Gjøvik Demenskor

– Vi gleder oss hver uke.

Allerede før Demenskoret gikk på NRK var prosjektgruppen bak Gjøvik Demenskor i gang med å søke midler. Etter TV-programmet fikk konseptet drahjelp og kom i gang i 2023.

– Vi har fått udelt positive tilbakemeldinger fra både korister og pårørende, forteller prosjektleder Liv Thorsen.

– Koristene gleder seg til hver korøvelse og vil synge mer!

Synger for helsa

Målet med prosjektet er å gi deltakerne gode øyeblikk, sangglede, en sosial møteplass og mestringsfølelse. Alt dette er med på å gjøre det mulig for flere å bo hjemme lenger.

– Det er viktig at personer med demens får et godt aktivitetstilbud. Et dagsenter passer ikke for alle, og forskning viser at musikk er bra for hjernen og kan bidra til å utsette sykdomsforløpet, i tillegg til å gi økt livskvalitet, sier Thorsen.

– Vi ønsker at dette skal bli et fast tilbud til hjemmeboende med demens i Gjøvik kommune som et supplement til «Syng med oss» på sykehjemmene, fortsetter hun.

Kalenderen er full

Hver tirsdag er det korøvelse som koristene gleder seg til. Det er også flere lokale aktører som har tatt kontakt, og på nyåret 2024 skal koret opptre på Statsforvalteren i Innlandets Demenskonferanse.

I tillegg til dette har koret sunget på åpningen av Rådhusparken og planlegger julekonsert.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

NF Gjøvik Demensforening har over tid sett at aktivitetstilbudet til personer med en demenssykdom er begrenset, noe og mange pårørende gir uttrykk for. Forskning viser at en passiv hverdag kan føre til en fremskynding av sykdommen, og raskere behov for et høyere nivå på omsorgstrappa. Foreningen søkte DAM om midler til å starte et Demenskor våren 2022, men fikk avslag. På bakgrunn av det vellykkede programmet med Demenskoret på NRK, og tilbakemeldingen fra DAM, søker vi igjen. Det er gjort endel forskning på “Musikk i demensomsorgen”, men få kommuner har tatt dette i bruk hittil. Med denne kunnskapen som bakgrunn i tillegg til et stort behov for nye, positive aktiviteter for hjemmeboende personer med demens sammen med et sterkt musikk miljø på Gjøvik Kunst- og kulturskole, ønsker vi å etablere et Demenskor. Vi ser endel negative konsekvenser etter pandemien, og det rapporteres om mer isolasjon og ensomhet, noe vi tenker et kor-tilbud kan bøte på for enkelte. Målsetting: Å gi hjemmeboende personer med en demenssykdom og deres pårørende et nytt aktivitetstilbud i Gjøvik kommune, som kan fremme sosial aktivitet, gi gode opplevelser, en følelse av tilhørighet og en generell mestringsfølelse.

Aktivitet/tiltak/metode

Hovedtiltaket blir å starte et kor for personer med en demenssykdom. Vi følger råd og tips som er utarbeidet av prosjektleder Thale Waage Eggen for NRK koret. Korøvelser 1 gang pr. uke mellom kl. 11.00-13-00. Det er gjort avtale om et hyggelig og godt egnet lokale med god plass til både korister og pårørende, og med kjøkkentilgang. En gruppe stabile frivillige vil ha ansvar for de pårørende og sørge for bevertning i pausen. Frivillige rekrutteres fortrinnsvis fra Demensforeningen sine medlemmer. Det er mulig å tilby en parallell aktivitet for de pårørende, dette vil være avhengig av hva de ønsker. En samtalegruppe kan være aktuelt. Tilbudet retter seg i første omgang mot hjemmeboende med demens og deres pårørende i Gjøvik kommune. Det utarbeides enkle kriterier for deltakelse. Det anbefales et visst funksjonsnivå for best mulig utbytte av å delta. To fagpersoner fra foreningen gjennomfører en samtale med de som melder seg på, sammen med den pårørende. Sangpermer, noter, sanger kjøpes inn til hver enkelt, oppbevares på øvingsstedet. Navneskilt til alle. Det vil by på utfordringer å måle grad av måloppnåelse da det er basert på opplevd mestring og deltakelse. Registrering av oppmøte, en enkel før og etter øvelsen- tilstand ved hjelp av en emoji – 3 smilefjes, et med nøytral munn, en med “nedovermunn” og en smilemunn. Jevnlig sjekke med de pårørende om det er behov for å tilpasse tilbudet. Etiske vurderinger: Dette er en sårbar gruppe, de som bidrar vil skrive under på et moralsk taushetsløfte. Avklare om vi kan ta bilder og bruke disse, samtykke fra de pårørende. I og med vi har å gjøre med en sårbar gruppe må vi forvente endel utfordringer knyttet til sykdomsutvikling og dagsform. Et tett samarbeid med de pårørende og den faglig kompetanse hos de som deltar på hver øvelse kan forebygge evt. utfordringer. Kontakte de som uteblir fra øvelser. Sørge for forutsigbarhet, struktur og tilstrebe et varmt og imøtekommende klima på korøvelsene.

Antall deltakere

20

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi ønsker at dette vil bli en positiv opplevelse for både korister og pårørende. Er deltakeren gladere rett etter samlingen, evt resten av dagen? Systematiske tilbakemeldinger fra de pårørende vil bli viktig. Ser de endringer i humør, uro, matlyst, trøtthet kort tid etter øvelse, og evt i de påfølgende dagene. I denne omgangen legger vi ikke opp til involvering av helsepersonell som kjenner den enkelte deltaker, men det kunne vært et neste skritt i prosjektet for å se om de merker endring. Effekten av tilhørighet og mestring er kjente begrep for god livskvalitet, noe vi kan registrere. For kommunen vil det være fint å kunne vise til et positivt tiltak som nå har fått så mye oppmerksomhet via tv. Det er mye kritikk av dagens eldreomsorg, og vi vil sørge for å bruke lokalpressen og sosiale media flittig til å få fram noe positivt. (med samtykke) Vi tror tilbudet oppleves bra for de pårørende. De møter andre i samme situasjon og vil få tilbud om parallelle aktiviteter, som f.ex en samtalegruppe. Tilhørighet i en gruppe ønsker vi blir en positiv effekt, samt det å se sine kjære i en annen setting og hvor ressursene kommer fram. Den planlagte konserten regner vi med vil være en høydare, samt skape mer entusiasme blant alle involverte. Vi har allerede fått innspill fra kjente musikere i regionen som gjerne vil komme på enkelt øvelser for å være inspiratorer. Dette gjelder bl.a operasanger Eli Kristin Hansveen som er fra vårt distrikt. Gjøvik har pr. idag kor for mennesker med psykiske helseutfordringer og rus, og med ulike typer funksjonsnedsettelser og nå med et Demenskor vil dette styrke innsatsen for inkludering og involvering. Hver øvelse starter med litt småltalk, skape trygghet, synge, pause med noe å spise, oppsummering og registrering etter ferdig øvelse.

Plan for gjennomføring

Prosjektgruppen vil ha ansvar for gjennomføringen av prosjektet. De vil jobbe tett sammen, fordele oppgaver ut i fra kompetanse og erfaring. De vil og ta ansvar for å opprette grupper med frivillige, rekruttere fra Demensforeningen sine medlemmer. Disse skal ha ansvar for den praktiske gjennomføringen som tidligere beskrevet. Parallelt med denne søknaden har vi klargjort hvem som skal ha ansvar for hva, skrevet en kontrakt om leie av lokaler med driver av Gjøvik Odd Fellow, informert Enhet for Tildeling og koordinering i kommunen, samt kommunens demenskoordinator. I løpet av kort tid vil det sendes ut et informasjonsbrev til alle de 113 medlemmene av vår lokalforening, samt legge ut informasjon og flyer på sosiale media. Prosjektgruppa tar ansvar for å arrangere et møte med de frivillige hvor oppgavene fordeles og lister lages.I første omgang ut året Det lages prosedyrer for hva som skal gjøres, alt fra organisering av å ordne med kaffe og mat, registrere oppmøte og krysse av på en gradering av kveldens øvelse ved bruk av emojis. En person vil ha ansvar for kontakt med koristene/pårørende, enten det gjelder behov for skyss, at de ikke kan komme etc. Ola Narten Svendsen har hovedansvaret for det musikkfaglige, holde kontakt med musikkterapeutene underveis, samt planlegging av konsertene. Den første konserten ønsker vi gjennomføres 21. september, på den Internasjonale Alzheimer dagen, den andre en julekonsert. Her vil alle de frivillige samt prosjektgruppa bidra med markedsføring og gjennomføring. De musikkansvarlige vil, sammen med deltakerne være delaktige i å finne sanger som de kjenner og kan hente fram minner.

Prosjektleder

Liv Thorsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Demenskoret Gjøvik
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 130 000, 2024: kr 130 000
Startdato
30.04.2023
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring