Det gode liv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Vår målgruppe er barn, unge og voksne med utviklingshemming og andre som vil spille teater. Da det ikke pr. i dag finnes gode tilbud for målgruppen i Bergen, ønsker vi å lage en dramagruppe der det vil bli undervist i og praktisert drama og å arrangere en kulturhelg. Stikkord er inkludering og tverrfaglighet.
NFU Hordaland fylke har tidligere arrangert kulturhelger som har vist seg å være for kostbart både for arrangør og deltakere. Vi ønsker å samarbeide med dem med en ny «vinkling» som tilbyr andre og nye aktiviteter der deltakerne kun betaler en egenandel.

2. Prosjektets målsetting:
Prosjektets overordnede mål er at mennesker med utvikling skal bli inkludert sammen med andre og få mulighet til å få undervisning i kulturaktiviteter, på lik linje med andre. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å arrangere to konkrete tiltak; dramakurs med forestilling og en kulturhelg hvor de får prøvd ut ulike kulturelle aktiviteter; maleverksted, drama, foto og film. Ved hjelp av samarbeid og medvirkning av Griegakademiet (som utdanner musikkterapeuter), Bergen kulturskole og andre vil vi bidra til at utviklingshemmede blir tatt hensyn til når det gjelder planlegging og iverksetting av teater- og musikkopplæring. Vårt mål er at prosjektet fører til at tilbudet om drama kommer inn under Bergen kulturskole i fremtiden. Vi har også kontakt med Griegakademiet som bidrar med studenter,-
som er medinstruktører. Vi ønsker at prosjektet skal føre til et fast samarbeid om praksisplasser for studentene.
Vi ønsker også at kulturhelgen senere vil bli kommunalt forankret, gjerne i samarbeid med NFU Hordaland fylke.

3. Prosjektets målgruppe er barn, unge og voksne med utviklingshemmede som vil spille teater og delta på en kulturhelg. Målgruppen vil være alders- og funksjonsmessig variert. Vi satser på inkludering. Dramagruppen vil bestå av utviklingshemmede og andre.

4. Prosjektets betydning:
Ved å skape bedre kvalitet og større mangfold i målgruppens deltakelse i kulturlivet vil vi øke målgruppens livskvalitet. Dette vil gi deltakerne både de som har utviklingshemming og andre en mestringsfølelse og ikke minst en følelse av å bli sett. Vi vil gjennom forestillingen vise at det er god kvalitet i prosjektet. Hvis prosjektet fører til at tilbudet om drama kommer inn under Bergen kulturskole, er mye oppnådd.
Det er også av betydning for målgruppen hvis de blir tatt med i praksisdelen til Griegakademiets studenter. Tettere samarbeid både med Griegakademiet og Bergen kulturskole vil være av stor betydning for målgruppen i form av flere og bedre tilbud. Samtidig vil det gjøre kulturinstitusjonene kjent med målgruppen og deres behov. I fremtiden vil målgruppen kunne få en naturlig plass i kulturlivet på lik linje med andre borgere.

5. Fremdriftsplan:
Prosjektet starter i januar 2010 og avsluttes samme år. Øvingene starter i januar og går til våren. De starter opp igjen om høsten og avslutter med en forestilling i desember 2010. Kulturhelgen vil foregå en helg i oktober 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0208.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag

Bakgrunn og mål for prosjektet «Det gode liv»
Tilbudene for mennesker med utviklingshemming var mangelfulle når det gjaldt drama og øvrige kulturaktiviteter. Hovedmålet med prosjektet var at deltakerne skulle få tilbud om kurs i musikk og drama. Kurset «Det gode liv» skulle gi deltakerne økt grad av livskvalitet. For å si noe om dette, hadde jeg evalueringssamtaler med deltakerne underveis. Jeg evaluerte prosjektet ved å se på Solum (1993) sine kriterier for livskvalitet, som er sosial deltakelse, mestring, verdsetting og frigjøring. Et annet mål var at kurset skulle være åpnet for alle, det vil si at det var et inkluderende prosjekt.
Ut fra dette kom jeg frem til at kurset hadde ført til at deltakerne hadde fått økt grad av livskvalitet. Evalueringen var også nyttig i forhold til videre arbeid med dette.
Resultat:
Prosjektet «Det gode liv» var et kurs i musikk og drama for mennesker med utviklingshemming. I 1 ½ år hadde vi ukentlige øvinger. Det var seksten deltakere med utviklingshemming som deltok.
Deltakerne lærte å spille ulike instrumenter, som trommer, rytmeinstrumenter og bassgitar. Dramaøvelsene var ulike eventyr og små stykker fra TV-serier som deltakerne var begeistret for. Det var hele tiden lagt vekt på at deltakerne skulle ha medbestemmelse, slik at de i stor grad fikk lov til å velge innholdet i kurset. Deltakerne opplevde at å gå på kurs i musikk og drama ga dem en verdsatt rolle. De fikk oppleve seg selv som aktører og ikke som hjelpetrengende klienter. Deltakeren fikk større sosialt nettverk og dette førte også til at de fikk lyst til å gå på nye kurs (også kurs med helt annet innhold.)

Prosjektleder/forsker

Anne-Birthe Haukeland

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Det gode liv
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2010: kr 300 000
Startdato
10.01.2010
Sluttdato
01.04.2011
Status
Avsluttet