Depresjon som risikofaktor for demens

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Forekomsten av demens i Norge mer enn fordobles de neste 20 årene. Dette vil trolig være den største helseutfordringen for samfunnet som helhet og for kommunene spesielt. Dessverre har forsøk på å finne en kurerende behandling feilet så langt. Dette har økt interessen for å undersøke om demens kan forebygges. En rekke risikofaktorer som man kan gjøre noe med, er funnet. Nyere forskning anslår at teoretisk kan mer enn hvert tredje tilfelle av demens forebygges hvis disse risikofaktorene fjernes. Flere undersøkelser har vist at depresjon, angst og lav sosial aktivitet er blant de ti viktigste risikofaktorene, men vi har for lite kunnskap om når i livet risikoen oppstår og om risikoen øker med graden av depresjon, angst og lav sosial aktivitet. Vi har også lite kunnskap om hvilke tiltak kommunene har for å stimulere sosial aktivitet blant de eldre, og om sammenhengen mellom disse tiltakene og forekomst av depresjon, angst og ensomhet. Med denne undersøkelsen ønsker vi å gi kommunale beslutningstakere trygg kunnskap om hvordan demens kan forebygges og bidra internasjonalt til å styrke kunnskapen på dette området. Vi vil samarbeide tett med sentrale brukergrupper og kommunalt tjenesteapparat slik at kunnskapen som prosjektet skaper raskt blir spredt til rette instanser og slik at tiltak kan implementeres. Helseundersøkelse i Nord-Trøndelag (HUNT) er unik i verdenssammenheng siden en stor befolkningsgruppe er blitt grundig kartlagt hvert tiende år fra 1984 til 2019. I HUNT4 er de som er 70 år eller eldre (HUNT4 70+) tilbudt en særlig grundig undersøkelse, som blant annet gir mulighet til å diagnostisere demens. Totalt er 9200 er inkludert i HUNT4 70+, og 90% av dem har deltatt i en eller flere av de tidligere HUNT-undersøkelsene. Depresjon, angst og sosial aktivitet er kartlagt ved alle HUNT-undersøkelsene. Vi vil dermed kunne undersøke om det er en sammenheng mellom disse faktorene og risiko for demens henholdsvis 30, 20 og 10 år senere. I en tilleggsundersøkelse vi vi undersøke hva som finnes av kommunale tiltak for å stimulere sosial aktivitet blant eldre og om tiltakene har sammenheng med forekomst av depresjon, angst og ensomhet i de enkelte kommunene. Vi har satt sammen en bred prosjektgruppe, som spenner fra de ledende forskerne på området nasjonalt og internasjonalt til grupper som jobber tett på kommunal helse og planlegging. Vi lager en ny og innovativ publiseringsplan som kommuniserer med brukergrupper i hele prosjektperioden. I planleggingen har vi fått innspill fra brukere som representerer personer med demens, personer med angst og depresjon, den generelle befolkningen, helsepersonell og beslutningstakere på flere nivå i samfunnet. Vi vil opprettholde regelmessig kontakt med de ulike brukergruppene angående gjennomføring av studien, publisering av resultater og ikke minst planlegging av implementering. Prosjektet vil gi avgjørende kunnskap til nytte for internasjonal forskning samt nasjonal og lokal helseplanlegging.

Prosjektleder

Ragnhild Holmberg Aunsmo

Hovedveileder

Geir Selbæk

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Depresjon som risikofaktor for demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring