Demenskoret Alta

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

På NRK har vi i januar fulgt Demenskoret som en tilrettelagt aktivitet for demensrammede og pårørende. I Alta samarbeider Demensforeningen med Musikk & Mestring, en aktør som jobber med musikkbasert miljøbehandling og samtaleverktøy for demensrammede, pårørende og sårbare grupper. Gjennom Kulturskolen i Alta har Musikk & Mestring hatt sangtilbud for mennesker med demens i 6 år. Basert på tilbakemeldingen av dette kommunale dagtilbudet og interessen rundt Demenskoret NRK, ønsker vi å samle så mange som mulig til et lokalt Demenskor med fokus på mestring, glede og fellesskap for den rammede og de pårørende. Dette er en fin måte å jobbe med å nå ut til flere rammede og skape et demensvennlig samfunn. Etter at programmet startet på tv er jeg blitt nedringt av mennesker som ønsker dette tilbudet i Alta og mange er veldig engasjerte i saken. Det mangler enda gode aktiviteter for mennesker med demenssykdom i Alta, og vi ønsker at denne aktiviteten kan være lystbetont og givende både for rammede og pårørende. Vi håper at ved å bruke ordet “Demenskor”, så kan vi jobbe mot stigma og tabu.

Aktivitet/tiltak/metode

Demenskoret Alta er en aktivitet for demensrammede og pårørende, en sosial møteplass for pårørende med likepersonsfokus og en lystbetont møteplass. Målgruppen er demensrammede og pårørende (ektefelle, barn, nær familie, venner). Vi åpner for at både hjemmeboende og inneboende kan være med. Prosjektet evalueres gjennom enkle spørreskjema, samtaler med pårørende/rammede og en sommerkonsert for familie og venner i juni 23. Demenskoret skal være en trygg møteplass for den rammede og pårørende. Vi samarbeider med frivillige som har taushetsplikt, de skal få opplæring om demenssykdom, musikkbasert miljøbehandling og hvordan være en god samtalepartner. Vi ønsker en konsert som avslutning, men dette skal koret selv få være med å bestemme. Vi må da sikre, sammen med de pårørende, at deltagernes oppriktige mening blir hørt. Utfordringer vi kan møte er at noen vil være sykere enn andre, og det kan prege de friskeste å se hvordan en selv vil bli om en stund. Andre utfordringer kan være nedsatt hørsel hos deltagerne og krever at vi tar hensyn til lydmiljø. En utfordring kan være at samfunnet med politikere og media ønsker å kunne delta på en konsert, men at vi må ivareta våre deltagere og finne ut hva de ønsker. Ingen skal eksponeres offentlig mot sin vilje, og det må vi være tydelige på når media ønsker å komme på besøk.

Antall deltakere

30

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Forskning viser at musikk er bra for å styrke kognitive funksjoner i hjernen og kan forbedre humør og følelse av mestring. Basert på forskning og egne erfaringer vet vi at virkningene av koret vil være: – fellesskapsfølelse – følelse av å skape noe meningsfullt sammen – mening i hverdagen (noe å glede seg til), føle seg nyttig – styrke restfunksjon av sang, tale, musikalske ferdigheter (spille instrument) og fysiske ferdigheter (klappe, danse) – mestring i gruppe og sammen med pårørende – positive aktiviteter og opplevelser sammen med pårørende – bedre humør og forhindre eller forbedre depresjon – få oppleve positive sosiale situasjoner med kveldsmat – dele og skape musikkopplevelser (musicking) – lære seg nye sanger, skape nye synapser i hjernen – føle seg anerkjent som menneske og være medmennesker for hverandre

Plan for gjennomføring

1. Møter med involverte, utvikling av tiltak, søknader, media, rekruttering og innsamling av oppstartsmidler til koret: Prosjektleder, ferdig innen uke 21. 2. Kursing av de frivillige og gjennomgang av prosjektet: Prosjektleder, ferdig innen uke 21. 3. Handle inn permer, navneskilt, noter: Prosjektleder, kontinuerlig. 4. Forprosjekt: Utviklingsperiode for at pårørende, rammede og frivillige får mulighet til å bli kjent, kurset, etablere en trygg arena og se om dette er noe for dem. Vi ønsker en utviklingsperiode for å tilpasse individuelle behov før prosjektet starter. Prosjektleder og involverte. 5. Oppstart 23.5.23: Når koret har offisiell oppstart, ønsker vi at pårørende/rammede/frivillige forplikter seg til å delta så langt det lar seg gjøre. Prosjektleder i samarbeid med styret, Demensforeningen, frivillige, pårørende. 6. Handle inn matvarer, og forberede kveldsmat: Demensforeningen Alta, ukentlig fra uke 21-49. 7. Lage repertoar og øve inn dette: Prosjektleder og pianist, innen uke 21 og fortløpende gjennom prosjektperioden. 8. Opprette eget styre til koret, styremedlemmer, søknader og økonomi: Prosjektleder og Demensforeningen, uke 8 etableringsmøte. Styret vil ha tre møter for å evaluere prosjektet underveis og veien videre i uke 13, uke 25, uke 49. 9. Kontakt med media, pårørende, overordnet ansvar: Prosjektleder i samarbeid med styret og Demensforeningen, kontinuerlig.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Prosjektet ble igangsatt pga henvendelser fra pårørende etter Demenskoret på NRK. Korleder hadde erfaring fra musikkbasert miljøbehandling og ønsket å opprette et kor der både rammede og pårørende kunne være med. Målsetningen var glede, mestring og fellesskap gjennom musikk for de rammede. For pårørende var målet å ha en arena for fellesskap, kunnskap og samtaler mens koret øvde. Vi har brukt metoder fra musikkbasert miljøbehandling, med fokus på kjente sanger. Vi har innført noen nye sanger og, for å utfordre litt ekstra og se om nye sanger kan innlæres. Vi har hatt stemme – og kroppsoppvarming og like rammer hver øving for å ha det demensvennlig. Etter øving har vi hatt kaffe og servering sammen med pårørende.

Gjennomføring

Vi har hatt faste øvinger hver uke. Noen utfordringer knyttet rundt passende lokaler, da dette er vanskelig å oppdrive i byen pga mye aktivitet. Vi har vært tre ulike steder, og det nåværende koret er nå i et fjerde lokale. Vi har hatt et godt samarbeid med Demensforeningen Alta, med frivillige som har ordnet til, laget kaffe og vasket opp. I tillegg har foreningen hatt samtaleverksted, info om demensforeningen og samarbeidet med styret om ulike foredrag for de pårørende mens koret øver. De pårørende har hatt stor brukermedvirkning, der de har fått komme med forslag til hva de har ønsket å snakke om. Mange har kjent på et godt fellesskap og hatt stor glede og læring over å være der. Kordeltagerne får være med å bestemme sanger, og har vist stor glede over fellesskapet, nye vennskap og glede over å få lov å synge.

Resultater og virkninger

Vi har hatt to flotte konserter, der både koristene og pårørende har vært overrasket og takknemlige over hvor givende det var. Vi har nådd ut til Altasamfunnet med viktigheten av menneskeverd og restfunksjon til tross for demenssykdom, og vist hvor viktig musikk er. For mange korister er dette den eneste og viktigste aktiviteten de har i løpet av en uke, og de gleder seg til hver øving. For pårørende har det vært en god plass å være, de er blitt møtt med forståelse, fått tilhørighet og fått glede seg over sanggleden til deltagerne. Vi har sett at koristene mobiliserer og husker hva de skal gjøre når de kommer på kor. De husker korleder og hjelperne og har også lært seg nye sanger. De viser glede over å være sammen og noen har dannet nye vennskap. Kunnskapen brukes for å bygge videre på tilbudet både for pårørende og deltagere. Vi jobber aktivt med å vise politikerne hvor viktig dette tilbudet er, for å fremme musikk også i deres tjenestetilbud i eldreomsorgen. Vi har også nådd noen som ikke har kommunale tilbud, og ser at dette kan bygge bro når de trenger kommunale tjenester. Vi har gitt alle deltagerne en verdighet midt i sykdommen og redusert skam og tabu.

Prosjektleder

Tanja Elina Lund-Lyngmo

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Demenskoret Alta
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
23.05.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet