Drivkraft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I Norge i dag lever over 327.000 med en kreftdiagnose. Fysiske, psykiske og sosiale senskader forekommer dessverre ofte for denne gruppen, og gir økt risiko for en rekke helseplager som igjen øker risikoen for å bli arbeidsledig med 37 prosent sammenlignet med friske folk. Drivkraft er ment å være en møteplass der en i eget tempo, med god veiledning kan få tilgang til trening, aktivitet og mestring med fokus på å gjenopprette egen identitet og sosial rolle i møte med andre som er eller har vært rammet av kreft. Fysisk aktivitet vil gi deltakerne større kapasitet, økt sannsynligheten for å returnere tilbake til jobb og kan øke antall overlevende etter kreft. En ny norsk rapport viser at om én av tre kreftpasienter trener under og etter behandling utgjør dette en samfunnsverdi på om lag 170 millioner kroner. Kreftforeningens landsdekkende pasientforløpsundersøkelse indikerer at det er et stort behov for rehabilitering for kreftpasienter hvor hele 63% sier at de har behov for fysisk opptrening. Både Kreftforeningen, Ung Kreft, Frisklivssentralen i Bergen, Vardesenteret, Helse Bergen, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering og målgruppen selv melder om et økende behov og ønske for flere tilpassede treningstilbud i Bergen.

Aktivitet/tiltak/metode

I samarbeid med Kreftforeningen ønsker vi i Idrett Bergen Sør å senke terskelen for å starte med eller komme tilbake til trening under eller etter kreftbehandling. Hovedmål: Deltakerne i tilbudet opplever aktivitetsglede, mestring og sosialt fellesskap i fysisk aktivitet. Vurderes med spørreskjema etter endt tiltak hvor opplevd grad av aktivitetsglede, mestring og sosialt felleskap måles. Delmål: 1. opprette og drifte et lavterskel treningstilbud for voksne som er i eller har avsluttet kreftbehandling. Vurderes som oppnådd når tidspunkt for aktivitet, aktivitetssted og instruktør er klargjort, og tilbudet har flere faste brukere som møter og deltar 2. Rekruttere inn deltakere som ønsker å delta på jevnlige treningsøkter i gruppe. Måles gjennom kartleggingsskjema der deltakere forteller hvor de har hørt om tilbudet (se kommentar). 3. Ha minst 5 deltakere i treningsgruppen til enhver tid gjennom året. Vurderes som oppnådd når det har vært fem deltakere med over flere ganger. 4. spre kompetanse og erfaring fra prosjektet til andre interessenter på feltet. Vurderes som oppnådd når prosjektet er over. Følgende rammer gjelder for tiltaket: én ukentlig treningsøkt på dagtid ledet av idrettspedagoger i IBS, ingen henvisning, gratis, ingen påmelding, felles mål (eks: rosa sløyfe løpet), brukermedvirkning, månedlig alternativ aktivitet (eks: yoga, klatring, padling o.l.), mestring og gode opplevelser, samvær i et inkluderende miljø. Rekruttering vil foregå i samarbeid med kommunens kreftkoordinatorer, Kreftforeningen, Ung Kreft, Frisklivssentralen i Bergen, Vardesenteret i Bergen og KOR i deres og våre kanaler, det samme vil promotering av prosjektet. Vurdering av sikkerhet: Dersom man nylig har avsluttet kreftbehandling, er det påkrevet å rådføre seg med lege for å fastslå om deltakelse i en slik gruppe er medisinsk forsvarlig. Personopplysninger lagres i en mappe hvilket oppbevares på en passordbeskyttet server som slettes etter endt prosjekt.

Antall deltakere

60

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Gjennom dette prosjektet ønsker vi i IBS å bidra til at flere kreftpasienter finner tilbake til aktivitets- og mestringsglede. I tillegg til at fysisk aktivitet spiller positivt inn på enkeltindivider både fysisk og psykisk, sparer det samfunnet for store summer dersom en av tre kreftpasienter er fysisk aktiv etter endt behandling (10). Vi håper at deltakerne finner seg til rette og at de bidrar til at treningsgruppen blir et sosialt samlingspunkt som gir energi og overskudd på veien tilbake til hverdagen etter kreft, og at det kan bli et permanent tilbud de kan gå til over tid.

Plan for gjennomføring

Prosjektet vil vare over to år og vil ha fokus på kontinuerlig rekruttering og markedsføring gjennom hele perioden. Det vil gjennomføres ukentlige treningsøkter og ukentlig evaluering på «ukeslutt»-møtene hver fredag på IBS med prosjektleder og instruktører, samt en midtveisevaluering med prosjektgruppen og eventuelle justeringer i juni og desember hvert av årene. Avslutningsvis vil det være en evaluering og oppsummering av prosjektet hvor måloppnåelsen vurderes. Ved vellykket prosjekt skal prosjektrapporten foreslå plan for videreføring og finansiering. I prosjektrapporten skal også eventuelle forbedringer i prosjektet fremkomme. Treningsøktene vil variere ut ifra deltakernes ønsker og innspill, og vi har som mål at deltakerne aktivt skal få ta del i utforming av aktivitetene for mest mulig autonomi og trivsel. Primært vil vi fokusere på styrke og kondisjon, men ønsker også å få til en månedlig fellesaktivitet utenom de ordinære treningsøktene (f.eks. tur til fløyen, kanopadling, bueskyting, grilling, båttur og lignende). Slik aktivitet vil føre til økt fellesskap i treningsgruppen og inviterte til gode samtaler og følelsen av økt tilhørighet. Dersom noen av deltakerne svinger i dagsform vil de kunne tilbringe de dagene de ikke trener på Vardesenteret for å ivareta den sosiale delen av prosjektet. For hvert kvartal er skal det gjennomføres 16 treningsøkter, samt 4 aktiviteter utenom ordinær trening. Det skal også gjennomføres ukentlig evaluering på IBS sine møter, samt 2 midtveisevalueringer og eventuelle justeringer per år. Ved prosjektets slutt (desember 2025) skal det skrives sluttrapport med forslag om videreføring og finansiering, samt eventuelle fremtidige forbedringer av prosjektet.

Prosjektleder

Thea Enes Sørensen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Drivkraft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2024: kr 195 000, 2025: kr 200 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring