Digitalt selvhjelpskurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Psykiske lidelser koster det norske samfunnet 70 mrd kroner årlig. Mellom 10 og 15% av befolkningen får angst eller depresjon hvert år. Allikevel oppsøker bare om lag 20% av disse hjelp. Dette tyder på at det er høy terskel for å komme i gang. Digitale løsninger kan bidra til å senke terskelen. Metakognitiv terapi (MCT) er en av de mest lovende behandlingsmetodene vi har mot angst og depresjon, men er nå forbeholdt personer i terapi. Teknikkene som læres i MCT kan med riktig veiledning bli lært på egenhånd, men det finnes per nå ingen gode digitale tilbud som gjør MCT tilgjengelig for alle.

Målsetting for prosjektet

1. Produsere minst ti informasjonsfilmer basert på metakognitiv terapi 2. Ha en fungerende mobilapplikasjon der kurset kan gjennomføres 3. Nå ut til minst 10 000 mennesker med kurstilbudet 4. Kurs gjennomført av minst 1000 personer 5. Reduserte symptomer på angst og depresjon blant kursdeltakere

Målgruppe

Primærmålgruppen til prosjektet er mennesker med angst eller depresjon som ikke er i kontakt med helsetjenesten.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det skal i dette prosjektet utvikles et digitalt selvhjelpsprogram i form av nettside/app der brukeren kan lære teknikker basert på metakognitiv terapi (MCT). Tjenesten vil gjøre det mulig å følge prosessen i MCT – som vanligvis skjer mellom behandler og pasient – på egenhånd uten en terapeut til stede. Selvhjelpsprogrammet vil bestå av digitalt innhold – f.eks. taleopptak og videoer – som skal hjelpe brukeren til å bli kjent med egne tankeprosesser, og bli bedre rustet til å håndtere tanker relatert til angst, bekymring og grubling. Innholdet vil formes av ledende psykologer og inkorporeres i programvare som veileder brukeren gjennom de ulike video-/taleopptakene samtidig som det blir vist komplementerende tekst og illustrasjoner på skjermen. For å måle effekt vil programvaren legge til rette for å hente inn tilbakemeldinger fra brukeren etter gjennomført kurs. Tjenesten vil bli designet på en måte som virker moderne og appellerende. Designet skal være bra nok til å tilfredsstille forventninger til moderne digitale løsninger og intuitiv nok at personer uten særlig erfaring skal kunne bruke tjenesten uten vansker.

Fremdriftsplan for prosjektet

2021 Feb – Prosjektstart og planlegging Feb – april: Utvikling av kursinnhold April – mai: Opptak av innhold April – mai: Designfase Juni – aug: Utviklingsfase Sept: Lanseringsfase Sept – okt: Sluttstilling/evaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen med prosjektet var å gjøre moderne teknikker for å håndtere angst og depresjon tilgjengelig for alle uten å måtte oppsøke en profesjonell behandler. Teknikkene ble hentet fra behandlingsformen metakognitiv terapi (MCT), en metode som dreier seg mer om en generell bevisstgjøring av tankeprosesser og hvordan man kan endre reaksjonsmønsteret sitt i møte med disse. For å få til dette målet måtte følgende delmål nås: 1. Produsere minst ti informasjonsfilmer basert på MCT 2. Ha en applikasjon der brukeren kan følge innholdet 3. Nå ut til minst 10 000 mennesker med kurstilbudet 4. Kurs gjennomført av minst 1000 personer 5. Reduserte symptomer på angst og depresjon blant kursdeltakere Målgruppen var personer med problematikk relatert til bekymring, grubling, angst og depresjon. Man finner mennesker i denne kategorien i alle aldersgrupper, men siden prosjektet dreier seg om en digital tjeneste er det typisk mennesker i aldersgruppen 20-40 år som er den mest relevante.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Mål 1: Den opprinnelige planen var at det skulle utarbeides ti manusutkast til korte filmer, men gjennom dialog med Hans kom vi frem til at inndelingen som passet best var å isteden lage lengre manusutkast med tema tanker, bekymring, grubling og søvn. Det endte med fire manus på rundt 5 minutter fremfor ti manus på rundt 2 minutter. Mål 2: Basert på tilbakemeldinger fra Hans Nordahl, besluttet vi at det ga mer mening å utvikle en informativ webapp heller enn en å ha en app på App Store som må lastes ned og krever brukerkonto. Vi konkluderte med at sistnevnte løsning potensielt kunne virke mot det formålet at det produserte innholdet ble konsumert. Mål 3-5: Det foreligger enda ikke tall på disse målene, men det er lagt inn verktøy og mekanismer for å måle rekkevidde og virkning av tjenesten. Prosjektansvarlig bedrift kommer til å fortsette arbeidet med prosjektet med fokus på spredning, og tall på dette vil være klart innen sommeren 2023.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Fase 1: Planlegging Bestod av intern planlegging og møteaktivitet. Det var en dialog med fagekspert Hans Nordahl der det ble avklart rammer for prosjektet og inndeling av temaer for filmene. Fase 2: Produsere innhold Bestod av en iterativ prosess der Hans Nordahl skrev manus basert på temainndelingen fra fase 1. I denne fasen bidro PsykOpp med tilbakemeldinger. Fase 3: Produksjon Bestod av planlegging og gjenomføring av video-opptak med Hans Nordahl og Stian Sandø, produksjon av video- og animasjonsfilmer og lyddesign. Filmene var ferdige i oktober 2022. Fase 4: Design Det ble utarbeidet design på tjenesten samt promo-materiale som plakater og annen grafikk til sosiale medier o.l. I denne prosessen var PsykOpp involvert med tilbakemeldinger. Fase 5: Utvikling Prosessen bestod av backend- og frontendutvikling, intern testing og tilbakemeldinger fra PsykOpp. Fase 6: Lansering Webappen ble lansert og tjenesten er nå live på www.tankemestring.info, men det ble mindre tid enn planlagt til å jobbe med selve spredningen av tjenesten. Dette vil bli gjort i videreføringen av prosjektet der fokuset vil være spredning og innhenting av tall på effekt og nytteverdi.

Resultater og resultatvurdering

For Hverdagshelt AS har prosjektet vært nyttig læring. Særlig har det vært lærerikt i forhold til å samarbeide med eksterne aktører (psykolog, tekstforfatter og produsent). En lærdom er at det er viktig å være enda tydeligere på stillingsinstruks, planlegging og tidsfrister hvis arbeid med eksterne skal flyte. En annen lærdom er at prosjekter basert på forskning eller vitenskap krever større grad av research i forkant av søknadsprosessen. Om mer tid hadde blitt brukt på denne prosessen sammen med Hans Nordahl, kunne mange av utfordringene som dukket opp underveis blitt avdekket på et tidligere stadium. Til syvende og sist har prosjektet ført til at en av norges fremste psykologer formidler grunnprinsipper i en moderne behandlingsmetode til allmennheten. Dette er noe som aldri ville skjedd uten støtte fra Stiftelsen Dam og samarbeidet med PsykOpp. Det produserte innholdet har potensiale til å ha høy nytteverdi for mange, både de med alvorlige og mindre alvorlige symptomer.

Oppsummering og videre planer

Til tross for noen endringer i format underveis prosjektet har hovedmålene i blitt nådd, nemlig å gjøre teknikker fra en moderne behandlingsmetode tilgjengelig for allmennheten. Dette er noe som har potensiale til å gi stor nytteverdi for mange, både de som sliter aktivt med psykiske helseproblemer og de som bare ønsker å bekymre seg eller gruble litt mindre i hverdagen. Arbeidet med prosjektet vil fortsette med fokus på spredning for å få tall på effekt og nytteverdi. Det er lagt inn verktøy for å måle rekkevidde og virkning av tjenesten, og tall på dette vil være klart innen sommeren 2023.

Prosjektleder

Svein Grimholt

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Digitalt selvhjelpskurs
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Hverdagshelt AS
Beløp Bevilget
2021: kr 878 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet