Den siste fasen av livet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Gjennom skoleringsprosjekter rettet mot helsepersonell har Norges Parkinsonforbund fått kunnskap om at helsepersonell opplever den siste fasen med parkinson som spesielt utfordrende. De føler at de har en manglende kompetanse til å møte denne gruppen på sykhjem, i det de har en kompleks sykdomstilstand og manglende medisin effekt. Denne erfaringen understøttes av en sykehjemsundersøkelse utført av Norges Parkinsonforbund, der både pasienter, pårørende og ansatte på sykehjem oppgir utfordring med en manglende kunnskap. Alle de tre gruppene i undersøkelsen fremhever et behov for økt kunnskap og skolering gjennom undervisningstiltak. De ønsker også at det blir utarbeidet gode modeller som sikrer kontinuitet i omsorgen og fremmer en god dialog mellom pårørende, pasienten og helsepersonell. Norges Parkinsonforbund ønsker derfor i samarbeid med Hospice Sangen,Sykehjemsetaten i Oslo kommune, KS, Interessegruppen for parkinsonsykepleierne i Norge, NKB og pårørende, og utvikle et skoleringsprosjekt for å utdanne parkinsonkontakter på sykehjem i Oslo. Modellen som blir utarbeidet i prosjektet kan direkte overføre til resten av landet. Dette vil bli en ny søknad til Helse og rehabilitering til neste år.

Målet med prosjektet er å opprette parkinsonkontakter på sykehjem i Oslo kommune, som kan ivareta mennesker med Parkinsons sykdom i livets sluttfase og deres pårørende.

Parkinsonkontaktene skal være eksperter på parkinson og den palliative omsorgen og behandlingen.

De skal kunne opprette tiltaksplaner, koordinere kontakten mellom sykehjem, pårørende, lege og spesialist helsetjenesten. Tiltaksplanene skal bygges ut fra et holistisk menneskesyn og tilpasses hver enkelt beboer.

Hovedmålgruppen i prosjektet er helsepersonell som er ansatt ved sykehjem i Oslo kommune. Prosjektet vil i hovedsaken rette seg mot sykepleiere, da det ofte er de som har ansvaret for den palliative omsorgen og behandlingen. I de tilfeller der den palliative omsorgen hovedsakelig utføres av andre yrkesroller, vil prosjektet inkludere dem.

Forbundet er allerede i dialog med KS og sykehjemsetaten i Oslo. De andre partene kjenner til og har bidratt inn i denne søknaden. Gruppen møtes i januar og begynner arbeidet med planlegging og utarbeidelse av underviningsmateriale. Materialet består av powerpointer sombrukes under seminaret og som deltakerne får med seg på cd, slik at de kan undervise på sitt sykehjem. Hver foreleser utarbeider sine slider, men i forbundets mal, slik at materialet får en helhet. Prosjektgruppen ser samlet på materialet, for å unngå for mye overlapping. KS og sykehjemsetaten hjelper til med å spre informasjon om seminaret og forbundet tar i mot påmelding og utarbeider en ferdig invitasjon.
Dette forprosjektet vil arrangere tre konferanser av to undervisningsdager med fokus på lindrende behandling. I løpet av undervisningsdagene vil det bli skolert parkinsonkontakter ved mange sykehjem i Oslo. Konferansene vil bli arrangert i mars, mai og september. I november møtes alle parkinsonkontaktene til en dagskonferanse hvor det utveksles erfaringer og nye problemstillinger belyses. På denne konferansen vil alle ekspertene sitte tilgjengelig i et panel og være åpne for spørsmål. Parkinsonkontaktene vil danne et nettverk, og kontaktene vil legges ut forbundets nettside, slik at nye beboere og pårørende vet hvem de kan kontakte.

Nytteverdi: Prosjektet er et pilot prosjekt, en utprøving av en modell som kan bli landsomfattende om prosjektet lykkes. Derfor vil prosjektet kunne få en stor verdi for alle med parkinson som bor på norske sykehjem og deres pårørende.
I Prosjektet skal det utdannes parkinsonkontakter ved sykehjem i Oslo. Parkinsonkontaktene vil få en utdannelse om parkinson i den kompliserte fasen til livets slutt. De vil være i stand til å ivareta den syke, deres pårørende og til å spre kunnskap internt på sitt arbeidssted.
Den økte kunnskapen vil føre til en god omsorg og ivaretakelse av beboere med parkinson uten unødvendige plager og lidelser. Kunnskapen vil også øke kunnskapen om retten til å dø, uten en unødvendig forlengelse av livet, når døden er uungåelig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0360.pdf

Sluttrapportsammendrag

Norges Parkinsonforbund utført i 2007 en sykehjemsundersøkelse, der både helsepersonell, beboere og pårørende ble intervjuet. Undersøkelsen viser at både helsepersonell og medlemmer ser behov for kompetansehevende tiltak i form av undervisning. Studiet viser også en manglende organisering av ansvaret for mennesker med sykdommen, og pårørende savner en ekspert å kunne henvende seg til. I dette forprosjektet ønsker forbundet å skolere parkinsonkontakter i Oslo kommune. Med positive erfaringer fra dette forprosjektet vil forbundet til neste år søke midler for å danne kontakter flere steder i landet.
Gjennom en to-dagers konferanse som belyser ulike sider ved Parkinsons sykdom-pleie og behandling ble kontakter fra 30 sykehjem i Oslo/Akershus skolert til parkinsonkontakter. Kontaktene ligger ute på parkinson.no. Kontaktene skal bidra med å undervise personalet rundt beboere med Parkinsons sykdom og til utarbeidelse av nye planer.
De ble også vist og satt inn i en studiering til skolering på arbeidsplassen. På den måten kunne de spre sin kunnskap til kollegaene. På slutten av året ble det arrangert et dagsmøte, der de reflekterte rundt daglig praksis sett i lys av ny kunnskap. På konferansen kom det også frem at 10 av kontaktene allerede hadde iverksatt en studering på sykehjemmet med undervisningsopplegget. Fem hadde planlagt slike studeringer, og syv skulle arrangere det på vårparten. Åtte sykehjem svarte at dette kom til å bli vanskelig å gjennomføre på deres sykehjem på grunn av lav bemanning og tidspress.

Forprosjektet må sies å være vellykket. Extrastiftelsen vil derfor i år motta en søknad om å spre konseptet rundt i fire byer i Norge.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Øien

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Den siste fasen av livet
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 351 000
Startdato
10.01.2013
Sluttdato
20.12.2013
Status
Avsluttet