De usynlige – CP som ingen ser

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det har over lang tid blitt etterlyst mer oppmerksomhet rundt utfordringer for de med såkalt lett CP, eller usynlig CP, som prosjektet har som målgruppe. Vi har også fanget opp et sterkt ønske om en mer aktiv tilnærming til målgruppen via pasienter vi har møtt i spesialisthelsetjenesten. Det er på høy tid at dette behovet blir møtt. De må tas på alvor, slik at de kan ta seg selv på alvor. Dette er en gruppe som ikke er lett å nå, og vi satser derfor på profesjonelt produserte informasjons- og motivasjons filmer med positive rollemodeller, ved bruk av kampanje i sosiale medier som metode.

Målsetting for prosjektet

Nå ut til personer med usynlig CP, med informasjon, motivasjon og ikke minst støtte til å ta egne utfordringer på alvor

Målgruppe

Personer med usynlig CP 15-35 år, andelen av diagnosegruppen som har grovmotorisk lav alvorlighetsgrad (er gående), men kan ha kognitive og psykiske vansker

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

16000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Følgende tiltak skal utvikles/produseres i prosjektet: ● Rekrutteringsfilm på ca. 30 sekunder, for å søke etter helter som kan delta i kampanjen samtidig som informasjon om kampanjen blir spredt. ● Filmer til sosiale medier, 10–12 profesjonelt produserte korte filmer på 15–25 sekunder. ● Introduksjons-/ presentasjonsfilm av de 3–4 heltene. Hver film på 3–5 minutter. Disse legges på egen nettside under cp.no og på YouTube. ● Kampanjefilmer og bilder produsert av våre helter + publiserte filmer og bilder fra målgruppen – publiseres og deles på Instagram. ● Innhold til temaside på cp.no for publisering av filmer og fagtekster ● Markedsføring: Film av prosjektet til distribusjon på sosiale medier og reklamefrie dager på TV Vi lar oss inspirere av positiv psykologi (Seligman), og setter kamera på ressursene. Våre helter vil jobbe i team og sammen er de “De usynlige”. (Se for dere Disneys “De utrolige/The Incredibles” eller Marvels “De fantastiske 4/ Fantastic Four”). De får egne film-introer ala “Stjernekamp” og “Skal vi danse”. I NRK-serien Skam fikk karakterene også et liv utenfor sendetid, med egne kontoer på Instagram. Vi vil spille på de samme mekanismene ved å rendyrke dette som et innholdskonsept i CP-foreningens kanaler.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar-februar 2022 Milepæl: Rekrutteringsfilm sendes ut i sosiale medier Feb- mars Milepæl: Medvirkende på plass og ferdig kampanjefilm for reklamefrie dager Mars-april Milepæl: Alle opptak gjennomført April-mai Milepæl: alle filmer ferdigstilt, nettside etablert, kampanje lansert Juni – september Milepæl: Siste filmer til sosiale medier lansert Oktober Milepæl: Sluttrapportering gjennomført

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet har vært å nå ut til unge mennesker med usynlig CP i alderen 15–35 år. Det har over lang tid blitt etterlyst mer oppmerksomhet rundt utfordringer for de med lett motorisk grad av CP, eller usynlig og lite synlig cerebral parese. Til tross for lav alvorlighetsgrad av CP, har de betydelige utfordringer i sin hverdag. Disse forverres ofte i tidlig voksenliv. Prosjektets sekundære målgrupper har vært personer med lett grad av CP i alle aldre og deres nærpersoner. Videre har vi også ønsket å nå ut til fagfolk og andre som arbeider med og er i kontakt med denne gruppen. Målet har vært å bidra til at målgruppen får den informasjonen og det fellesskapet de trenger. Brukerrepresentasjon står helt sentralt, fordi mennesker med CP får bærende roller i prosjektet. Det er også en oppfordring til mer åpenhet, som gir mer kunnskap og som kan være med på å bygge ned fordommer, nyansere bildet av hva CP er og skape en større grad av forståelse for de utfordringene målgruppen har.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det kan være utfordrende å nå ut til bestemte målgrupper med organisk innhold i dagens digitale informasjonsjungel, og et strategisk grep har vært å bruke CP-foreningens Facebook-side som hovedkanal. Vi har generelt hatt god rekkevidde og mye engasjement rundt filmene. I tillegg til denne statistikken opplever vi også større grad av kontakt med og engasjement fra personer i det som har vært prosjektets målgruppe. Responsen har vært god gjennom kampanjeperioden, og vi har blitt kontaktet av flere som forteller at serien har utgjort en forskjell for dem, bl.a. unge som selv har lett grad av CP og forteller at de føler seg mindre alene når de ser noen de kan identifisere seg med, og foreldre til barn med lett grad av CP som synes det er betryggende og nyttig med et lite “innblikk” i fremtiden med tanke på hvordan den kan se ut for deres barn. Vi har fått vist at det finnes flere i “samme båt”, at hjelp og støtte finnes – og vurderer det som at prosjektet har lykkes i å nå sine mål.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

15000

Prosjektgjennomføring/Metode

De første fire månedene gikk til planlegging av kampanjen og rekruttering av deltakere. Vi hadde 40 interesserte i alderen 15-35 år, som alle har lett grad av CP. Blant alle interesserte valgte vi ut tolv kandidater, som ble innkalt til digitale samtaler. Blant disse var det til slutt seks stykker som ble valgt ut. Parallelt med rekrutteringen jobbet Filmkonsulentene med planlegging av kampanjen, og hadde en plan klar i mai. Kampanjen ble mer omfattende enn først planlagt, fordi vi så en mulighet for at deltakerne også kunne samles, bli kjent og utveksle erfaringer. Hver deltaker ble filmet for seg, i sitt miljø. Deretter møttes deltakerne og ble filmet sammen. Denne dagen var det forberedt et opplegg med ulike oppgaver knyttet til ulike samtaletemaer. For å bygge videre på det store engasjementet vi så i rekrutteringsperioden, fikk de andre interesserte tilbud om å være med videre som ambassadører. Dette har gitt retning til prosjektet, og vært førende for hvilke temaer som har blitt tatt opp. Ambassadørene kom med innspill knyttet til hvordan de selv ønsket å bidra og hvilke temaer de mente var aktuelle. Alt dette ble tatt med i arbeidet med utforming av kampanjen.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet resulterte i en serie på syv episoder, som har gått i sosiale medier. Deltakerne har vært ansikt utad for kampanjen. Hver episode dreide seg om tema som er relevante for unge med lett grad av CP. Facebook var vår hovedkanal, men episodene ble også publisert på YouTube og på cp.no. Instagram har blitt brukt til å promotere kampanjen. I tillegg til disse episodene ble det også produsert introfilmer med hver enkelt deltaker. Disse ble sendt samlet som premiere-episode 14.09. Videre bidro ambassadørene med egenproduserte videoklipp knyttet til de ulike temaene. Det ble også åpnet opp for at alle som ønsket det, kunne bidra med videosnutter hvor de delte meninger og erfaringer fra egne liv. Det var 20 personer som bidro aktivt utenom deltakerne i episodene.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet lever videre i våre digitale kanaler, og vil ha stor verdi også fremover. Vi vil fortsette å promotere serien utover i det nye året. Vi mener at prosjektet er relevant for alle som på den ene eller den andre måten jobber med personer med lett grad av CP, alle som har lett grad av CP eller en annen lite synlig/ usynlig funksjonsnedsettelse og mennesker i deres nærmiljø. Vi har fått mange innspill fra tillitsvalgte og andre i foreningen, og ser på ulike muligheter for å spre denne informasjonen til alle som kan ha nytte av den.

Prosjektleder

Charlotte Åsland Larsen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
De usynlige – CP som ingen ser
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2022: kr 895 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.10.2022
Status
Avsluttet