Diabetesskolesekken

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Årlig rammes mer enn 300 barn av diabetes type 1. Forekomsten er mer enn doblet de siste 30 årene og totalt har over 2500 barn under 15 år diabetes i Norge. De fleste av disse barna har en god skolehverdag, men ikke alle får den nødvendige støtten og den riktige tilretteleggingen. Det er svært varierende hvordan barn med diabetes blir ivaretatt på sin skole og i sin kommune, og for en del barn og deres foreldre er det mange utfordringer knyttet til det å begynne på skolen. Mange av disse utfordringene kan løses gjennom god planlegging og dialog mellom foreldre, skole og kommunehelsetjenesten.

Målsetting:
Hovedmålet med prosjektet er å bedre skolehverdagen for barn med diabetes og på den måten skape større trygghet for både foreldre, skolen og barnet selv.

Målgruppe:
Prosjektet har tre målgrupper: Foreldre til barn med diabetes type 1, skoler med én eller flere elever med diabetes og kommunen.

Beskrivelse av gjennomføring:
Med støtte fra Extra-stiftelsen ønsker Diabetesforbundet å utvikle en modell for hvordan foreldre til barn med diabetes bør gå frem i møte med kommune og skole, og hvordan kommune og skole skal ta i mot barn med diabetes på en god måte. Modellen har vi valgt å kalle Diabetesskolesekken fordi det skal være et enkelt og tilgjengelig verktøy (noe alle kan bruke) og oppleves som positivt for barnet. Det er altså en skolesekk i overført betydning. Et viktig innhold i Diabetesskolesekken skal være en informasjons/opplæringspakke som er lett tilgjengelig for målgruppen.Prosjektets betydning:
Det finnes både lovverk og retningslinjer for hvordan barn med kroniske sykdommer, slik som diabetes, skal ivaretas når de går på skolen. Likevel er det svært varierende fra skole til skole, og fra kommune til kommune hvilke tilretteleggingstiltak disse tilbyr. Det er ikke slik at alle barn med diabetes har resurssterke foreldre som tilegner seg og lærer bort den nødvendige informasjonen eller enkelt orienterer seg i lovverk og paragrafer. Derfor er det helt avgjørende at det finnes et lett tilgjengelig verktøy skolen kan ta i bruk dersom et barn med diabetes begynner på deres skole. På samme måte skal verktøyet veilede foreldrene i møte med skolen. Diabetesskolesekken vil derfor bidra til å skape trygghet både for den som har diabetes, foreldrene og skolen.

Framdriftsplan:
Prosjektet vil ha en tidsperiode på 1 år og være et pilotprosjekt. Det skal settes ned en prosjektgruppe bestående av personer i målgruppene fra et utvalgt fylke, i tillegg til en representant fra fylkeslaget og to representanter fra det nasjonale Barn -og familieutvalget i Diabetesforbundet. Sammen med prosjektlederen skal disse utvikle modellen, implementere denne i noen få utvalgte skoler og sørge for grundig evaluering i etterkant. Når prosjektet er avsluttet vil Barn -og familieutvalget ha ansvar for å spre Diabetesskolesekken til hele landet og videreføre arbeidet.

Se forøvrig vedlegg: Prosjekbeskrivelse, budsjett og brosjyreeksempel.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Diabetesskolesekken PDF.pdf

Prosjektleder/forsker

Tore Amundøy

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Diabetesskolesekken
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2014: kr 412 000
Startdato
05.01.2015
Sluttdato
02.06.2016
Status
Avsluttet