DET BIOLOGISKE GRUNNLAGET FOR POST-COVID-19 SYNDROM


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Dette prosjektet tar sikte på å oppnå kunnskap om det biologiske grunnlaget for post-COVID-19 syndrom. COVID-19 pandemien har ført til et høyt antall sykehusinnleggelser og dødsfall, og gjennomgått sykdom har hos endel mennesker gitt opphav til et vidt spekter av symptomer og plager. Post-COVID-19 syndrom kan defineres som «Funn og symptomer som utvikles i løpet av, eller etter COVID-19 infeksjon, og som varer i mer enn 12 uker og som ikke kan forklares av annen tilstand». Dette syndromet kjennetegnes bl a av fatigue – tretthet og utmattelse –, kognitive forstyrrelser, angst, depresjon og søvnforstyrrelser (nice.org.uk guidelines/ng188). Post-COVID-19 syndrom har fått stor oppmerksomhet fordi det synes å være langvarig, og medfører redusert livskvalitet og arbeidsevne. Prognosen og behandlingen av denne tilstanden er foreløpig ukjent. Det er nærliggende å anta at post-COVID-19 syndrom representerer såkalt post-viral fatigue, en velkjent følgetilstand som oppstår hos et lite mindretall personer etter gjennomgåtte virale infeksjoner (EBV, CMV, og andre vira). Post-viral fatigue vil oftest normaliseres over tid, men kan i noen tilfeller vedvare over år.En mulig forklaring på tilstanden er forstyrrelser i den epigenetiske reguleringen, f eks grunnet bestående DNA-metylering.

Aktivitet/tiltak/metode

Utfra konseptet om fatigue som en viktig komponent i “sickness behavior” – en evolusjonsmessig sterkt bevart respons på infeksjon og kroppslig skade – ønsker vi i denne studien å finne holdepunkter for om: 1) Post-COVID-19 syndrom representerer post-viral fatigue 2) Vedvarende DNA-metylering av fatigue-relaterte gener er assossiert med post-COVID-19 syndrom, og 3) Om det hos pasienter med gjennomgått COVID-19 sykdom med og uten post-COVID-19 syndrom kan påvises forskjeller i: a) DNA-metyleringsmønstre (i hvite blodlegemer) b) Interferonaktivering (“interferonsignaturen”) c) Proteomikkprofiler (plasma) d) Biokjemiske kandidat markører for fatigue. Vi vil rekruttere 50 personer som har gjennomgått COVID-19 infeksjon (PCR-verifisert), hvor vi vil sammenligne en gruppe med persisterende fatigue etter sykdom (n=25) med en alders- og kjønnstilpasset gruppe uten fatigue (n=25). Pasientene vil rekrutteres fra allmennpraksis, og undersøkes ved Forskningsposten, Stavanger universitetsjukehus (SUS). Vi registrerer demografiske data, og fatigue ved bruk av validerte, anerkjente spørreskjema: fatigue Visual Analog Scale (fVAS), Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT-F), samt Medical Outcome Study ShortForm 36 (SF-36). Depresjonssymptomer vil registeres ved bruk av Hospital Anxiety and Depression scale (HADS-D). Vi tar blod til analyse av ulike kandidatmarkører for fatigue, inkludert Interleukin-1, Heat shock protein 90, High-mobility group box-1 protein, samt markører for type I interferon aktivitet. Videre vil vi ta blodprøver for å isolere hviteblodlegemer (PBMC) for isolasjon av DNA og RNA for utførelse av metyleringsstudier og qPCR, samt benytte plasma for proteomikkstudier. I dette prosjektet vil medarbeidere være lønnet i sine respektive stillinger, og det søkes ikke om dekning av dette. Helse Stavanger HF er data- og forskningsansvarlig virksomhet og prosjektet har REK-godkjenning 489162.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det er en stor mangel på kunnskap om langtidseffekter av COVID-19 infeksjon, og litteraturen og media domineres av mange ulike og ofte motstridende oppfatninger. Det er et behov for objektiv og vitenskapelig basert kunnskap som kan gi mer avklaring på sykdomsmekanismer og prognose. Denne studien vil kunne gi vesentlig ny medisinsk kunnskap for forståelsen av post-COVID-19 syndrom, som har blitt et betydelig problem både i form av medisinske kostnader, sykefravær og redusert livskvalitet hos de rammede. Slik kunnskap er en vesentlig forutsetning for å kunne utvikle mulige fremtidige mer effektive behandlingsmuligheter for denne pasientgruppen.

Plan for gjennomføring

Det søkes om finansiering av utgifter til analysene. Dette er tenkt å kunne starte fra 01.07.2023. Per medio april 2023 er rekruttering av pasienter begynt. Dette vil være avsluttet om et par måneder. Personellkostnader er inntil videre ulønnet arbeid.

Prosjektleder

Roald Omdal

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
DET BIOLOGISKE GRUNNLAGET FOR POST-COVID-19 SYNDROM
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000
Startdato
01.07.2023
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring