Det er min kropp 2

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Forskning viser at flere døve enn hørende barn utsettes for seksuelle overgrep. Overgripere kan være nære voksenpersoner eller medelever i skole. I dag finnes det lite informasjonsmateriell for hørselshemmede om seksualitet og overgrep. Det finnes heller ikke en samlet oversikt over begreper og uttrykk i tegnspråk, tekst og tale som omhandler seksuell misbruk. Det er behov for slikt materiell. Foreldre og personale på skolene er ofte usikre på temaet. Kommunikasjon med barn og ungdom om temaet blir vanskeliggjort pga manglende språklige ferdigheter. Dette fører bl.a. til lite kunnskap om seksualitet, overgrep og om egne og andre sine grenser blant hørselshemmede barn og ungdommer.

2. Målsetting
Vi ønsker å lage nivådifferensierte produkter for barn og ungdom i form av 2 DVD-er med tilhørende veiledningshefter og websted for lærere, foreldre, andre nærpersoner og terapeuter.

3. Målgruppe
Målgruppen er primært hørselshemmede barn og ungdommer fra 11-20 år. Vi ser for oss en todeling:
1. Barn/ungdom i pubertetsalder
2. Ungdom i videregående skole
Produktene vil også være til nytte for voksne som trenger tegn som gjør dem i stand til å diskutere tema som kjærlighet, seksualitet og eventuelle overgrep.

4. Prosjektets betydning:
Produktet vil bidra til å forebygge overgrep blant døve barn og ungdommer. Dette oppnås ved å gi informasjon direkte til barn og ungdom om seksualitet, grensesetting og overgrep, ved å invitere til diskusjoner rundt temaet og ved å gjøre formidling av informasjon lettere for voksne nærpersoner. Slik bidrar prosjektet til å forebygge seksuelle overgrep, stoppe overgrep og lindre barns og ungdoms smerter hvis de har vært utsatt for overgrep.

5. Framdriftsplan:

01.01.09 ? 01.05.09
Manusutvikling og planlegging (2 DVD-er)

01.05.09 ? 01.09.09
Innholdsproduksjon, utprøving, underveis. Første referansegruppemøte

01.08.09 ? 31.12.09
Programmering, ferdigstilling av DVD-er for barn/ungdom i pubertetsalder og for elever
i videregående skole. Andre referansegruppemøte. Utforming av veiledningshefter og websted.


Søkt beløp:
2009: kr 360 000


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0301.pdf

Sluttrapportsammendrag

Forskning viser at flere døve enn hørende barn utsettes for seksuelle overgrep. Overgripere kan være nære voksenpersoner eller medelever i skole. I dag finnes det lite informasjonsmateriell for hørselshemmede om seksualitet og overgrep. Det er behov for slikt materiell. Foreldre og personale på skolene er ofte usikre på temaet, og helsepersonell etterspør tegnspråklige begreper innenfor dette området. Kommunikasjon med barn og ungdom om temaet blir vanskeliggjort på grunn av manglende språklige ferdigheter. Dette fører bl.a. til lite kunnskap om seksualitet, overgrep og om egne og andre sine grenser blant hørselshemmede barn og ungdommer.
Ved Møller kompetansesenter ble det i 2009 utviklet materiell for hørselshemmede barn fra 3 til 11 år (MIN kropp 3-6 & 7-11, dobbel DVD med veiledningshefte og billedbok). Dette materiellet har fylt et behov for de som jobber med barn i slike sammenhenger.
Døve ungdommer fra 12 år og oppover har også behov for kunnskap om egen kropp og seksualitet. Forskning fra England viser at mange døve ungdommer hadde manglende kunnskap på dette området. Ved å gi døv ungdom og unge voksne kunnskap og innsikt i tema som berører kropp og seksualitet vil en kunne bidra til å styrke de unge og samtidig hindre at det begås overgrep.
Prosjektet «Det er min kropp 2» har hatt som formål å produsere relevant informasjonsmateriell om kropp og seksualitet tilpasset hørselshemmede ungdommer og unge voksne. Resultatet foreligger i form av en DVD med tittel «MIN kropp 12+» som henvender seg nettopp til denne målgruppen. Produktet vil også være til nytte for voksne som trenger tegn som gjør dem i stand til å diskutere tema som kjærlighet, seksualitet og eventuelle overgrep.
Produktet vil bidra til å forebygge overgrep blant døve ungdommer ved at de får direkte informasjon om seksualitet, grensesetting og overgrep. Det inviteres også til diskusjoner og refleksjoner rundt tema som tas opp på DVD-en. DVD-en er i tillegg til hjelp for voksne som skal formidle informasjon til hørselshemmet ungdom. Slik bidrar prosjektet til å forebygge seksuelle overgrep, stoppe overgrep og lindre barns og ungdoms smerter hvis de har vært utsatt for overgrep.

Prosjektleder/forsker

Aase Lyngvær Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Det er min kropp 2
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller kompetansesenter
Beløp Bevilget
2009: kr 360 000
Startdato
23.06.2009
Sluttdato
23.06.2010
Status
Avsluttet