Depresjon hos hjemmeboende eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Depresjon blant eldre er ofte relatert til fysiske symptomer på kroniske plager og sykdommer, ensomhet, isolasjon og mangel på sosial støtte. Depresjon kan forårsake alvorlige helseproblemer, omfattende kostnader, dårlige prognoser og dermed dramatisk nedgang i livskvalitet. I 2006 utviklet Nasjonalforeningen for folkehelsen et gruppebasert program kalt ”Rehabilitering i eldresentre”. Hensikten med programmet var å øke sosial støtte og livskvalitet og redusere depresjon. Eldresentre er det eneste velferdstiltaket i norsk eldreomsorg som betjener både friske og mindre friske pensjonister.

 

Målsetting og gjennomføring: Hovedmålet med doktorgradsprosjektet var å evaluere effekten av eldresenter-programmet på sosial støtte og depresjon. I tillegg var målet å finne ut hva som karakteriserer brukere av eldresentre sosioøkonomisk, psykososialt og helsemessig i forhold til ikke brukere.  Et tredje mål var å undersøke sammenhengene mellom psykiske plager og sosial støtte og somatiske og sosiodemografiske faktorer. Forskningen ble gjennomført ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for psykisk helse. Adresselister vi trakk utvalg fra ble levert av Det norske folkeregisteret for bydelene Ullern og Østensjø i Oslo. Et tilfeldig utvalg ble trukket begrenset til 4,000 personer av det totale antall hjemmeboende innbyggere over 65 år, 2,000 fra hver bydel. Selvrapporterende spørreskjema ble sendt i posten. Responsraten var 64 % og n=2,387. Psykiske plager ble vurdert i forhold til Hopkins Symptom Checklist (HSCL-10) og sosial støtte med Oslo-3 Social Support Scale (OSS-3).

Artikkel I og II har tverrsnittsdesign.  Artikkel III er bygget over en studie med et randomisert kontrollert design og rekrutteringen av deltakere til denne studien kom fra samme datamaterialet om tidligere beskrevet. Til sammen oppfylte 415 personer inklusjonskriteriene, 277 trakk seg så fra studien og 138 personer ble randomisert i forsøket. 

 

Resultater: Høy alder og spesifikke helseproblemer førte til økt bruk av eldresentre. Det å bo alene økte bruk av eldresenter blant kvinner men reduserte bruk av eldresenter blant menn. Manglende sosial støtte og somatiske helseproblemer økte psykiske plager. Fysiske plager, spesielt hørselsproblemer har sammenheng med liten sosial støtte som igjen henger sammen med psykiske plager. Det var ingen signifikante effekter av gruppe-programmet på depresjon, men programmet kan muligens ha forsinket en generell aldersavhengig økning i depresjon, og forbedret sosial støtte og livskvalitet moderat. Deltakerne rapporterte at tiltaket betydde mye for dem og prosjektet førte til økt bruk av sentrene.

 

Konklusjon: Depresjon og depressive symptomer er sinnsstemninger som utgjør vanlige plager i eldre år. Forekomsten av fysiske plager er høy og ensomhet er ganske vanlig og kan føre til økte psykiske plager. Denne kombinasjonen utgjør et folkehelseproblem. Det er behov for mer forskning for å få svar på om eldresentre kan forebygge depresjon og sosial isolasjon. Det er behov for studier som omfatter både brukere og ikke brukere av eldresentre og behov for å evaluere effekten av de enkelte tiltak ved eldresentre.

 

Doktorgradsavhandling:

Bøen H (2012) Social support, mental health and effectiveness of a senior centre programme for elders living at home – cross-sectional studies and a randomized controlled trial. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-292-7 No.1296.

 

Artikler:

Bøen H, Dalgard OS, Johansen R & Nord E (2010)”Socio-demographic, psychosocial and health characteristics of Norwegian senior centre users: A cross-sectional study.”

Scandinavian Journal of Public Health, årg. 38, nr. 5, s. 508-517.

Doi:10.1177/1403494810370230

 

Bøen H, Dalgard OS &Bjertness E (2012) “The importance of social support in the associations between psychosocial distress and somatic- and socio-demographic factors among older adults living at home: a cross-sectional study.” BMC Geriatrics, årg. 12:27.

Doi:10.1186/1471-2318-12-27

      

Bøen H, Dalgard OS, Johansen R & Nord E (2012) ”A randomized controlled trial of a senior centre group programme for increasing social support and preventing depression in older adults, living at home in Norway.BMC Geriatrics, årg. 12:20.    

Doi:10.1186/1471-2318-12-20

Resultatene er også presentert på konferanser nasjonalt og internasjonalt.

 

Prosjektleder/forsker

Hege Bøen

Hovedveileder

Odd Steffen Dalgard

Detaljer
Program
Forskning (2006)
Prosjektnavn
Depresjon hos hjemmeboende eldre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
30.06.2010
Status
Avsluttet