Digitalisering av egentrening for artrosepasienter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Artrose er en kronisk leddsykdom der brusken i leddet gradvis slites ned og kan forsvinne helt. Sykdommen er preget av smerter og stivhet i et eller flere ledd. I Norge lever omtrent 500.000 personer med artrose. Sykdommen gjør at mange slutter med aktivitetene som før gav glede og mening i livet. I stedet kan hverdagen bli preget av inaktivitet, ensomhet og utenforskap. Egentrening ledet av fysioterapeut kan redusere de negative konsekvensene, men ressursknapphet i helsetjenestene gjør at mange pasienter ikke får den oppfølging som er nødvendig for å mestre livet med artrose.

Målsetting for prosjektet

1) Utvikle en digital plattform for oppfølging av egentrening for alle med kne- og hofteleddsartrose. 2) Øke kvaliteten på- og tilgjengeligheten til oppfølging av egentrening for alle med kne- og hofteleddsartrose.

Målgruppe

Personer med hofte og kneleddsartrose er prosjektets primære målgruppen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet er sterkt forankret og inspirert av service-design-thinking metodikk – en prosess som setter brukeren i sentrum når en tjeneste skal utvikles. Brukernes behov er avgjørende for å utvikle en tjeneste der brukerne opplever at både kvalitet og tilgjengelighet til oppfølging fra fysioterapeut bedres. Metodikkens anvendelse er i dette prosjektet organisert i tre faser: Fase 1 starter med en kartlegging av dagens utfordringer og brukernes behov. Dette vil gjøres gjennom å samle inn brukerhistorier, utføre kvalitative dybdeintervjuer, brukerobservasjoner, og spørreundersøkelser. Fase 2 innebærer protoyping og metodeutvikling. Gjennom fokusgrupper og workshops vil vi sammen med brukerne generere løsningskonsepter og prototyper. Videre er hyppige brukertester og observasjoner avgjørende for å videreutvikle prototypen til en ferdig løsning. Fase 3 består av klinisk testing der den digitale plattformen utprøves i reell pasientoppfølging. Gjennomføring av egentrening, oppfølging fra fysioterapeuter og sluttevaluering av løsningens virkning er de viktigste aktivitetene i denne fasen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil utføres av et tverrfaglig team bestående av fysioterapeuter, designere, ingeniører, økonomer og brukermedvirkere. Flere i teamet vil jobbe med prosjektet på heltid, mens det vil benyttes konsulenter for oppgaver som krever spesialkompetanse. Dette vil sikre både kontinuitet og kvalitet i gjennomføringen av prosjektet.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets målgruppe har vært fysioterapeuter som behandler kne- og hofteleddsartrose og pasienter med kne- og hofteleddsartrose. Prosjektets målsetting var å bedre vilkårene for oppfølging av egentrening for pasienter med kne- og hofteleddsartrose, med spesielt fokus på å tilrettelegge for lik oppfølging, uavhengig av bosted. Dette deles i to målsettinger: 1) Utvikle en digital plattform for oppfølging av egentrening for alle med kne- og hofteleddsartrose. 2) Øke kvaliteten og tilgjengeligheten til oppfølging av egentrening for alle med kne- og hofteleddsartrose. Basert på målene er prosjektet delt i tre faser som hver har egne milepæler. Første milepæl var A) fullføre kartlegging av brukernes behov. Andre milepæl var B) ferdigstille prototype av den digitale plattformen. Tredje milepæl var C) testing med pasienter og fysioterapeuter.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Arbeidet i prosjektet har lyktes i å designe en digital plattform for oppfølging av egentrening for alle med kne- og hofteleddsartrose og derav oppnådd målsetting 1). Samtidig er det mye arbeid som gjenstår for at plattformen skal være operativ i større skala. Gjennom testing av løsningen har vi fått inntrykk og tilbakemeldinger som peker på at løsningen øker kvaliteten på, og tilgjengeligheten til oppfølging av egentrening for alle med kne- og hofteleddsartrose. Vi vil si at mål 2) er oppnådd, men en større utprøving ville kunne gitt enda bedre dokumentasjon av effektene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

60

Prosjektgjennomføring/Metode

Innledningsvis startet en kartlegging av brukerbehovet som var fundamenter i designmetodikken ‘double diamond’. I denne innsiktsfasen ble det gjennomført 1-til-1-iintervjuer og fokusgruppeintevjuer med fysioterapeuter og artrosepasienter. Deretter ble det utviklet personas, brukerreisekart og brukerscenario. Artroseskolen på St. Olavs hospital spilte en sentral rolle som informant og nettverk i denne fasen. I påfølgende prosjektfase fokuserte vi på å bruke innsikten til å utvikle prototyper som vi hurtigtestet på brukergruppen i ‘workshops’ og utbedret basert på tilbakemeldinger. I prosjektplanen representerer dette Fase 2: metodeutvikling og Fase 3: Testing, som på tidslinjen kommer etter hverandre. I selve prosjektgjennomføringen, vekslet vi mer mellom disse to fasene iterativt, fordi det skapte større progresjon og høyere reell brukermedvirkning. For å holde prosjektet innenfor budsjett og tidslinje ble det benyttet enkle digitale prototyper.

Resultater og resultatvurdering

Det ble raskt avdekket et tydelig mønster, der underliggende årsak til lav gjennomføring av hjemmetrening hos artrosepasienter stammer i utrygghet i en selvstendiggjøringsfase der de skal trene uten en fysioterapeut fysisk til stede. I motsetning til hva vi trodde ved prosjektstart, avdekket vi at hyperdetaljert data fra bevegelsesanalyse ikke gav den tryggheten artrosepasientene søkte. Derimot fant vi at hjemmetrening med fysioterapeut digitalt tilstede, hadde en betydelig effekt på trygghetsfølelsen til artrosepasienter. Det er mulig at hyperdetaljert data fra bevegelsesanalyse kan bistå fysioterapeuten i en digital beslutningsprosess. Samtidig er det usikkert om nytten av denne typen system vil rettferdiggjøre kostnaden. Som del av prosjektet har vi lyktes i å utvikle teknologi til et punkt der den kan gjøre avanserte bevegelsesanalyser av mennesker med kun bruk av et mobilkamera.

Oppsummering og videre planer

Fremtidig arbeid bør fokusere på å utvikle en produksjonsversjon av den digitale plattformen som kan testes ut i større skala. Slik at en kan få bedre data på hvordan dette påvirker kvalitet og tilgjengelighet til oppfølging av egentrening for alle med kne- og hofteleddsartrose. Det er tydelig for de involverte i prosjektet, at digital kontakt med helsepersonell bør være et sentralt virkemiddel i fasen der pasienten skal bli selvstendig. Det gir trygghet og økt mestring.

Prosjektleder

Rasmus Thunem

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Digitalisering av egentrening for artrosepasienter
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Apiir AS
Beløp Bevilget
2022: kr 966 000, 2023: kr 434 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
01.06.2023
Status
Under gjennomføring