Digital opplæring i sosial kompetanse for utviklingshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Manglende sosial kompetanse kan føre til ekskludering, ensomhet og dermed mental uhelse. For mennesker med utviklingshemning er utvikling av sosial kompetanse ofte krevende. Mye ligger i selve forutsetningene (vesentlige avvik innen adaptive ferdigheter som kommunikasjon, sosiale og mellompersonlige evner, selvregulering m.m.). Dette gir ofte negative utslag i de fleste samhandlingssituasjoner. Vår grunntanke er at styrking av sosial kompetanse kan hjelpe personer med utviklingshemning til å fungere bedre, bli mer selvstendige, inkludere dem i samfunnslivet og ha generelt bedre mental helse.

Målsetting

Gjennom bedre sosial kompetanse hos mennesker i målgruppen, skape en bedre hverdag, bedre inkludering og velfungerende sosiale relasjoner, bedre mental helse, et mer selvstendig liv og økte muligheter for å få utdannelse og arbeid også i ordinære bedrifter.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemning i alle aldre, men spesielt ungdommer, unge voksne, og voksne (bl.a. som elever/studenter og arbeidstakere).

Antall personer i målgruppen

3000

Beskrivelse av gjennomføring

Karde gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med NFU sentralt og frivillige i fylkes- og lokallag, samt Grenland folkehøgskole* (pedagoger pluss elever med utviklingshemning). Samarbeid etableres for brukermedvirkning både innen kravspesifikasjoner, testing og utprøving. Utvikling av løsningen for digital opplæring følger en utviklingsmetodikk med spesifikasjoner, grensesnittskisser, storyboards, prototyper o.l., og så gradvise forbedringer basert på brukertesting, utprøving og fri bruk. Multimedia (film, bilder og annen interaktivitet) benyttes som et viktig virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres gjennom fokusgrupper, samtalebaserte intervjuer, skjemaundersøkelser, observasjoner, osv. I fokusgrupper med elever og lærere benyttes rollespill og enkle filmopptak for å få fram problemstillinger og løsninger. Testing og utprøving skjer i to hovedrunder og til slutt som fri bruk i hele NFUs organisasjon og på Grenland folkehøgskole. Opplegget for aktivisering og oppfølging til støttepersoner utvikles parallelt med den digitale løsningen. Formidling er aktiv hele prosjektperioden. Ekspertkonsultasjoner skjer løpende. Styringsgruppen møter 3 ganger. * Vi etablerer formelt samarbeid med Grenland folkehøgskole (bekreftet).

Fremdriftsplan

M1-6: Brukerbehov kartlegges, innhold og funksjonalitet defineres. M4-12: Utvikling og testing. Utkast til støttemateriell utvikles. M10-18: Korrigeringer, utvidelser og forbedringer av den digitale løsningen og støttemateriellet. M18-24: Fri bruk, justeringer av den digitale løsningen og støttemateriellet. Brukerveiledning lages. Evaluering. M1-24: Samskaping, ekspertsamtaler, formidling inkl. seminarer og webinarer, prosjektledelse.

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Digital opplæring i sosial kompetanse for utviklingshemmede
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring