Cardiovaskulære seneffekter etter HMAS

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Hjerterelaterte skader som følge av kreftbehandling er en fryktet komplikasjon, og lymfompasienter er særlig utsatt for dette som følge av kreftrelatert behandling. Lymfomoverlevere behandlet med HMAS er i liten grad studert mtp hjerterelaterte seneffekter.

Målsetting

Økt kunnskap om hjertefunksjon og hjerterelaterte senskader hos lymfomoverlevere som har vært behandlet med HMAS. Studien har hatt særlig fokus på hjertesvikt og klaffesykdom i denne populasjonen.

Design, metode, materiale

Prosjektet er gjennomført som en tverrsnittstudie hvor man har invitert alle lymfomoverlevere med gjennomgått HMAS-behandling i Norge. I denne substudien har man fokusert på hjertefunksjon og hjerterelaterte skader som følge av kreftrelatert behandling. Alle pasienter er undersøkt med ekkokardiografi, sykkeltest med måling av max oksygenopptak i tillegg til standard klinisk undersøkelse inkl blodprøver. Vi har brukt deltakere fra HUNT3 som kontrollgruppe.

Gjennomføring

Prosjektet har gått som planlagt uten problemer underveis. Godt samarbeid mellom de ulike deltakende sentra, dvs Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Planlagte artikler er skrevet og publisert i anerkjente tidsskrifter med høy impact factor innen sine respektive felter. Pasientundersøkelsene ble ferdig på ca 2 år (mars12-mars14), og alle artikler ble akseptert i perioden fra juni 15 – febr-16. Klaus Murbræch begynte å jobbe som lege like etter avsluttet prosjektperiode (april 15), og som en konsekvens av dette så drøyde det noe tid før gjennomført disputas.

Resultater

En av ti lymfomoverlevere hadde hjertesvikt, klaffesykdom hos en av fem, samt økt forekomst av klaffesykdom også hos overlevere som kun hadde vært behandlet med cellegift. Sammenhengen mellom cellegift og klaffesykdom har i liten grad vært belyst i tidligere studier. Generelt fant man at høydose stråling mot hjertet og høyere doser anthracykliner (cellegift med hjerteskadelig potensiale) var assosiert med hjerterelaterte seneffekter blant lymfomoverlevere.

Samarbeidspartnere

Radiumhospitalet: bidratt med all pasientlogistikk Kardiologisk Avd Rikshospitalet: arbeidsgiver for Klaus Murbræch, stilt med utstyr/kontor for gjennomføring av prosjekt. Uten Extrastiftelsens finansiering så ville ikke dette prosjektet vært mulig.

Videre planer

Doktorgraden er formidlet til hele det kardiologiske miljøet som vedlegg til “Hjerteforum”, et blad som utgis 4 ggr/år til alle kardiologer i Norge.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært liten grad av samarbeid med søkerorganisasjonen underveis i prosjektet. Men etter avsluttet prosjekt så har Klaus Murbræch stilt opp for Kreftforeningen ved 2 anledninger i møte med pasienter og pårørende på informasjonsmøter om seneffekter etter kreft.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Murbræch K (2016) Cardiovascular status in long term survivors of lymphomas and malignant ovarian germ cell tumors. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Murbraech K, Smeland KB, Holte H, Loge JH, Lund MB, Wethal T, Holte E, Rösner A, Dalen H, Kvaløy SA, Falk RS, Aakhus S & Kiserud CE 2015) “Heart Failure and asymptomatic left ventricular dysfunction in Lymphoma survivors treated with utologous Stem Cell Transplantation – Results from a National Cross-Sectional Study.” J Clin Oncol., årg. 33, nr. 24, s. 2683-2691.
DOI: 10.1200/JCO.2015.60.8125

Murbraech K, Wethal T, Smeland KB, Holte H, Loge JH, Holte E, Rösner A, Dalen H, Kiserud CE & Aakhus S (2016) “Valvular Dysfunction in Lymphoma Survivors treated with Autologous Stem Cell Transplantation – Results from a National Cross-Sectional Study.” JACC Cardiovasc Imaging., årg. 9, nr. 3, s. 230-239.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.06.028

Murbraech K, Holte E, Broch K, Smeland KB, Holte H, Rösner A, Lund MB, Dalen H, Kiserud CE & Aakhus S (2016) “Impaired Right Ventricular Function in Long-Term Lymphoma Survivors.” J Am Soc Echocardiogr., årg. 29, nr. 6, s. 528-536.
http://dx.doi.org/10.1016/j.echo.2016.02.014 [Epub ahead of print]

Murbraech K, Solheim O, Aulie H, Fossa SD, Aakhus S (2015) “The impact of cisplatinum-based chemotherapy on right ventricular function and cardiovascular risk factors in female survivors after malignant germ cell cancer.” ESC Heart Failure, 2: 142–149
DOI:10.1002/ehf2.12048

Sluttrapport/artikler (pdf)

PhD-thesis_final version_leveringsversjon.pdf
Cisplatin artikkel_ESC Heart Failure.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Murbræch K (2016) Cardiovascular status in long term survivors of lymphomas and malignant ovarian germ cell tumors. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Murbraech K, Smeland KB, Holte H, Loge JH, Lund MB, Wethal T, Holte E, Rösner A, Dalen H, Kvaløy SA, Falk RS, Aakhus S & Kiserud CE 2015) “Heart Failure and asymptomatic left ventricular dysfunction in Lymphoma survivors treated with utologous Stem Cell Transplantation – Results from a National Cross-Sectional Study.” J Clin Oncol., årg. 33, nr. 24, s. 2683-2691.
DOI: 10.1200/JCO.2015.60.8125

Murbraech K, Wethal T, Smeland KB, Holte H, Loge JH, Holte E, Rösner A, Dalen H, Kiserud CE & Aakhus S (2016) “Valvular Dysfunction in Lymphoma Survivors treated with Autologous Stem Cell Transplantation – Results from a National Cross-Sectional Study.” JACC Cardiovasc Imaging., årg. 9, nr. 3, s. 230-239.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.06.028

Murbraech K, Holte E, Broch K, Smeland KB, Holte H, Rösner A, Lund MB, Dalen H, Kiserud CE & Aakhus S (2016) “Impaired Right Ventricular Function in Long-Term Lymphoma Survivors.” J Am Soc Echocardiogr., årg. 29, nr. 6, s. 528-536.
http://dx.doi.org/10.1016/j.echo.2016.02.014 [Epub ahead of print]

Murbraech K, Solheim O, Aulie H, Fossa SD, Aakhus S (2015) “The impact of cisplatinum-based chemotherapy on right ventricular function and cardiovascular risk factors in female survivors after malignant germ cell cancer.” ESC Heart Failure, 2: 142–149
DOI:10.1002/ehf2.12048

Prosjektleder/forsker

Klaus Murbræch

Hovedveileder

Svend Aakhus

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Cardiovaskulære seneffekter etter HMAS
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Radiumhospitalet, Kreftklinikken, Nasj. komp.senter for langtidseffekter etter kreftbeh.
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet