Diamant – nettbaserte diabetestjenester

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Internasjonale erfaringer viser at pasientportaler kan være et svært godt verktøy relatert til forebygging og ved tilstander som krever endringer i adferd og livsstil. Vi vil trekke på den forskning som foreligger på området og i samarbeid med brukerne utvikle løsninger som er optimalisert for diabetes og for norske forhold. Ved OUS har vi i tillegg til nasjonalt ansvar for barn med diabetes også oppfølging av diabetespasienter med ulik etnisk bakgrunn. Denne type teknologi har vist seg godt egnet der det foreligger språklige og kulturelle barrierer.I dette prosjektet er målsettingen å utvikle et sett med ulike lærings- mestrings- og samhandlingstjenester spesielt beregnet på de med diabetes. Disse vil

tilgjengeliggjøres via den eksisterende pasientportalen MinJournal samt for enkelte av tjenestene også via mobiltelefon. Utviklingen skal skje i samarbeid med pasienter, pårørende, fagpersonell på ulike nivåer samt Diabetesforeningen. Med tjenester menes her både nødvendig programvare samt innhold og arbeidsprosesser som gir en tilstrekkelig tjenestekvalitet. Slike tjenester og tilhørende funksjonalitet vil som hovedregel være i kontinuerlig utvikling, og dette prosjektet har som mål å levere en versjon som holder tilstrekkelig kvalitet på alle områder til å benyttes i stor skala, og som kan danne utgangspunkt for forbedring og videreutvikling.I tillegg til mer tradisjonelle mobile og/eller nettbaserte tjenester som blodsukkertrender, innrapportering av blodsukkerverdier og kostholds- og aktivitetsveiledning, vil vi i dette prosjektet spesielt vektlegge tjenester for likemannsarbeid og samhandling. Samhandlingstjenester vil omfatte både sikker dialog og informasjonsutveksling mellom helsepersonell og pasienter, i tillegg til WEB 2.0 funksjonalitet som støtter ulike former for fellesskap. Dette omfatter for eksempel bruk av wiki-, blogg- og forumteknologi, mens et annet eksempel er støtte for gruppeundervisning og oppfølging under ledelse av diabetesveileder.

Prosjektet vil samarbeide nært med forskningsmiljøer innen Informatikk ved Universitetet i Oslo for å dra nytte av deres kunnskap om blant annet deltagende design og for i fellesskap få fram ytterligere kunnskap om hvordan denne type løsninger bør utvikles og tilgjengeliggjøres.

MinJournal har vært i drift siden 2005 og er utviklet i samarbeid med Datatilsynet og tilfredsstiller lovverkets krav. Løsningen er beregnet på å kunne skaleres til nasjonalt omfang, og mekanismer for sikkerhet, brukerhåndtering og administrasjon er på plass. Dette reduserer kostnadene ved denne type utvikling betydelig og gjør det mulig å tilby de tjenestene som utvikles i stor skala som en del av prosjektet. Tjenestene som utvikles skal videreføres etter at prosjektperioden er avsluttet. Den fleksible arkitekturen i MinJournal gjør det mulig for både pasienter og kliniske fagmiljøer å velge hvilke tjenester man ønsker å benytte og i hvilket omfang, noe som gjør det vesentlig enklere for nye organisasjoner og nye grupper å ta det i bruk. MinJournal kan tas i bruk av andre helseorganisasjoner, inkludert primærhelsetjenesten, uten behov for lokal installasjon eller integrasjon. Tilkobling skjer via Nasjonalt Helsenett.Resultatene fra dette prosjektet vil ha stor verdi for utvikling av tilsvarende tjenester for andre pasientgrupper. Resultater fra prosjektet vil søkes presentert i form av artikler og foredrag, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil ikke omfatte studier av kliniske effekter av denne type løsninger, men vil legge til rette for at slik forskning kan skje i regi av de kliniske fagmiljøene.

I 2011 vil prosjektet kartlegg, forankre og utarbeide detaljert løsningsbeskrivelse i samarbeid med pasientgrupper, foreningen og klinikere.
I 2012 vil prosjektet utvikle, teste og feilrette et fleksibelt rammeverk for brukertilpassede tjenester. En mindre pilotering med etterfølgende evaluering vil utføres.
I 2013 vil prosjektet etablere moduler tilpasset forskjellige brukergrupper (unge, voksne, eldre, grupper fra forskjellige kulturer) og pilotere løsningene i større skala.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Diamant_prosjektnr 2010_1_0073.pdf

Prosjektleder/forsker

Sissel Jor

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Diamant – nettbaserte diabetestjenester
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Oslo universitetssykehus HF
Beløp Bevilget
2011: kr 500 000, 2012: kr 500 000, 2013: kr 500 000
Startdato
17.01.2011
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet