Digital møteplass for personer som bor på sykehjem og deres pårørende

Sluttrapportsammendrag

Evalueringen: Alle faser av prosjektet har blitt evaluert på jevnlige møter med prosjektgruppen. Hele prosjektperioden med gjennomføring og resultater skal oppsummeres og evalueres sammen med sykehjem, brukerrepresentant, samarbeidspartnere og forskere på et avslutningsmøte.

I henhold til prosjektplanen har pasientene blitt kartlagt ved bruk av validerte spørreskjema om nevropsykiatriske symptom, livskvalitet og ensomhet for å kunne beskrive utvalget som deltok i prosjektet. Det var i utgangspunktet brukerrepresentanten som skulle utføre datainnsamlingen på sykehjem, men på grunn av smittevern på sykehjemmet, var det personal som gjennomførte dette. Personalet var allerede kjent med spørreskjema som skulle brukes.

Personal og pårørende ble intervjuet i fokusgruppeintervjuer for å utforske deres opplevelse og erfaring av å bruke Berntsen. Det ble utført to fokusgruppeintervjuer med personal, et i hver avdeling. Pårørende fra de to avdelingene ble samlet i ett fokusgruppeintervju for å sikre et tilstrekkelig antall i gruppen. Ett av intervjuene med personal og intervjuet med pårørende ble gjennomført på Zoom for å opprettholde smittevernregler. Det andre intervjuet med personal ble gjennomført på sykehjemmet da dette var mulig på det tidspunktet.

Gjennomføring: Prosjektet ble gjennomført på to avdelinger på samme sykehjem. Rekruttering av sykehjem, og deretter avdeling ble gjort gjennom FOKUS; SESAMs nettverk for forskningssykehjem for å nå ut til mange sykehjem.

Rekruttering gikk uten problemer og det var stor interesse fra sykehjemmet for å delta på prosjektet. Det ble avholdt planleggingsmøter med hele prosjektgruppen og brukerrepresentant raskt etter tildeling av forskningsmidler. Personalet på sykehjemmet identifiserte deltakere, og innhentet informert samtykke fra disse. Personal og pårørende fikk opplæring og innføring i bruk av smartroboten Berntsen i fellesskap før oppstart avdelingene.

Gjennomføring på prosjektet på avdelingen 1 gikk gjennom sommeren 2020, og avdeling 2 i løpet av senhøsten 2020. Noe etter opprinnelig plan for gjennomføring. Oppstart på avdeling 1 ble gjort i juni 2020 og Berntsen ble brukt gjennom på avdelingen gjennom sommeren. Avdelingen og pårørende fikk oppfølging og teknisk hjelp ved behov. Oppstart og gjennomføring på avdeling 2 forløp på samme måte som på avdeling 1, men ble noe påvirket av korona. Personal og pårørende fikk opplæring og innføring i å bruke Berntsen. Det var utfordrende å finne deltakere på denne avdelingen på grunn av vekslende opphold, uforutsigbar lengde på opphold og overflytting til andre sykehjem på kort varsel.

Hva gikk ikke etter planen? Til tross for at selve gjennomføringen gikk fint, var det deler av prosjektet som ikke gikk etter planen. Vi fikk ikke rekruttert det antallet deltakere vi hadde forespeilet i prosjektsøknaden. I etterkant har vi evaluert at dette var et for høyt antall med tanke på pandemisituasjonen og den korte prosjektperioden, samt tilgjengelige ressurser på sykehjem og tilgjengelighet av Berntsen.

Kort tid etter oppstart på den ene avdelingen opplevde sykehjemmet en uoppklart smittesituasjon, som utsatte prosjektstart og datainnsamling noe. Berntsen ble brukt jevnlig av deltakerne, men muligens ikke like mye som vi hadde ønsker.

Utfallet av prosjektet: Tilbakemeldinger kan tyde på at gjennomføring av et slikt prosjekt krever mer ressurser av personalet enn vi var klart over på forhånd. Personal ser potensialet av tiltaket, men er likevel tydelige på at det krever ressurser i form av tid og ansatte, i tillegg til en nøye planlagt implementering for å kunne fungere godt i hverdagen på sykehjem. Hele avdelingen må kjenne eierskap til tiltaket, spesielt hvis det inngår i et prosjekt.

Kartlegging av pasienter ved bruk av validerte spørreskjema om nevropsykiatriske symptom, livskvalitet og ensomhet er for å kunne beskrive utvalget som deltok i prosjektet; det er for få deltakere til å si noe om effekten av tiltaket på disse dimensjonene. Imidlertid kom det fram gjennom intervjuer med pårørende og personal, at bruk av en videokommunikasjonsløsning på sykehjem kan være et godt tiltak dersom det legges til rette for det.

Foreløpige resultater kan tyde på denne typen teknologi ikke nødvendigvis passer for alle pasientgrupper og spesielt pasienter med demens trenger nær oppfølging for å ha nytte av Berntsen. Pårørende fremhever et behov for nær kommunikasjon med den som bor på sykehjemmet, og at Berntsen er en god løsning i situasjoner hvor besøk ikke er mulig. De forteller at det var godt å kunne se sitt familiemedlem, og ikke bare snakke over telefon.


Søknadssammendrag

Det er innført strenge tiltak på sykehjem under Covid-19 situasjonen som påvirker den daglige praksisen. Prosjektgruppen har kontaktet sykehjem i FOKUS; SESAMs nettverk av forskningssykehjem for å undersøke hvordan hverdagen med restriksjoner påvirkes. Personalet fremhever problematikk omkring ensomhet og følelse av å være avskåret fra samfunnet, spesielt med tanke på mangel på kontakt med pårørende. Det er derfor behov for løsninger som opprettholder denne kontakten.

Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å redusere sosial isolasjon og ensomhet ved å tilby en digital arena hvor personer som bor på sykehjem får ivaretatt sitt behov for sosial kontakt med pårørende og venner.

Målgruppen er personer som bor på sykehjem som er påvirket av dagens situasjon. Pasienter på en korttidsavdeling og en demensavdeling vil delta i prosjektet. En indirekte målgruppe vil være personer i siste livsfase, hvor restriksjoner gjør at pårørende ikke kan være tilstede.

Personer på en korttidsavdeling og en demensavdeling vil få tilbud om å bruke roboten Berntsen, som er en telekommunikasjonsrobot utviklet av Innocom i samarbeid med pasienter, pårørende og ansatte i Stavanger Kommune. Prosjektet vil bli gjennomført i 2 faser. Fase 1 vil bestå av forberedelser i form av inklusjon av deltakere og datainnsamling. Fase 2 vil bestå av testing av tiltaket. Over en periode på 6 uker vil vi prøve ut Berntsen i to ulike avdelinger på ett sykehjem i FOKUS nettverket.

Effekten av tiltaket vil bli evaluert ved validerte spørreskjema angående ensomhet, nevropsykiatriske symptom, og livskvalitet, og intervjuer av personal på avdelingene og pårørende.

Planlagt prosjektstart er 11.05.20. Fase 1 er planlagt gjennomført innen 25.05. Fase 2 er planlagt gjennomført innen 19.07, og datainnsamling og analyse ferdig innen 16.08.20. Resterende tid av prosjektperioden er satt av til oppsummering og spredning av ny kunnskap til andre sykehjem, samt workshop med Norwegian Smart Care Cluster.

Prosjektleder

Ingelin Testad

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital møteplass for personer som bor på sykehjem og deres pårørende
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020