Diabeteskompetanse for helsepersonell

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Det anslås at ca. 265.000 personer har diabetes i Norge, hvorav de fleste har type 2-diabetes. Norges Diabetesforbund (NDF) har over 41.000 medlemmer fordelt på 19 fylkeslag og 140 lokalforeninger. Vi sender årlig ut store mengder med informasjon om diabetes, men dessverre når vi langt fra alle som trenger informasjonen. Mange ansatte ved sykehjem, eldrehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelptjeneste og omsorgsboliger har behov for god og troverdig informasjon om diabetes, slik at de kan hjelpe eldre mennesker med diabetes til å takle hverdagen med diabetes bedre. Diabetes er en komplisert sykdom som krever en viss grad av kunnskap for å forstå og behandle sykdommen på en god og tilfredsstillende måte.
Diabetes er en krevende sykdom som stiller store krav til egenbehandling. Når man er på sykehjem, eldrehjem osv, kan ofte evnen til å ta vare på selv være noe svekket. Derfor er det viktig at ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har god kunnskap om diabetes og sykdommens komplekse behandlingsformer. Hjelpere bør ta over ansvaret for egenomsorgen dersom personen med diabetes ikke er i stand til å ta vare på seg selv i tilstrekkelig grad. Det er mange ting som påvirker blodsukkeret, og som er viktig å ha kontroll på for at personen med diabetes på daglig basis skal ha et behagelig og godt liv. Det bør settes andre behandlingsmål

og kriterier for diabetes hos eldre og pleietrengende, blant annet fordi et av hovedmålene ikke lenger er å unngå senkomplikasjoner, men å oppnå livskvalitet i hverdagen.

Målsetting:
NDF ønsker å lage en foredragspakke med etterspurte temaer om hvordan man med enkle midler kan leve et godt liv med sin sykdom. Vi får stadig henvendelser fra ansatte og pårørende som tyder på mye mangelfull og utdatert kunnskap hos ansatte i institusjoner i forhold til diabetes hos eldre. Fokus vil være rettet mot personer som treffer eldre diabetikere i sitt daglige virke. Foredragsprosjektet vil inneholde en webløsning for å se foredrag og power point samtidig for alle interesserte, samt DVD med foredrag og power point-presentasjon som sendes ut til målgruppen.
Hovedmål:
Utvikle 6 foredrag med viktige temaer knyttet til diabetes. Alle foredragene skal kunne brukes selvstendig eller i en kurspakke. Foredragene skal virke kompetansehevende for hjelpere til personer med diabetes i sykehjem, aldershjem osv.

Delmål:
-Gjøre foredragene tilgjenglig på www.diabetes.no. Her vil man kunne se power point-presentasjonen og video av foredragsholderen samtidig.
-Sende ut DVD til målgruppen med presentasjon og video av foredrag.
-Utvikle en enkel folder som presenterer foredragene og innholdet, samt hva man kan finne tilgjengelig på nettet. Folderen skal fungere som en teaser for å øke interessen for foredragene og stimulere til økt bruk.

Målgruppe
Målgruppen er todelt, hjelpere som skal sjekke og behandle pleietrengende og eldre. Dvs. ansatte i hjemmesykepleie, hjemmehjelpetjenesten, ansatte på syke- og aldershjem som tilslutt vil nå en siste målgruppe som er pleietrengende og eldre mennesker som trenger hjelp til egenbehandling. Alle ansatte på disse institusjonene er viktig, også kjøkkenpersonell.

Betydning og videreføring
Det er viktig at god og nøytral informasjon kommer ut til de som pleier personer med diabetes. Det er en livslang sykdom hvor suksesskriteriene for et godt og langt liv ligger i hvordan den enkelte klarer å holde blodsukkeret stabilt og forebygge senkomplikasjoner.

Fremdriftsplan 2009 og 2010
2009:
Januar: Sette prosjektgruppe
Mars: Samle prosjektgruppe, skaffe forfattere til å utarbeide foredrag på ulike tema.
April ? september: Velge filmselskap. Finne løsninger for weboverføring.
Utvikle ide og skrive manus til foredrag.
September – desember: Filme foredrag

2010:
Januar – februar: Redigere, korrektur, layout og trykking av dvd.
Mars – april: Utsending av dvd og lansering av foredragene.
Mai – juni: Evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0259.pdf

Sluttrapportsammendrag

Antall personer med diabetes er økende. Det anslås at ca. 375 000 personer har diabetes i Norge. De fleste har type 2 diabetes. Diabetes er en sykdom som stiller store krav til egenbehandling for å kunne fremme et best mulig liv med sykdommen. Når en blir eldre vil ofte evnen til egenomsorg bli svekket. For eldre personer som bor på institusjoner er det spesielt viktig at de som jobber på institusjonen har god kunnskap om diabetes slik at de eldre får best mulig veiledning og behandling.

Diabetesforbundet har mye skriftlig informasjonsmateriell. Med dette prosjektet ønsket vi å formidle kunnskap på en annerledes måte, i form av nettbaserte foredrag om diabetes. Bakgrunnen for dette var at vi vet det er behov for både økt og oppdatert kunnskap om diabetes. Målet var å lage en foredragspakke med forskjellige etterspurte temaer innen diabetes, samt gjøre foredragene tilgjengelige på Diabetesforbundet sin nettside. Foredragene skulle også trykkes på DVD og sendes målgruppen sammen med en informasjonsfolder som synliggjorde innholdet.

Vi fikk med åtte foredragsholdere med spesielt god kunnskap om diabetes, til å holde foredrag om forskjellige temaer innen diabetes. Foredragene ble filmet i filmstudioet til Snøball Film AS i siste halvdel av 2009. I februar 2010 var resultatet av det toårige prosjektet å se på www.diabetes.no. Det vil si åtte gode foredrag om diabetes. Kort tid etter ble DVDen med foredragene sendt ut til målgruppen, 2 700 institusjoner i pleie- og omsorgstjenesten.

Responsen på foredragene har vært veldig bra. Tilbakemeldingene i evalueringsskjemaet vi sendte målgruppen tydeliggjør dette.
I tiden fremover vil vi fortsette å markedsføre foredragene slik at de som kan ha nytte av disse blir kjent med at de finnes.

Foredragene som har blitt laget er også planlagt oversatt til tyrkisk og somali i 2011 med prosjektmidler finansiert av Ekstrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Prosjektleder/forsker

Janne Kristiansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Diabeteskompetanse for helsepersonell
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 255 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet