Digital diabetesopplæring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Diabetes omtales i dag som den nye folkesykdommen

Diabetes omtales i dag som den nye folkesykdommen. Man forventer en fordobling av forekomsten de neste 25 år. Omlag 200.000 personer i Norge har diabetes i dag, hvorav ca. 13% har type 1 diabetes og ca. 87% har type 2 diabetes.

 

Generelt kan diabetes defineres som en kronisk sykdom som gir forhøyet sukkerinnhold i blodet. På sikt forårsaker dårlig regulert diabetes sviktende funksjon i ulike organer og vev, særlig øyne, nyrer, nerver, hjerte og blodkar. Utgiftene knyttet til behandling av ulike komplikasjoner forårsaket av diabetes beløper seg til 3.5 – 4 milliarder kroner årlig (Norges Diabetesforbund 2000).

 

Kunnskap, læring og mestring er sentrale begreper for mennesker med et helseproblem som varer over lengre tid. Prosjektets formål er å teste og evaluere verktøy og metoder for å gi enklere tilgang til eksisterende informasjons- og opplæringstilbud for mennesker med sykdommen diabetes, samt nye tilbud tilpasset ulike behov og ulik livssituasjon. Målgruppen er både mennesker med type 1 og type 2 diabetes. Prosjektet har imidlertid stor generell overføringsverdi til andre grupper med funksjonshemminger, kronisk sykdom eller livsstilssykdommer.

 

Hovedkonklusjonen fra dette prosjektet er at alle de tre mediene som er testet; mobiltelefon/SMS, TV/DVD og PC/Internett, er egnet for å levere diabetesinformasjon. Verktøyene og metodene som er testet ut i prosjektet ble generelt oppfattet som nyttige. Alle de tre verktøyene er utviklet og driftet utelukkende av prosjektteamet, og krever relativt få materielle investeringer.

 

Mobiltelefon/SMS verktøyet og PC/Internett verktøyet krever kontinuerlig oppfølging fra prosjektteamet. Dersom disse verktøyene skal kunne bli reelle tilbud til mennesker med diabetes og andre sykdommer, er det viktig å plassere dem hos aktører som har kapasitet og interesser for å drive dem.

 

Resultater fra prosjektet viser at medier som mobiltelefon, TV og Internett gir muligheter for tilpasset informasjon basert på brukerens ønsker og kunnskaper, samtidig som de har ulike styrker og svakheter. Mennesker med diabetes er en egnet målgruppe å teste ut elektroniske medier for opplæring på, ettersom informasjonsbehovet, selv hos ”erfarne” pasienter, er stort. Selv om foreldrene som prøvde ut SMS-verktøyet hadde stor kunnskap om diabetes, pekte de likevel på behovet for oppdatering, påminning og repetisjon. SMS mediet ble opplevd som meget godt egnet til nettopp det.

 

Elektroniske medier gir muligheter langt utover å presentere tekst. Noen av disse mulighetene er testet ut i prosjektet. Både Internettvektøyet og DVD-verktøyet ble generelt opplevd som middels nyttig og prosjektdeltagerne ville anbefale de til andre. Oppslagsverket, som er en alfabetisk diabetes-ordbok, oppleves som nyttig både på Internett og DVD.

 

En felles konklusjon over mediene er at brukervennligheten på slike ”helse-verktøy” ofte kommenteres av prosjektdeltagerne, og må prioriteres høyt i eventuelle videreføringer.

 

(Forfattere: Eirik Årsand, Silje Camilla Wangberg, Niklas Andersson, ved Nasjonalt senter for telemedisin)

Prosjektleder/forsker

Eirik Årsand

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Digital diabetesopplæring
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Nasjonalt senter for telemedisin
Beløp Bevilget
2003: kr 400 000, 2004: kr 129 000
Startdato
31.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet