Det hjelper å snakke om det

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN
Sorg bearbeides ofte gjennom samtaler med andre. Å samtale om ting som er følelsesmessig
vanskelige gjør vi naturligvis best på vårt primærspråk. For barn som har tegnspråk som
primærspråk betyr dette at de skal ha mulighet til å bearbeide sine tanker og følelser på
tegnspråk. Dette er ikke en selvfølge. Én årsak er at det per i dag ikke finnes noe materiell om
sorg og sorgbearbeiding på norsk tegnspråk. En annen årsak kan være utfordringer i
kommunikasjon med voksne og barn i nærmiljøet, som ofte skyldes manglende
tegnspråkkompetanse i nettverket. Derfor vil de ha stor nytte av materiell de kan bruke som
støtte i sin kommunikasjon med barnet, samt materiell som retter seg direkte mot barnet.
Instanser som har erfaring med sorgarbeid blant hørselshemmede konstaterer at det er behov for materiell om sorg og sorgreaksjoner på tegnspråk. Det finnes mye bra materiell om temaet på norsk, men foreløpig ikke noe på norsk tegnspråk. Lærere til hørselshemmede barn har også etterlyst slikt materiell. Sorg er et tema som er forbundet med mange myter og mange synes det er vanskelig å forholde seg til. I dagens informasjonssamfunn er det blitt noe bedre på grunn av mer åpenhet og mer informasjon. Mye av denne informasjonen spres gjennom media, som kan være vanskelig tilgjengelig for hørselshemmede. Dermed blir det viktig å avmystifisere sorgreaksjoner, spesielt for denne gruppen.

Hørselshemmede barn, som i majoritetssamfunnet blir funksjonshemmet, er ekstra sårbare. De må stadig se seg selv gjennom andres øyne, ikke som den de er som person, men som en som er funksjonshemmet. I 9-årsalderen begynner barn å tenke over eksistensielle spørsmål. De blir opptatt av rettferdighet og av det å være annerledes. Det kan være følelsesmessig vanskelig å lære seg å leve med dette. Det er viktig at barn møter forståelse for sin eventuell sorg i forbindelse med dette.

PROSJEKTETS MÅLSETTING
Det skal lages informasjonsmateriell om sorg og sorgbearbeiding både på DVD og Internett.
Informasjonsmateriell til voksne skal være lett tilgjengelig på Internett. Der vil man også få
informasjon om den delen av materiellet som er rettet mot barna. Innholdsmessig skal fokus være på barn, deres sorgreaksjoner og hvordan man kan hjelpe dem med sorgmestring. Materiellet vil bestå av:

– Informasjon om sorg og sorgreaksjoner til voksne og barn
– Språkhjelp hvordan forklare ting for barna på tegnspråk
– Informasjon om barnets kommunikasjonsbehov i en vanskelig situasjon
– Barnebøker om sorg oversatt til tegnspråk
– Tegnspråkpoesi
– Tegninger, illustrasjoner, og film som kan brukes i samtale med barna.
Tegnspråkvideoene vil ha norsk tale og tekst.

Det vil være sterkt fokus vil være sterkt på visuelle virkemidler. For hørselshemmede kan tegnspråkpoesi og visuelle opplevelser være viktige sanseintrykk som gir mening og som kan være til trøst, på samme måte som mange hørende finner trøst i musikk og diktopplesing. I tillegg til nytt materiell som utvikles, finnes det også mye materiell om sorg som kan oversettes til tegnspråk og tilpasses målgruppen.

MÅLGRUPPE
Primær målgruppe for prosjektet er hørselshemmede barn og deres nettverk. Sekundære
målgrupper: døve foreldre og deres hørende og/eller døve barn, tolker for døve og annet
fagpersonell.

BETYDNING
Per i dag finnes ikke noe slikt materiell. Det vil være et godt verktøy for hørselshemmede barn
og deres nettverk i en sorgbearbeidingsprosess. Det er også et bidrag til å likestille døve mht
informasjon på eget språk.

FREMDRIFTSPLAN
Januar februar 2011
Prosjektgruppe og referansegruppe nedsettes
Innsamling/vurdering av materiell som skal brukes (fakta, barnebøker poesi)
Arbeidsseminar med referansegruppe og prosjektgruppe

Mars april 2011
Utarbeiding av manus og planlegging av visuelt materiell og illustrasjoner
Planlegging av nettstedets innhold og utforming
Planlegging av opptak

Mai juni 2011
Arbeidsseminar – referansegruppen
Opptak

August September 2011
Redigering
Programmering av nettsted

Oktober november 2011
Ferdigstilling av materiellet og markedsføring

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0295.pdf

Sluttrapportsammendrag

Målet med prosjektet «Det hjelper å snakke om det» har vært å lage en DVD om sorg på tegnspråk til døve barn fra ca ti år og oppover, og en nettside for voksne som handler om kommunikasjon med døve barn som er i sorg.
Bakgrunnen for dette prosjektet er at når vi opplever noe som er vanskelig, sier vi ofte at «det hjelper å snakke om det». Sorg kan bearbeides på ulike måter, og ofte skjer det gjennom samtaler med andre. Å samtale om ting som er følelsesmessig vanskelige gjør vi naturligvis best på vårt primærspråk. For barn som har tegnspråk som primærspråk betyr dette at de skal ha mulighet til å bearbeide sine tanker og følelser på tegnspråk. Det er flere årsaker til at vi har gjennomført dette prosjektet. En sentral årsak er at det per i dag ikke finnes noe materiell om sorg og sorgbearbeiding på norsk tegnspråk. En annen årsak kan være utfordringer i kommunikasjon med voksne og barn i nærmiljøet, som ofte skyldes manglende tegnspråkkompetanse i nettverket. Det vil ofte være vanskelig å lære tegnspråk på et så høyt nivå at man mestrer de språklige utfordringene man møter på, når man skal diskutere og reflektere rundt sorg på tegnspråk. Derfor vil foreldre, lærere og andre rundt barnet ha stor nytte av materiell de kan bruke som støtte i forhold til sin egen kommunikasjon med barnet.
Dette prosjektet har resultert i to produkter, en DVD for barn som handler om sorg knyttet til dødsfall, endringer i livet (skilsmisser og venner som flytter) og det å være annerledes/ utenfor (funksjonshemmet), og en nettside for voksne som inneholder kommunikasjonsveiledning med døve barn i sorg. Vi ønsket å nå en større målgruppe med disse to produktene som skal brukes i sammenheng med hverandre. Det viktigste i dette prosjektet var å lage en DVD til døve barn om sorg på tegnspråk. Prosjektets resultater har blitt til gjennom et godt samarbeid med noen døve som selv har erfart sorg, og fagpersoner som har betydelig erfaring med arbeid med barn og deres familier i sorg.
Vi ønsker også å informere om dette materiellet på tegnspråkkurs til foreldre og til ansatte i barnehager, skole, helsevesen og rådgivningskontorer for hørselshemmede slik at døve barn forhåpentligvis kan oppleve at de blir sett og møtt i sin sorg.

Prosjektleder/forsker

Torill Ringsø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Det hjelper å snakke om det
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller kompetansesenter
Beløp Bevilget
2011: kr 441 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet