 2015 i følgende databaser: AMED, Cochrane, EMBASE, Medline, Ovid Nursing, PsycINFO, CINAHL, Web of Science, Social Service Abstracts and Sociological Abstracts. Søkeordene ble delt opp i tre kategorier; En omhandlet sykdommen,en at de var hjemmeboende og en tredje omhandlet brukermedvirkning. I hver database ble det gjennomført to forskjellige søk, ett med nøkkelord og ett med MESH-termer. Det formelle søket ga til sammen 1957 treff. 27 artikler ble til slutt valgt ut. Analysen ble gjennomført i tråd med anbefalingene av Dixon-Woods et al (REF). Semistrukturerte intervjuer ble brukt til å intervjue informantene med demens (N = 7), deres familiepleiere (N = 9) og de profesjonelle omsorgspersonene som jobbet i hjemmebasert demensomsorg (N = 12). Funnene fra disse intervjuene er presentert i artikkel 2 og artikkel 3. Alle intervjuene ble tatt opp på bånd

Resultater

Dette er så vidt jeg selv kan se det første studiet som utforsker forståelsen og praktiseringen av brukermedvirkning for hjemmeboende personer med demens. Et funn som har utmerket seg omhandler forståelsen av brukermedvirkning blant de ansatte i hjemmetjenesten: Denne synes dårlig teoretisk fundert og ikke tilpasset demensomsorgen. Likevel oppleves den som et normativt krav for de ansatte, som er mange er usikre på hvordan de skal omsette i praksis.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har ikke hatt noen samarbeidspartnere.

Videre planer

Jeg er nå ansatt som høgskolelektor på Fakultet for Helsefag ved VID. Håper å bruke FOU-tiden min på å skrive nye artikler på materialet jeg samlet inn gjennom denne doktorgraden. Vil fortsette å delta i en forskningsgruppe som har brukermedvirkning som tema. Vil også undervise i brukermedvirkning på videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Prosjektet har ikke hatt noen samarbeidspartnere.

Publikasjonsliste

  1. Haugen, I., Slettebø, T., & Ytrehus, S. (2018). Factors affecting user participation for elderly people with dementia living at home: a critical interpretive synthesis of the literature. European Journal of Social Work, 1-13.
  2. Haugen, I., Ytrehus, S., & Slettebø, T. (2019). User participation among people with dementia living at home. Nordic Social Work Research, 9(2), 147-159.
  3. Haugen, I., Slettebø, T., & Ytrehus, S. (2019). Barriers to user participation in home-based dementia care in Norway; the perspectives of professional caregivers. Nordic Social Work Research. Til fagfellevurdering

Sluttrapportsammendrag

  1. Haugen, I., Slettebø, T., & Ytrehus, S. (2018). Factors affecting user participation for elderly people with dementia living at home: a critical interpretive synthesis of the literature. European Journal of Social Work, 1-13.
  2. Haugen, I., Ytrehus, S., & Slettebø, T. (2019). User participation among people with dementia living at home. Nordic Social Work Research, 9(2), 147-159.
  3. Haugen, I., Slettebø, T., & Ytrehus, S. (2019). Barriers to user participation in home-based dementia care in Norway; the perspectives of professional caregivers. Nordic Social Work Research. Til fagfellevurdering

Prosjektleder/forsker

Ingebjørg Haugen

Hovedveileder

Tor Slettebø

Detaljer
Program
Forskning (2013)
Prosjektnavn
Brukermedvirkning blant eldre med demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Diakonhjemmet Høgskole
Beløp Bevilget
2014: kr 665 000, 2015: kr 227 000, 2016: kr 690 000, 2017: kr 467 000
Startdato
01.09.2014
Sluttdato
15.09.2020
Status
Avsluttet