Dysleksi og mangfold

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Det er ingen grunn til å tro at dysleksi er nasjonalitetsbestemt. Allikevel er det tilsynelatende flere dyslektikere blant etnisk norske, enn blant mennesker med minoritetsbakgrunn. Sånn virker det i hvert fall på henvendelsene vi får i Dysleksiforbundet. Hvorfor er det sånn? Grunnene til dette er selvsagt mange og komplekse. En viktig grunn er nok at diagnostiseringen av mennesker med lese- og skrivevansker er langt mer komplisert når det er grunn til å mistenke at vansken kan skyldes manglende språkopplæring. Men til hvor stor grad skal man avfeie at barns tydelige problem med den akk så kjente ”vente-og-se”-holdingen? For i veldig mange tilfeller brukes nok dette mer enn noe som en hvilepute for de ansvarlige.

Når et barn i grunnskolen begynner å falle etter i leseundervisningen og mistanken om dysleksi begynner å gjøre seg gjeldende, kastes umiddelbart foreldrene inn i et uoversiktelig informasjonsvelde som de fleste er helt uforberedt på. Du skal som forelder forstå en rekke juridiske rammebetingelser, instinktivt ha innsikt spesialpedagogikkens muligheter og begrensninger, og helst skal du jammen være psykolog og rådgiver for ditt barn også.

Dette er vanskelig for alle, men hva når informasjonsveldet du kastes inn i på toppen av alt kun tilbys deg på et språk du ikke fullt ut mestrer?

Foreldre uten norskkunnskaper må bistås for å hjelpe sine barn med dysleksi. Vi vil starte med å få tolket et utfyllende informasjonsskriv på de 10 mest talte språkene i Norge utenom norsk. Informasjonen vil vi tilgjengeliggjøre i brosjyrer, og på nettsidene våre.

Videre vil vi åpne et forum for de samme foreldrene i samarbeid med MIR (Minoritetsspråkliges Ressursnettverk). En kveld i måneden samarbeider MIR og Dysleksiforbundet om å arrangere “dysleksi-kveld” om temaer som f.eks Rettigheter i skolen, Dysleksivennlig skole, Leksehjelpsituasjonen, Foreldresamtalen, engelsk for dyslektikere, Lese- og skrivevansker hos voksne, etc.
Vi har gode forutsetninger til å lykkes med prosjektet. Vi har opprettet et samarbeid med MIR (Minoritetsspråkliges Ressursnettverk), som kjenner målgruppen godt, og har selv den kunnskapen som behøves til informasjonen som skal formidles. Prosjektet er ikke vanskelig å gjennomføre, men det er viktig å gjennomføre, og det krever økonomiske ressurser til å få det gjennomført.


Målsetting
Å tilby hjelp til barn med minoritetsbakgrunn og lese- og skrivevansker, gjennom å gjøre informasjon tilgjengelig for deres foreldre, på de mest talte språkene i Norge utenom norsk.
Å skape et ressursnettverk for foreldrene og barna selv på lik linje med den hjelpen norske foreldre har, men som mange frykter å delta i grunnet språkbarrierer.

Målgruppe
Mennesker med lite eller ingen norskkunnskap som har barn med dysleksi i norsk skole.

Betydning

Prosjektet vil ha uvurderlig verdi for målgruppen. Det er grunn til å tro at minoritetsspråklige dyslektikere opplever langt større fordommer enn deres etnisk norske venner. Flere enn blant nordmenn bortforklarer vanskene med “Jeg er vel litt tregere enn de andre”.

Videreføring;
Når først dørene åpner seg for en bedre forståelse for dysleksi blant minoritetsspråklige, vil dette kunne ha store samfunnsmessige fordeler og ringvirkninger. Med bedre kartleggingsverktøy for dysleksi hos minoritetsspråklige er på plass, må neste skritt være gode tilpassete undervisningsopplegg for denne gruppen. Tanker om videreføring per dags dato, dreier seg derfor først og fremst om mer fokus på problemstillingen i fremtiden.

Fremdriftsplan
Januar; Dysleksiforbundet og MIR lager en oversikt over hvilke språk det er naturlig å oversette informasjonen til. MIR og Dysleksiforbundet skal også utarbeide en presse-strategi, for å skape oppmerksomhet rundt problemstillingen.

Februar; Engasjere tolkere: MIR har allerede et tett samarbeid til tolkere for denne typen jobber, og de videreformidler tolkeransvaret.

Mars-april; Brosjyrene sendes til trykkeri, og tekstene legges ut på nett.

Mai; Vi setter i gang med ressursnettverksmøter. Fra og med mai, arrangerer vi en kveld i måneden med et aktuelt tema. Dvs; mai – juni – august – september – oktober – novem

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0419.pdf

Sluttrapportsammendrag

Som tospråklig dyslektiker kan det være vanskelig å orientere seg i hjelpen som finnes. Dysleksi Norge ønsket med dette prosjektet å tilby hjelp til barn med minoritetsbakgrunn og lese- og skrivevansker, gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon for deres foreldre, på de mest talte språkene i norge utenom norsk. Vi ønsket også å skape et ressursnettverk. Det er ikke gitt hvilke språk vi skulle velge ut til oversettelse. Noen språkgrupper lærer seg norsk raskt, og noen språk favner flere språkgrupper f.eks. spansk og fransk. Brosjyrene ble oversatt til følgende språk: Polsk, Spansk, Urdu, Engelsk, Russisk, Somali, Tyrkisk, Fransk og Tamil.

Vi startet jobben med å danne et ressursnettverk, ved å invitere til temakveld. Målet var å kartlegge behov. Seniorrådgiver Binh Nguyen fra IMDI ble invitert til å holde et innlegg. Til tross for mange markedsføringstiltak i forkant var det dessverre ingen som kom til møtet. Det er vanskelig å få deltagere til temakvelder som dette. Ofte må man kjenne brukerne personlig, og bruke mye tid på å ringe rundt. Vi valgte derfor å «snu». Vi måtte ut til målgruppen, fremfor å få målgruppen til oss. Vi deltok på «Møteplassen 2010» som var en dialogkonferanse om organisasjoners kontakt med minoritetsgrupper. I tillegg til å knytte kontakter med mange minoritesorganisasjoner, lærte vi mye om hvordan man kan være en inkluderende og åpen organisasjon for minoriteter.

Dysleksi Norge er fornøyde med de resultatene prosjektet har gitt oss. Vi har produsert gode brosjyrer, og lært mye. Vi har ikke lyktes med å ha faste temakvelder, men vi har bedre forutetninger til å danne nettverk på sikt. Dette har vi oppnådd:
Vi har trykket opp brosjyren på 10 språk. Vi har tilgjengeliggjort brosjyren på Internett http://www.dysleksinorge.no/world-languages/. Vi har etablert kontakt med en rekke minoritetsorganisasjoner.

Vi ønsker å arbeide videre med å knytte kontakter. Vi ønsker også å arbeide mer med pressetiltak. Det er aktuelt for oss å oppdatere brosjyren med ytterligere informasjon om f.eks. muligheter. Det er også et langsiktig mål for oss å etablere landsdekkende kontaktpersoner for hvert språk. Vi vil også gå i dialog med biblioteker. Minoritetsspråklige er statistikkmessige hyppige bibliotekbrukere. Her vil vi inn, og vise at vi kan tilby informasjon om rettigheter for barn med lese- og skrivevansker i skolen.

Prosjektleder/forsker

Caroline Solem

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Dysleksi og mangfold
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2010: kr 170 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet