DiAktiv Ytre Namdal

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Diabetespasienter i regionen Ytre Namdal og Bindal har pr. i dag ikke noe etablert rehabiliteringstilbud i nærområdet. Dagens svært begrensede tilbud er kun knyttet opp mot veiledning/behandling v/primær-helsetjenesten i de enkelte kommunene og/eller lærings- og mestringsenteret ved sykehusene i Helse NT, dvs. i Namsos og Levanger. Ekisterende tilbud er svært ufullstendig og diabetespasienter i regionen blir i altfor stor grad overlatt til seg selv når det gjelder å ta hånd om egen livssituasjon. Resultater fra HUNT-undersøkelsen (HelseUndersøkelsen Nord-Trøndelag) avdekker en sterk økning av diabetes 1+ 2. Dette tilsier også at det er en stor gruppe i risikosonen. Det er viktig å etablere gode desentraliserte tilbud som aktivt kan forbedre diabetikernes livssituasjon og livskvalitet både på kort og lang sikt. Fra regionen Ytre Namdal og Bindal er det lange reiseavstander til sykehus, kursteder og andre, relevante behandlingstilbud.
Det er svært viktig at det kan etableres fullverdige rehabiliteringstilbud i pasientenes geografiske nærområde. Prosjektet er i tråd med signaler fra Helsekonferansen 2009.

2. Prosjektets målsetting
Utvikling og etablering av et fullverdig desentralisert rehabiliteringstilbud som er tilgjengelig for diabetikere i regionens 4 kommuner: Nærøy, Vikna og Leka (i Nord-Trøndelag) samt Bindal (Nordland). Tilbudet skal bestå i en kombinasjon av individuelt utviklede og tilpassede treningstilbud/program, kostholdskurs og veiledning samt forebyggende tiltak. Tilbudet skal utvikles og etableres i/for grupper slik at det over tid kan dannes/videreutvikles varige sosiale nettverk med basis i tilbudene. Tilbudet utvikles som et integrert rehabiliteringsopplegg som involverer flere fagmiljøer. Det sentrale fagmiljøet vil være 3-4 fysioterapeuter tilknyttet Fysioterapi & Trening Ytre Namdal. Virksomheten her disponerer bla. treningssenter samt egen spinning- og aerobicavdeling. Bruk av disse fasilitetene vil inngå i individuelt tilpassede treningsopplegg som utføres i sosiale grupper. Det er sentralt at tilbudet utvikles, presenteres og etableres for brukerne som et attraktivt lavterskeltilbud.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppe for prosjektet er diabetikere (diabetes 1+2) som er bosatt innenfor nevnte region. Det antas at det i regionen er ca. 3-350 personer i målgruppen for prosjektet. (personer med diagnostisert diabetes) Voksne og eldre er prosjektets hovedmålgruppe.

4. Prosjektets betydning
I regi av prosjektet vil det foretas temporære evalueringer og legges inn måleindikatorer mht. individuell nytteverdi og helsemessig effekt. Prosjektet vil være et lavterskeltilbud hvor det blir etablert et fullverdig desentralisert rehabiliteringsopplegg som etter hvert kan nå ut til og få effekt for en relativt stor andel av pasientgruppen i regionen. Tilbudet vil etableres med ulike typer fagpersoner fra forskjellige fagmiljøer involvert i et målrettet undervisnings-/motivasjonsopplegg. Ved at prosjektet/tilbudet hele veien har en forankring i et profesjonelt fagmiljø gir dette gjennomføringen av prosjektet en stor grad av forutsigbarhet og optimal kontinuitet.

Nytteverdien vil være stor for den enkelte diabetiker som en basisfaktor i egen lærings- og mestringssituasjon. Den desentraliserte modellen som tilbudet bygges i relasjon til vil ha stor overføringsverdi til andre kommuner/regioner. Prosjektet skal gjennomføres med høye kvalitetskrav.

5. Framdriftsplan
Detaljplanlegging av rehab.modell – kursmoduler & faglig innhold – uke 20 til uke 35 (2009)
Detaljplanlegging av rehab.modell – nettverk/avtaler med eksterne fagpersoner uke 36–40 (2009)
Utarbeidelse av informasjons- og kursmateriell, inkl. kursperm, uke 41 – 45 (2009)
Info/markedsføring av prosjektet overfor media, brukerorg. / deltakere uke 46 – 51 (2009)
Oppstart av DiAktiv – gruppe 1 ultimo januar 2010.
– 6-uker kursbolk m/evaluering, oppfølging, kvartalsvise samlinger. (program over 2 år)
Oppstart av DiAktiv – gruppe 2 medio september 2010.
– 6-uker kursbolk m/evaluering, oppfølging, kvartalsvise samlinger. (program over 2 år)

Det vises til utfyllende prosjektbeskrivelse som er vedlagt søknaden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0179.pdf

Sluttrapportsammendrag

DiAktiv Ytre Namdal er et desentralisert rehabiliteringsprosjekt for voksne og eldre med diagnostisert Diabetes. Bakgrunnen for prosjektet er at man opplevde et mangelfullt tilbud i regionen for personer med diabetes samt et behov for å ha et tilbud for å møte den økende mengden personer med diabetes. Prosjektet har vært to-årig og hadde som målsetting å øke egen kunnskap og mestring for deltakerne i forhold til å kunne leve med Diabetes. En ville også etablere et permanent tilbud for personer med diabetes i regionen samt utvikle en overførbar modell for det som i prosjektet blir omtalt som Diaktiv-metoden. En har siden oppstarten i 2010 startet opp 3 grupper i Diaktiv. Gruppe 1 har avsluttet både fase 1 og 2 mens gruppe 2 og 3 er godt inn i fase 2 i opplegget. En har gjennom hele prosjektet gjennomført evalueringer som har hatt direkte innvirkning på metoden og opplegget samt gjennomføringen av dette.
En er enda ikke ferdig med å hente inn alt av test- og evalueringsmateriale, slik at det er for tidlig å trekke sikre konklusjoner med tanke på prosjektet, men en har fått klare tilbakemeldinger fra deltakerne på økt kunnskap og trygghet rundt egen sykdom samt økt mestringsfølelse av egen situasjon. Deltakerne har også gitt gode tilbakemeldinger på Diaktiv-metoden samt kursmateriell. En kan per dags dato generelt ikke se signifikante forskjeller i testresultat når det gjelder O-2 opptak, midjemål, HbA1c, vekt eller kroppsfett. Det har enda ikke lykkes med å få på plass finansiering for å etablere et permanent tilbud i regionen, men det vil bli arbeidet videre med dette i dialog med brukerorganisasjon og kommunene.
Det vil videre bli jobbet parallelt med å etablere tilbudet i andre regioner og steder.

Prosjektleder/forsker

Tom Roger Moen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
DiAktiv Ytre Namdal
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2010: kr 415 000, 2011: kr 536 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet