Dysleksivennlige skoler i Molde og omegn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Dysleksiforbundet har i ei årrekke arbeidet for å oppmuntre skoler til å søke om betegnelsen ”Dysleksivennlig skole”, som gis til skoler som aktivt jobber for en god skole for de med lese- og skrivevansker, og etter søknad oppfyller kriterier utarbeidet av Dysleksiforbundet i Norge v/ fagpersoner, dyslektikere og pårørende.
Dysleksiforeningen i Molde – og omegn har fått henvendelser fra medlemmer som spør om vi kan bidra i dette arbeidet. Dette er oftest foreldre til barn som går på samme skole fra 1. til 10. klasse, og gjerne med samme lærer gjennom store deler av grunnskoletida. På bakgrunn av disse henvendelsene ønsker vår lokalforening å invitere skoler til dette prosjektet.
Det er ingen skoler i Møre og Romsdal som har søkt Dysleksiforbundet om benevnelsen ”Dysleksivennlig skole”. Tilbakemeldinger fra medlemmer tyder også på at det er mangler ved kompetanse om dysleksi og gode pedagogiske metoder i skolen.

Målsetting:
”Dysleksivennlig skole” skal bidra til å øke skolens kunnskap om dysleksi og ikke minst implementere pedagogisk metodikk som kompenserer for elevenes problemer som følge av dysleksi og derigjennom øke motivasjon og utbytte av undervisningen. Dette er metodikk som er anvendbar for alle elever, men særlig for dysleksi og andre lærevansker.
Et viktig mål er å oppmuntre skoler til å strekke seg etter å nå målene som er satt for å få status som ”Dysleksivennlig skole”. Punktene peker på nøkler der barn – og unge som strever med å lese og skrive til å bli selvstendige gjennom god tilrettelegging.

Målgruppe:
Skoler i vårt distrikt, medlemmer og andre med dysleksi i barne- og ungdomsskolen. Foresatte, helsesøster, PPT, BUP og andre som har daglig samhandling med barn og unge.

Fremdriftsplan:
Januar 2010: invitere skoler til å bli med i prosjektet. I samarbeid sette opp en handlingsplan for prosjektperioden; Avklare det vi kan tilby og hva skolene har behov for ift. kravene.
Lokalforeningen har laget utgangspunkt til handlingsplan, men vi ser det som en viktig suksessfaktor at også skoleledelsen / lærere med elever og foresatte inkluderes og er med på å bestemme hva det skal arbeides med.
Eksempler på tiltak:
-Lokallaget arrangerer

Datakurs i grunnleggende data og datahjelpemiddel.
-Delta på foreldremøter og fortelle om vårt lokallag og vår handlingsplan. Fortelle om diagnosen Dysleksi / Dyskalkuli, kjennetegn, rettigheter i fht tilpasset opplæring og datatekniske hjelpemiddel / programvare.
-Gjennomføre temadag på Høgskolen i Molde om tidlig språkstimulering og utredningsmetode og tema”Dysleksivennlig skole”.

Vi har gode forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen. Molde – og omegn lokallag er godt geografisk sammensatt. Vi har medlemmer fra ca. 10 kommuner, og har etablert gode relasjoner til på tvers av kommunegrensene.
Vårt lokallag er opptatt av å se muligheter i stedet for å ha et ensidig fokus på rettigheter og krav. At vi kan fokusere i et positivt perspektiv i møte med skolen, ser vi på som en god forutsetning for å lykkes med prosjektet.
I tillegg har vårt lokallag gjennomført tidligere prosjekt med støtte fra Helse og Rehabilitering. Disse erfaringer og kunnskaper vil vi ta med og utvikle positivt for det kommende prosjektet.

Betydning:
Det å oppmuntre skoler til å ivareta barn – og unge som strever med Dysleksi og eller lese – og skrivevansker er å lytte aktivt til medlemmenes ønsker og som ligger under vårt foreningsarbeid.
Den samfunnsmessige verdien ser vi i et forebyggende perspektiv.
Overføringsverdien i å finne metoder for å komme i dialog med skoler er viktig for alle ledd i forbundet. Tilby våre erfaringer og kunnskaper direkte. Med det får vi belyst både bruker og foresattes perspektiv.
At samarbeidet vil komme barn – og unge med foresatte til gode. At dette vil være et ledd i å gi økt mestringsopplevelse for vår gruppe.
Det og gjøre skolehverdagen lettere for barn og – unge som strever, mener vi også kan spare storsamfunnet for helsekroner på sikt. Dette samarbeidet kan forebygge senskader som kan gi seg utslag i psykosomatiske plager i voksenlivet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0613.pdf

Sluttrapportsammendrag

Hensiktet med prosjektet «Dysleksivennlige skoler i Molde og omegn» var å skape større forståelse for hva dysleksi er og hvilke metoder som fungerer godt i undervisningen. På nasjonalt nivå har Dysleksi Norge i en årrekke arbeidet for å oppmuntre skoler til å tilpasse sitt pedagogiske opplegg slik at undervisningen blir tilrettelagt for dyslektikere og at læringsutbyttet for disse forbedres. For å oppnå dette, er det utarbeidet et prosjekt basert på brukererfaringer faglig begrunnet kalt «Dysleksivennlig skole».
Dysleksi Molde informerer om Dysleksivennlig skole på ulike kurs og samlinger på lokalt nivå. Lokallaget har erfart at det er en lang vei fra at organisasjonens medlemmer blir informert om konseptet til at det får innpass i skolene. Etter hvert som kunnskapen om god metodikk og hjelpemidler har økt blant organisasjonens medlemmer, har også ønsket om mer kunnskap om dysleksivennlig skole økt blant medlemmene.
På bakgrunn av denne økte interessen og det faktum at ingen skoler i Møre og Romsdal er godkjent som dysleksivennlige, fant Dysleksi Molde at tiden var moden for å informere også skolene om konseptet dysleksivennlig skole. Gjennom en enkel presentasjon av problemfeltet og anvendbar metode, ville lokallaget oppmuntre skolene i området til å sette seg ytterligere inn i problemfeltet med et løsningsorientert fokus.
Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av styremedlemmer i Dysleksi Molde som bestemte å gjennomføre en temadag i Molde der Marianne Grønner fra Dysleksi Norge og Håvard Tjora var forelesere.
Programmet for dagen var innledning ved prosjektleder. Informasjon om dysleksi og konseptet «Dysleksivennlig skole» ved generalsekretær Marianne Grønner fra Dysleksi Norge. Håvard Tjora innledet om bakgrunnen for programserien «Blanke ark» med vinkling mot læringskanaler og selvbilde. Han viste også praktiske pedagogiske metoder som han hadde brukt i TV-serien. Etter avsluttet program, hadde prosjektgruppa et møte og evaluerte dagen. Vi er glade for å kunne konkludere med at så mange skoler var representert,. Tilhørerne var god blanding av foreldre og fagpersoner i eller i tilknytning til skolesystemet. Både grunnskole og videregående skole var representert. Prosjektgruppa var også svært godt fornøyd med oppslutningen. Det foreligger ikke konkrete planer om forlengelse av prosjektet, men prosjektet gir et godt grunnlagvidere arbeid mot skolene i forhold til lese- og skrivevansker.

Prosjektleder/forsker

Anne Danielsen Aunan

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Dysleksivennlige skoler i Molde og omegn
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2010: kr 50 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet