Digitale aktivitetsvenner

Under koronapandemien har frivillige og personer med demens møttes digitalt.

Gjennom digitale møteplasser har Nasjonalforeningen for folkehelsen kunnet videreutvikle Aktivitetsvenn-tilbudet gjennom pandemien. Det har vært viktig for å forhindre isolasjon både for brukere og frivillige. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– Prosjektet er en viktig videreutvikling av Aktivitetsvenn-tilbudet, som er en av Nasjonalforeningen for folkehelsen sine kjerneaktiviteter, forteller prosjektleder Anette Brenden.

Egne møteplasser for frivillige

Gjennom Aktivitetsvenn kobles frivillige sammen med personer med demens, basert på felles interesser.

I dette prosjektet, som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, er målet at de frivillige og personer med demens skal holde kontakten digitalt. De frivillige har også egne digitale møteplasser fordi mange verdsetter fellesskapet de frivillige har seg imellom.

Fellesskap mot ensomhet

Utveksling av erfaringer er viktig for de frivillige og for å motvirke sosial isolering. Veldig mange av de frivillige er over 65 år og derfor selv sterkt rammet av smitteverntiltakene.

– Vi vet fra følgeforskning på Aktivitetsvenn at erfaringsutveksling og det sosiale aspektet mellom de frivillige er en viktig del av motivasjonen til videre frivillig aktivitet. Å ha noen å snakke med om aktivitetsvennrollen og det å utveksle erfaringer og delta på samlinger er blant faktorene med klarest sammenheng med trivsel og videre motivasjon, sier Anette Brenden.

Vi ønsker å sikre en fortsatt relasjon mellom frivillige aktivitetsvenner og personer med demens gjennom digitale aktiviteter

Prosjektleder Anette Brenden

Søknadssammendrag

Prosjektet ønsker å motvirke isolasjon, inaktivitet og ensomhet for personer med demens og frivillige aktivitetsvenner. Prosjektet er en viktig videreutvikling av Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt Aktivitetsvenntilbud, som er en av organisasjonens kjerneaktiviteter. Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbud hvor frivillige kobles sammen med personer med demens basert på felles interesser. Den frivillige aktivitetsvennen får kurs, oppfølgning og veiledning, og gjør aktiviteter sammen med en som har demens.

Dagens koronasituasjon har skapt behov for nytenkning og nye løsninger, og tilgang på digital kommunikasjon er viktigere enn noen gang. Personer med demens er en særlig sårbar gruppe, og har i en lengre periode vært uten tilgang til dagtilbud og møteplasser som gir sosial kontakt og aktivitet. Mange frivillige aktivitetsvenner har også mistet et viktig, fast møtepunkt. Det er blitt krevende å opprettholde relasjoner, ivareta møteplasser og holde på motivasjon. Aktivitetsvenner oppgir at innsatsen som frivillig i stor grad gir dem økt mening i livet og livskvalitet. Frivillig aktivitet kan være en viktig virkemiddel for å sikre sosialt nettverk og hindre at man faller utenfor samfunnet.

Mål for prosjektet:
– Sikre en fortsatt relasjon mellom frivillige aktivitetsvenner og personer med demens gjennom digitale aktiviteter.
– Sikre ivaretagelse av de frivillige gjennom tilrettelegging av digitale møteplasser for utveksling av erfaringer og dermed motvirke sosial isolering.
– Sikre videre motivasjon for frivillige aktivitetsvenner gjennom tilgang til faglig påfyll og digitale seminarer med fagpersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Dette prosjektet vil gi organisasjonen en økt kompetanse på hvordan legge til rette for digital frivillighet, og disse erfaringene vil organisasjonen kunne bygge videre på etter avsluttet prosjektperiode og overføre til andre aktiviteter i regi av organisasjonen.

Prosjektleder

Anette Brenden

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital aktivitet og møteplasser for personer med demens og frivillige
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 699.400
Startdato
18.08.2020