Domoteus: Selvstendig liv i eget hjem

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mennesker med utviklingshemning vil ofte trenge bistand for å kunne bo selvstendig i sitt eget hjem. Den enkelte kan trenge hjelp til å lære hva han eller hun selv kan gjøre for å dekke sine daglige behov og håndtere en rekke husholdningsoppgaver. Tjenesteytere mangler verktøy for å gi opplæring “i selvstendighet” til mennesker med utviklingshemning, uavhengig av boform. Det eksisterer i Norge lite egnet opplæringsmateriale for mennesker med utviklingshemning. I Domoteus-prosjektet utvikler vi e-læring for å dekke dette behovet for både mennesker med utviklingshemning og deres støttepersoner.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet er å hjelpe mennesker med utviklingshemning å leve selvstendig i sitt eget hjem og mestre hjemmets dagligdagse gjøremål. Dette vil øke livskvaliteten og trivselen gjennom generell orden, samt gi en helsegevinst for eksempel gjennom økt mestringsfølelse og bedre husholdningshygiene.

Målgruppe

Unge voksne og voksne mennesker med utviklingshemning, deres pårørende, lærere og tjenesteytere i boliger til mennesker med utviklingshemning.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

NFU har engasjert Karde til å gjennomføre utviklingen av Domoteus. Brukermedvirkning og frivillighet skjer fra NFU sentralt og i fylkes- og lokallag. Samarbeid med kommuner (tjenesteytere) og høyskoler (med elever med utviklingshemning) for kravspesifikasjoner, testing og utprøving er basert på NFUs medlemmer og eksisterende samarbeid med målgruppen. Utvikling av Domoteus følger en gradvis utviklingsmetodikk med spesifikasjoner ( tegninger, grensesnittskisser, storyboards, prototyper o.l.), og så trinnvise forbedringer basert på brukertesting og utprøving. Multimedia (film, tale, quizer o.l.) benyttes som virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres gjennom fokusgrupper, samtalebaserte intervjuer, skjemaundersøkelser, observasjoner, osv. I fokusgrupper stimulerer vi deltakelse, fantasi og interaksjon via eksemplifisering med “konkreter” som bilder, film, gjenstander osv. Utprøving skjer som fri bruk i en bosituasjon, og i møter i NFUs lokallag i hele landet. Tilrettelegging for testing og utprøving er frivillig innsats. Spredning likeså. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av pårørende, tjenesteytere (kommuner) og lærere (høyskoler). Ekspertkonsultasjoner skjer i faglige møter løpende. Styringsgruppen møter 4 ganger.

Fremdriftsplan for prosjektet

M1-6: Brukerbehov kartlegges, innhold og funksjonalitet i Domoteus defineres. M4-12: Utvikling og utprøving. Utkast til støttemateriell utvikles. M10-16: Korrigeringer, utvidelser og forbedringer av applikasjonen og støttemateriellet. M16-24: Justeringer av applikasjonen og støttemateriellet. Brukerveiledning lages. Lanseringsmøte og informasjon via Facebook og nyhetsbrev. Prosjektevaluering. Etter prosjektslutt: Bruksstatistikk og vedlikehold.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmålet var å hjelpe mennesker med utviklingshemning å leve selvstendig i sitt eget hjem. Dette vil øke livskvaliteten og trivselen, og gi en helsegevinst. Virkemiddelet var å lage en egnet e-læringsressurs. Den primære målgruppen var mennesker med utviklingshemning, spesielt unge voksne og voksne, som flytter til og bor i sitt eget hjem. Den sekundære målgruppen var pårørende, tjenesteytere som bistår mennesker med utviklingshemning, vernepleiere og miljøarbeidere, habiliteringstjenesten og kompetansesentra i kommuner, samt lærere på høyskoler med botilbud til elever med utviklingshemning. Bakgrunnen var et mål om at flere skal få mulighet til å bo trygt, godt, og hjelp til å mestre boforholdet. Mennesker med utviklingshemning trenger ofte hjelp til dette, f.eks. å lære hva hun eller han selv kan gjøre for å dekke sine daglige behov, holde sitt eget hjem i orden og håndtere en rekke husholdningsoppgaver. Tjenesteytere trenger verktøy for å gi adekvat opplæring til beboere.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målene om rekruttering av brukere i ulike kategorier til frivillig medvirkning fungerte tilfredsstillende til tross for koronapandemiens tunge restriksjoner, takket være invitasjoner på sosiale medier, kontakt med personer i vårt faglige nettverk samt dialog med alle folkehøyskoler i Norge med botreningsfag (og her flere personellgrupper). Målene vedr. kravspesifikasjoner, løsningsskisser, utviklingssykluser, utvikling av aktiviserings- og oppfølgingsopplegg (støttemateriell) samt brukerveiledninger ble oppnådd uten problemer. Domoteus ble ferdigstilt som forespeilet og planlagt. Samarbeidet med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ble gjennomført som planlagt og fungerte meget bra. Formidling og spredning har blitt gjennomført både av NFU og Karde som planlagt. Dette arbeidet har blitt videreført etter formelt prosjektslutt for å fullføre en god lansering, og fortsetter videre som foredrag, omtale og innlegg på sosial medier. Vi vurderer selv at effektmålene er greit nådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført slik, også metodisk: KARTLEGGING AV BRUKERBEHOV, SKISSERING AV INNHOLD OG EN LØSNINGSSKISSE FOR E-LÆRINGSRESSURSEN: Utviklingen var i oppstartsfasen basert på litteratur- og nettstudier. Løsningens hovedelementer ble laget vha. papirprototyping. I tillegg ble støttemateriell for hjelpere definert (plakater, oppfølgingsskjemaer, tidshjul m.m.). I denne fasen var vi også i kontakt med sekundærbrukere, og via dem, primærbrukere (digitalt via e-post og som personlige meldinger på sosial medier). Vi mottok også innspill direkte fra enkelte primærbrukere. HOVEDPRODUKSJON: E-LÆRINGSRESSURSEN FOR BÅDE PRIMÆR- OG SEKUNDÆRBRUKERE BLE UTVIKLET OG PRØVD UT, inklusive utkast til støttemateriell, av brukere. I denne forbindelse ble aktuelle temaer for korte filmer utviklet. Implementering av piktogrammer begynte. Skissene for bilder ble erstattet av innkjøpte bilder. Internnavigering mellom undertemaer ble utviklet. Innlesing av fastlagte, lettleste tekster startet opp. KORRIGERINGER, UTVIDELSER OG FORBEDRINGER av Domoteus ble gjennomført vha. invitasjoner på sosiale medier, ekspertkontakter og en kontaktdialog med alle norske folkehøyskoler med botreningsfag.

Resultater og resultatvurdering

E-læringsressursen domoteus.no er prosjektets hovedresultat. Den består av 21 temaer som kan studeres i fri rekkefølge. Flesteparten av disse har også undertemaer. Vi har brukt følgende teknikker: – lettlest tekst – tale for tekst – bilder – filmer – quizer – piktogrammer for tekst I tillegg fins egen seksjon for støttepersoner/hjelpere med rikt innhold, herunder: – brukerveiledninger for e-læringsressursen som helhet – tidshjul, planer, sjekklister og skjemaer – inspirasjon til kurs og samtaler – samarbeidsrutiner tjenesteytere – beboer/pårørende – informasjon om vergemål – kilder og fagstoff Når det gjelder prosjektforslaget og de skisserte resultatene vedr. en e-læringsressurs, anser vi selv resultatoppnåelsen som god. Når det gjelder andre mål vedr. metodebruk, brukermedvirkning, spredning, ekspertsamtaler, prosjektledelse samt styringsdialog med NFU, anser vi resultatoppnåelsen også som god.

Oppsummering og videre planer

E-læringsressursen er ferdigstilt slik vi i søknaden forespeilet. Metodisk har vi fulgt søknadens planer. Brukermedvirkning har foregått på alternative måter pga. koronapandemien og de strenge restriksjoner. Spredning har foregått på noen få seminarer (ref. korona), og derfor mer digitalt både som personlige samtaler og via sosiale medier. Vi fortsetter å spre informasjon om Domoteus og utvikle relevant samarbeid om www.domoteus.no særlig vis-à-vis fire inngangspunkter: – vernepleiere og ditto studenter – folkehøyskoler med botreningsfag – kommunale utviklingssentre – boliger i kommuner

Prosjektleder

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Domoteus: Selvstendig liv i eget hjem
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS
Beløp Bevilget
2020: kr 884 000, 2021: kr 902 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet