DEN FØRSTE BOKEN – Basistekster på NTS

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fungerende kommunikasjon er et grunnleggende behov for menneskers mentale funksjoner. Den første boka som kom i norske heim var bibelen. For mange innvandrerfamilier var koranen den første boka. Men ingen av dem er tilgjengelig på norsk tegnspråk i dag. Viktige tekster om menneskers rettigheter slik som FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Barnekonvensjonen – barns rettigheter eller FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal sikre funksjonshemmede deres, men for mange døve er de per i dag heller ikke tilgjengelig fordi de ikke foreligger på tegnspråk.

Målsetting

Døve og hørselshemmede skal få tilgang til viktige fortolkningsrammer for kulturen vår og sin. FN konvensjonene , tre sentrale surer fra koranen og viktige bibelske tekster bidra til bedre tilgang til vår kristne og humanistiske arv og vår kultur i Norge i dag.

Målgruppe

Målgruppen er 5.000 døve som bruker norsk tegnspråk og nettverket deres på 25.000 uavhengig av religion eller livssyn.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Oversettelsesteamet møtes jevnlig og jobber med tekstene i bolker. Planen er 7 bolker i året. Bibelske tekster forberedes ved hjelp av oversetterprogrammet Paratext som stilles til disposisjon av Bibelselskapet. Tekstene oversettes til norsk tegnspråk, og filmes inn der og da. Når oversettelsesopptakene er ferdige, skal modellene få disse tilsendt og øve på tekstene selv og sammen med oss før endelig filmopptak. Oversettelsen skal skje etter følgende prinsipp: OVERSETTELSE FRA ORIGINALTEKSTEN Fullverdig oversettelse fra den engelske, arabiske, greske og hebraiske originalteksten til norsk tegnspråk, dvs. innholdsmessig skal tegnspråkteksten være det samme som originalteksten, og formidlet fullt ut på tegnspråkets premisser både språklig og kulturelt. Siden Luther er det et prinsipp å oversette viktige tekster fra deres primærspråk og ikke et sekundærspråk. Hebraisk er f.eks. nærmere NTS enn norsk talespråk. FRA «EASY TO READ» TIL «EASY SIGNING» Tekster skal gjøres tilgjengelig for alle døve: Omtrent 10-20 % av tekstene i «Et fundament å bygge på» bør produseres etter et eget konsept, «Easy signing», på tegnspråk og skriftlig etter konseptet «Easy reading» or «Easy to read» for funksjonshemmede døve og hørende.

Fremdriftsplan

Våren 2018: Oversettelsesteamet etableres Høsten 2018: Oversettelse av omtrent 100 tekster Våren 2019: Oversettelse av omtrent 20 tekster & Opptak av tekstene fra våren Høsten 2019: Opptak av tekstene fra høsten & Workshop «Easy signing» og utarbeiding av «Easy signing» tekstene med opptak av tekstene Vinteren 2019/20 Publisering

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi kjøpte oversetter- og innspillingstjenester til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon av Døves Media, med språkkonsulenthjelp av prosjektleder. I søknaden hadde vi planlagt å oversette FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), men vi fant en tegnspråkoversettelse av denne på regjeringens sine sider så dette dokumentet ble ikke med videre i prosjektet. Surene 1, 96 og 112 fra Koranen ble oversatt i samarbeid med frivillige fra al-Islaah (en frivillig organisasjon for døve muslimer i Norge) og konsulent Tone-Britt Handberg. Vi gjennomførte flere møter der vi gikk gjennom tekstene og diskuterte innholdet før vi oversatte til norsk tegnspråk. Bibeltekstene har vi jobbet med i en primæroversetterteam, og arbeidet i denne har blitt forsinket grunnet bytte av prosjektleder og koronasituasjonen. Videoene er ferdig laget, men det har dratt ut med å publisere da styringsgruppa har blitt hindret pga koronasituasjonen. Prosjekleder kan videresende videoene til Stiftelsen Dam ved forespørsel via epost til HL553@kirken.no.

Antall personer i målgruppen

4000

Oppsummering

Prosjektet har bidratt til oversettelse av sentrale tekster i vårt samfunn og den mangfoldige kulturen som finnes der. Resultatene legges ut på nettstedene som vil videreføres av Døvekirken, og vi vil kreditere Stiftelsen Dam med logo og en enkel tekst. Vi vil fortsette samarbeidet vi har hatt med Døves Media og Supervisuell. Vi har også hatt et fruktbart samarbeid med al-Islaah, og vil fortsette den interreligiøse dialogen og på sikt støtte dem til oversettelse av flere sure.Vi fortsetter også med å oversette flere bibeltekster.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Den første boken_Sluttrapport 2020.pdf

Prosjektleder/forsker

Hege Roaldstveit Lønning

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
DEN FØRSTE BOKEN – Basistekster på NTS
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Døvekirken (NGO)
Beløp Bevilget
2018: kr 350 500, 2019: kr 367 500
Startdato
15.03.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring