Døves medborgerskap

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Prosjektet hadde bakgrunn i tidligere arbeid med medborgerskapsforskning, og i at det ikke hadde vært foretatt noen tilsvarende undersøkelse hvor døves medborgerskap var eksplisitt tema. Da temaet ble presentert for Norges Døveforbund vekket det en interesse som førte til initieringen av prosjektet.

Målsetting

Prosjektet hadde som målsetting å gi kunnskap om hvordan døve i vår tid opplever og virkeliggjør sin status som likeverdige medborgere, både når det gjelder rettigheter, identitet og deltagelse i det norske samfunnet. Hvordan opplever døve enkeltvis, og som gruppe, sitt medborgerskap i et samfunn dominert av hørende, og hvordan virker deres selvforståelse som medborgere inn på deres ønsker om, og muligheter til, full samfunnsdeltagelse?

Design, metode, materiale

Ettersom undersøkelsen handler om hvordan døve selv opplever og fortolker sitt medborgerskap, ble det valgt en empirisk tilnærming ved dybdeintervjuer av ti døve enkeltpersoner innenfor undersøkelsens målgruppe, som besto av voksne, etnisk norske, arbeidsføre døve. Det ble benyttet tegnspråktolk, og intervjuene ble tatt opp på video- og lydfiler som ble transkribert og analysert ved fenomenologisk analysemetode. Analysene besto av flere ledd som ledet til teoretiske begreper og modeller som sammenfattet undersøkelsens sentrale funn. Disse ble forsøkt drøftet i lys av eksisterende teoretiske begreper, og sammenfattet i en idealtypisk modell over døves samfunnsorienteringer. Denne modellen ble til slutt knyttet til praktiske implikasjoner om mulige spesialpedagogiske og sosialpolitiske virkemidler som kan fremme døves muligheter til likeverdig samfunnsdeltagelse som norske medborgere.

Gjennomføring

Undersøkelsen fulgte intensjonene om å belyse døves selvopplevde medborgerskap. Antallet døve som ble intervjuet ble halvert etter utfordringer med rekruttering og frafall, men den samlede mengden informasjon som forelå fra intervjuene, som hver tok ca. to timer, var såpass omfattende at ti intervjuer kan anslås som passende for en slik undersøkelse. Norges Døveforbund bidro på flere måter, bl.a. til den praktiske gjennomføringen av intervjuene. Utenforliggende forhold førte til at tidsplanen ble betydelig forskjøvet. Doktorgradsutdanningen ble gjennomført og godkjent ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO. Arbeidet ble forbilledlig veiledet av professorene Eva-Signe Falkenberg og Reidun Tangen, med en unik samlet kompetanse i døvefaglige og metodiske spørsmål, begge ved Institutt for spes.ped. Både instituttet og UV-fakultetet bidro rikelig med romslighet, praktisk hjelp og råd.

Resultater

Analyseresultatene tyder på at døves samfunnsdeltagelse påvirkes av oppfatninger om egen medborgeridentitet, som på sin side både påvirkes av andre døves oppfatninger og av hørendes holdninger til døve, bl.a. ved at døve diskrimineres på arbeidsmarkedet. Avhandlingen tilbyr både et empirisk og teoretisk perspektiv som bl.a. kan benyttes i forbindelse med spesialpedagogiske og sosialpolitiske tiltak, for bedre å ivareta døves rettigheter som medborgere.

Samarbeidspartnere

Søkerorganisasjonen Norges Døveforbund bidro blant annet med praktisk hjelp og råd. Veiledning og doktorgradsutdanningen fant sted ved Institutt for spesialpedagogikk og Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. Stiftelsen Signo og Conrad Svendsens senter i Oslo bidro bl.a. med kontortjenester.

Videre planer

Avhandlingen, prøveforelsesningen, den offentlige disputasen og prosjektinformasjon er de viktigste publiseringene av resultatene som har funnet sted. Muligheter for videre bruk av resultatene kan drøftes nærmere med mange aktuelle aktører, f.eks.Norges døveforbund, HiOA og Institutt for spesialpedagogikk. De potensielle mulighetene til å bygge på resultatene i nye publikasjoner og i sosialt arbeid er omfattende, men avhenger av foreliggende praktiske betingelser i framtiden.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et meget godt og målrettet samarbeid med søkerorganisasjonen, Norges Døveforbund, i alle faser av prosjektet. Søkerorganisasjonen bidro til prosjektet på mange måter, fra utforming av søknader, faglig og praktisk rådgivning, formidling av kontakter, informasjon om prosjektet i døves medier, rekruttering av informanter til intervjuundersøkelsen, tolkehjelp, lån av lokaler og utstyr, til menneskelig støtte mm. Det opplevdes naturlig at kontakten med Ndf var mindre hyppig i sluttfasen av arbeidet.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Bergwitz, Ø (2014) Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; – opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISSN 1501-8962. Nr. 207

Forskerprofil på hjemmesiden til Institutt for spesialpedagogikk/Det utdanningsvitenskapelige fakultet, ved UiO: http://www.uv.uio.no/isp/forskning/aktuelt/profile…

Sluttrapport/artikler (pdf)

207_Bergwitz_omslag.pdf
207_Bergwitz_materie.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Bergwitz, Ø (2014) Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; – opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISSN 1501-8962. Nr. 207

Forskerprofil på hjemmesiden til Institutt for spesialpedagogikk/Det utdanningsvitenskapelige fakultet, ved UiO: http://www.uv.uio.no/isp/forskning/aktuelt/profile…

Prosjektleder/forsker

Øyvind Bergwitz

Hovedveileder

Eva-Signe Falkenberg

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Døves medborgerskap
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2004: kr 520 000, 2005: kr 480 000, 2006: kr 505 000
Startdato
01.02.2004
Sluttdato
30.06.2009
Status
Avsluttet