Døve: Bedre forståelse – bedre levekår

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Språket i jussen er utviklet fordi det er nødvendig å ha nyanser. Men når tolken skal oversette juridiske uttrykk til tegnspråk, som ikke har disse begrepene, skjer det lett misforståelser. Publisering og utvikling av juridiske tegn bidrar til å likestille tegnspråkbrukere med hørende slik at rettsikkerheten forbedres for denne gruppen.

Målsetting

Juridiske uttrykk skal tegnes og forklares på tegnspråk. Det er en målsetning at døve og tegnspråktolker får bedre forståelse for juridiske uttrykk ved bruk av tegnspråk. Hensikten er å redusere risiko for rettstap og bedre forståelsen for det juridiske språk.

Målgruppe

Døve/døvblinde (ca. 5 000), tegnspråktolker (ca. 750) og pårørende.

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

Trinn: 1. Utvelgelse av hvilke tegn som prosjektet skal jobbe med 2. Utarbeide case for intervju samt forklaringer til 40 juridiske uttrykk 3. Intervju, samling og analyse av tegn og kvalitetssikrer tegnene og fremføringen 4. Innspilling av 100 tegn og 40 forklaringer til tegnene 5. Postproduksjon (klipping, redigering osv) 6. Publisering på tegnordbok.no, domstol.no og erher.no

Fremdriftsplan

Januar-mars 2019 Trinn 1 mars-juni 2019 Trinn 2 April-september 2019 Trinn 3 Juli-oktober 2019 Trinn 4 November-desember 2019 Trinn 5

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I startfasen plukket Stub-Christiansen advokatfirma AS ut hvilke juridiske uttrykk det er mest aktuelt å fokusere på. Etter dette ble det gjennomført et møte med ressursgruppen som består av personer fra forskjellige virksomheter med ulik kompetanse. I dette møtet ble det videre arbeidet med prosjektet planlagt. Deretter ble intervjuobjekter kontaktet, og de stilte opp i et intervju hvor de ulike juridiske tegnene analyseres. Etter at intervjuet ble gjennomført, analyserte Statped tegnene som ble brukt, og gjorde opptak av selve tegnene. Samtidig ble manus utarbeidet for de tegnene som skulle få forklaringsvideo. Statped gjorde også opptak av forklaringsvideoene. Til slutt ble opptakene av tegnene og forklaringsvideoene publisert.

Antall personer i målgruppen

700

Oppsummering

Videoene av juridiske uttrykk på tegnspråk og forklaringene har blitt eller skal bli publisert på forskjellige plattformer. Hensikten med videoene er å redusere risikoen for misforståelser i døves møte med rettsapparatet, barnevernet, sin egen advokat, eller i andre juridiske saker oppnådd. I det videre skal det arbeides med å gjøre tegnvideoene og forklaringsvideoene kjent for enda flere tegnspråkbrukere, herunder både døve og tegnspråktolker. Dette slik at flere får kunnskap om dette og kan ta dette i bruk.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Døve – bedre forståelse – bedre levekår.pdf

Prosjektleder/forsker

René Stub-Christiansen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Døve: Bedre forståelse – bedre levekår
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Stub-Christiansen advokatfirma AS
Beløp Bevilget
2019: kr 347 733
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet