DVD om dia på arabisk, tyrkisk og kurdisk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
En del innvandrere i Norge kan verken lese eller skrive og det finnes ikke tilrettelagt informasjon om diabetes for denne gruppen. forskning om innvandrerhelse viser at det er betydelig økt forekomst av diabetes blant tyrkiske, iranske og vietnamesiske innvandrere. Kvinner er mest utsatt. I tillegg vet vi at type 2-diabetes stadig rammer flere yngre, og at barn av flerkulturelle er svært utsatt. Overvekt er generelt en utfordring hos blant annet tyrkiske kvinner.Svangerskapsdiabetes er også mer enn dobbelt så vanlig blant innvandrere fra Nord-Afrika og Sør-Asia som blant etnisk norske gravide.
Utviklingen av type 2-diabetes har blant annet sammenheng med overvekt og fysisk inaktivitet, og Innvandrer HUBRO (2002) viser at det skjer endringer som kan øke risikoen for å få diabetes. Det brukes mer sukker, fett og kjøtt enn det som var vanlig i hjemlandet. I tillegg blir flere mindre aktive og beveger seg mindre, noe som igjen øker faren for å få type 2-diabetes.
Personer med innvandrerbakgrunn er en svært sammensatt gruppe som møter en del språklige og kulturelle barrierer i møte med helsevesenet. Helsepersonell på sin side føler at de mangler kunnskap, og de etterlyser ulike ?verktøy? som kan tas i bruk i behandlingen.
Diabetes er en kronisk sykdom med en konstant utfordring som krever stor grad av kunnskap og egeninnsats. For å leve godt med diabetes, trenger man et optimalt behandlingstilbud og god og kontinuerlig læring tilpasset hver enkelt. Diabetes varer hele livet ut, og læringsperspektivet må baseres på dette. Derfor er det spesielt viktig å ha tilpasset informasjon for å nå frem med kunnskap om diabetes og forebygging av diabetes til alle, uansett språkbakgrunn.
?Diabeteskompetanse for helsepersonell? er et prosjekt støttet av Helse og Rehabilitering hvor det er blitt utviklet forskjellige foredrag med faktainformasjon om diabetes. Disse er gjort tilgjengelig på både DVD og internett. Forbundet ønsker å dubbe med ?voice over? disse foredragene til arabisk, tyrkisk og kurdisk. På den måten kan de brukes av de som har diabetes, men også av helsepersonell i opplæring av denne målgruppen.

Hovedmålsetting
At personer som ikke kan lese eller skrive får kunnskap om diabetes på sitt eget språk

Målgruppe
Personer som snakker arabisk, kurdisk og tyrkisk. Det finnes ikke noe informasjon på kurdisk eller arabisk om diabetes i Norge.

Gjennomføring
Det er utviklet ni filmer som til sammen varer cirka 1 time og 50 minutter. Når de ulike foredragsholdere snakker, er det mulig å se en power point-presentasjonen samtidig. Vi ønsker også å få oversatt disse power point-presentasjonene, slik at det kan være enkelt for brukere å følge med.
Dette vil bli gjort av profesjonelle tolker. Derfor ønsker vi å ansette en 20 % prosjektleder et halvt år, som kan ha ansvaret for koordinering og tilrettelegging av dvd-ene. Når dvd-ene er ferdige, vil den viktigste jobben være å markedsføre tilbudet. Vi vil samarbeide tett med våre allerede etablerte nettverk av innvandrer- og andre frivillige organisasjoner.
En detaljert distribusjonsplan vil bli utarbeidet tidlig. I den grad det er praktisk og økonomisk hensiktsmessig, vil informasjon distribueres ved hjelp av IKT. Det vil være like viktig å gjøre materiellet kjent gjennom tillitsvalgte og helsepersonell som er tilknyttet forbundet og vår nettside, diabetes.no.

Betydning
Foredragene som er tatt opp er aktuelle og relevante i lang tid fremover, og de kan enkelt oppdateres på internett uten ekstra kostnader. Foredragene kan brukes i Diabetesforbundets regi på åpne møter, men kan også benyttes av alle andre interesserte på internett.
Prosjektet vil ha stor betydning for den enkelte deltager, men også for helsearbeidere. Brukerne vil kunne få informasjon som er tilpasset dem, mens helsepersonell vil få verktøy som kan hjelpe dem i deres hverdag i kontakt med brukere. Når man har tilgang til informasjon, er det også lettere for både helsepersonell og de med diabetes å kunne ha dialog og spørre om ulike temaer omkring sykdommen.

Framdriftsplan
Ansette prosjektleder
dubbe og oversette dvd
redigering og trykking av dvd
markedsføring, dis
evaluering etter sommeren

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0065.pdf

Sluttrapportsammendrag

Forskning viser at det er det er betydelig økt forekomst av diabetes blant tyrkiske, iranske og vietnamesiske innvandrere og det finnes lite tilpasset for målgruppene. Diabetesforbundet har derfor utviklet forskjellige foredrag på arabisk og tyrkisk som innholder faktainformasjon om diabetes. Disse er gjort tilgjengelig på både DVD og internett. Forbundet ønsket opprinelig å dubbe disse foredragene med “voice over” til arabisk, tyrkisk og kurdisk. Dette måtte vi endre på fordi det krevde mer økonomiske ressurser enn det vi beregnet, og på grunn av mangel på tekniske løsninger. Vi utviklet et mye kortere manus utefra temaene som ble tatt opp i “Diabeteskompetanse for helsepersonell”, et tidligere DVD på norsk som også fikk midler fra Ekstrastiftelisen. DVD-en innholderinformasjon om forskjellige temaer innen diabetes.Dette ble oversatt til arabisk og tyrkisk av profesjonelle tolker og så lest inn på DVD av en tyrkisk talende sykepleier og arabisk talende klinisk ernæringsfysiolog. I DVD-en vises det bilder og illustrasjoner tilpasset temaene istedenfor skriftelige presentasjoner. En kan også finne skriftlig manus på norsk i tillegg til tyrkisk og arabisk på våre nettsider.
Vi har jobbet mye med markedsføringen av DVD-en slik at informasjon om at den finnes kommer frem til de ulike målgruppene gjennom “riktige” kanaler. Vi har mailet, levert, sendt via post, brukt IKT, annonsert gjennom forskjellige kanaler, synliggjort på stand og fortalt om DVD-en på foredrag osv. Vi har samarbeidet med mange ulike aktører slik at DVD-en når frem til brukere. Annonser på ulike nettsider har gitt mange treff og helsepersonell som har fått DVD-en har vært veldig glade for å kunne ta den i bruk.Vi kopierte 1000 DVD-er. Det er mange som har bestilt og nå har vi igjen ca 250 stykker. Siden foredragene er tigjengelige på nett kan de brukes av alle som vil også nasjonalt og internasjonalt. Vi vil derfor fortsette å markedsføre DVD-en også til våre Nordiske lands Diabetes organisasjoner. Vi har også planlagt fokusgruppe med brukere for å få tilbakemeldinger på innholdet og relevansen i DVD-en i nærmeste månedene.

Prosjektleder/forsker

Shaista Ayub

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
DVD om dia på arabisk, tyrkisk og kurdisk
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2011: kr 360 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.09.2011
Status
Avsluttet