Diabetes og livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet belyser sammenhengen mellom livskvalitet og diabetes mellitus

Prosjektet belyser sammenhengen mellom livskvalitet og diabetes mellitus. Vi har brukt data fra to spørreskjemaundersøkelser i Nord-Trøndelag, HUNT1 fra 1984-86 og HUNT2 fra 1995-97. Undersøkelsene omfattet alle innbyggere i fylket 20 år og eldre.

 

Livskvalitet er definert som psykisk velvære og operasjonalisert som spørsmål om livstilfredshet, selvopplevet helse, følelse av å være sterk og opplagt, være glad, ensom, rolig, nervøs, bruk av beroligende midler, søvnproblemer. Vi målte altså psykisk velvære som selvrapporter. Også diabetes og andre sykdommer og funksjonshemninger ble undersøkt ved selvrapporter i spørreskjema. I tillegg ble det foretatt glucose-målinger.

 

Prosjektet tok sikte på å undersøke endringer i livskvalitet i perioden mellom de to undersøkelsene, altså fra 1984-86 til 1995-97. Personer med diabetes har en overhyppighet av andre sykdommer, bl.a. hjerte-kar-sykdommer. Analysene viste at det var en relativ reduksjon i tilleggssykdommer for diabetes-pasientene, sammenlignet med personer uten diabetes, i perioden mellom HUNT1 og HUNT2. Vi fant at personer med diabetes har lavere psykisk velvære enn personer uten diabetes, men at disse sammenhengene er svake og svakere i HUNT2 enn i HUNT1.

 

Resultatene tyder på at diabetespasientenes livskvalitet bedret seg i perioden mellom de to undersøkelsene, kanskje fordi diabetesomsorgen er blitt bedre, kanskje fordi nordmenn etterhvert har mindre fordommer mot personer med kroniske sykdommer.

 

Publikasjoner:

Næss, S. & Eriksen, J. 2000, Diabetes og livskvalitet. Resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Endring fra 1984 til 1995. NOVA Skriftserie 3/00.

 

Næss, S. & Eriksen, J. 2000, ”Diabetes, livskvalitet og mestring.”  i Usynlighetskappen.  Levekår for funksjonshemmede. Romøren, T.I. red., Akribe forlag, Oslo, s. 151-168.

 

Næss, S. & Eriksen, J. 2002, “Studies in Diabetes Mellitus and Psychological Well-Being in a Norwegian County.” Quality of Life Newsletter nr. 29.

 

Næss, S., Eriksen, J.,  Midthjell, K. & Tambs, K. 2003, ”Diabetes mellitus and comorbidity. Change between 1984-1986 and 1995-1997.  Results of the Nord-Trøndelag Health Study.” Journal of Diabetes and its Complications, forthcomming July-August.

 

Næss, S., Eriksen, J., Midthjell, K. & Tambs, K. “Diabetes mellitus and psychological well-being. Change between 1984-86 and 1995-97. Results of the Nord-Trøndelag Health Study.” Journal of Diabetes and its Complication, accepted for publication

 

Næss, S., Eriksen, J., Midthjell, K. & Tambs, K. “Subjective well-being before and after the onset of diabetes.” Artikkel under arbeid.

 

Næss, S. & Eriksen, J. Diabetes og livskvalitet. Bokmanus under arbeid.

Prosjektleder/forsker

John Eriksen

Hovedveileder

Jon Ivar Elstad

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Diabetes og livskvalitet
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2000: kr 344 000, 2001: kr 356 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet