Sparx

Søknadssammendrag

Sparx – et dataspill som kan hjelpe unge som sliter med depresjon.

Bakgrunn: Depresjon og angst er de vanligste psykiske lidelsene for barn og unge (Folkehelseinstittuttet, 2021). Sparx er et nettbaserte terapiprogram for ungdom, som har fått positive evalueringer (Merry, et.al., 2012). I dette prosjektet ønsker vi å utvikle spillet med norsk dialog og undersøke om dette har behandlingseffekt i forhold til unge i Norge og hvordan de erfarer bruken av dette. Sparx er et aktivt online program, tilpasset ungdom, som bygger på kognitiv terapi for depresjon og angst.

Målsetting: Målet er å tilpasse spille til norske forhold, med norske stemmer, slik at dette kan prøves ut med unge som sliter med mild depresjon og/eller angst. I tillegg vil erfaringene til ungdommene evalueres, for å undersøke om kulturen i spillet er i samsvar med de unges erfaringer eller om materialet bør forbedres og tilpasses norske forhold. Avatar spill er en aktiv tilnærming, og brukeren deltar i øvelser i spillet. Gjennom spillet vil deltakerne tilegne seg ulike livsmestringsstrategier, som kan være til hjelp når de sliter med problemer. Spillet kan være lovende som selvhjelpstiltak for å redusere mild/moderat depresjon og angst.

Målgruppe: Målgruppen vil være ungdom som sliter med mild depresjon og/eller angst. De vil rekrutteres fra 3-5 skoler i sørvest Norge.

Metode: Deltakerne vil bli screenet og gitt informasjon om henvisning til lege/psykolog. Studien retter seg bare mot de med milde/moderate tilstander. Q metodologi ønskes brukt til å evaluere ungdommenes erfaringer med hvordan de opplevde å bruke spillet (Stephenson, 1935, Brown, 1953, Øverland, 2013).

Tidsplan: Spillet vil bli oversatt og piloteres i 2022.

Forventet resultat: Tidligere studier har vist at ungdom opplever en bedring i sine emosjonelle vansker, og det forventes at ungdommene som deltar i spillet lærer noen gode kognitive strategier og metoder for å bedre livsmestring.

Prosjektleder/forsker

Klara Øverland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sparx
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
Kr 500.000
Startdato
15.10.2021